Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
XCIII arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 131 - 140 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

?ervenkov?? 7.3.2015 13:17

zmlazen? star??ch r????

Dobr?? den pane doktore.Letos mne sousedka poprosila,abych j? na ja??e ost???hala r???e.Jedn?? se z??ejm? o n?jak? star? velkokv?t? a mnohokv?t?,kter? nikdy (od sv?ho zasazen?)nebyly pravideln? st???h??ny.U z??kladu je d??evo siln? i 4cm a v????ka ke???? je p??es 120cm.M??m v ??myslu toto siln? d??evo ??pln? vy??ezat a ke?? zkr??tit tak o polovinu.Pros?m o vyj??d??en?,zda-li takto mohu postupovat.Moc d?kuji Radka

Jiří Žlebčík 9.3.2015 07:06

Re: zmlazen? star??ch r????

Nevolil bych jin?? postup. I star? d??evo m???e obrazit; jen pozor, aby to nebyla podno?. ??ezn? plochy je vhodn? zat???t t??eba latexovou barvou. Kdy? u? bude n?kde časem nov?? v??hon, bude t??eba ??ez nad n?m opakovat, aby nevzniklo dlouh? prosychaj?c? "paro??". Je tak? pot??eba p??idat kompost a ????dn? nahnojit. I nepravideln?? ??ez je lep??? ne? v??bec ???dn??.

V.S. 6.3.2015 11:39

Ochrann? post??iky

V???en?? pane doktore,
zaj?mal by m? 'kalend????' ochrann??ch post??ik?? r????. Kdy zač?t (z??le?? samoz??ejm? na v??voji počas?) a kter??m (proti ??k??dc??m nebo houbov??m chorob??m)?
D?kuji . V.S.

Jiří Žlebčík 10.3.2015 13:35

Re: Ochrann? post??iky

Nejsem naklon?n velk?mu pou??v??n? post??ik??. Pokud chceme ov??em vyhl??sit na zahrad? chemickou v??lku, m?la by vypadat asi takto. Ji? v m?s?ci kv?tnu n?kdy obaluj? nov? v??hony r???? m??ice. Nem??me-li ke???? mnoho, nejprve se pokus?me tuto invazi ot???t m?kk??m kart??čkem a splavit proudem vody. Tak? m???eme m??ice doslova ulepit opakovan??mi post??iky p???pravk?? na b??zi jedl?ho oleje nebo rostlinn??ch v??luh??. Pokud se m??ice op?t objev?, pou?ijeme Pirimor. Kdy? se uk???ou m??ice b??t u? na tento selektivn? p???pravek rezistentn?, teprve nasad?me t??eba Mospilan; p??sob? syst?mov? a na mnoho ??k??dc??. V červnu m???eme na listech r???? u? naj?t černou skvrnitost. Prvn? napaden? listy odstran?me, pokud nastane v??razn?? infekčn? tlak t?to houby, post???k??me n?kter??m z n??sleduj?c?ch p???pravk??, kter? jsou teď v obchodech v mal?m balen?: Discus, Dithane DG Neotec, Horizon 250 EW, Champion 50 WP, Kuprikol 50, Ortiva, Saprol, Score 250 EC, Syllit 400 SC, Syllit 65 WP, Talent, Zato 50 WG. Ze star??ch z??sob se hod? Baycor 25 WP. ?ernou skvrnitost určit? definitivn? nezastav? jedin?? post??ik (to sp??? zm?na počas?). Opakov??n? post??iku je vhodn? s jin??m p???pravkem. Boj s touto chorobou ov??em prakticky nikdy nekonč?. Koncem července a v srpnu objev?me na r????ch k tomu n??chyln??ch padl?. Tady post??iky zab?raj? l?pe. Vhodn? jsou zejm?na: Discus, Kumulus, Saprol. K podzimu se na v?tvičk??ch m???e objevit skvrnitost k??ry. Ost???h??me, co se jen d??, a post???k??me Dithane. P???pravky p??sob?c? na černou skvrnitost maj? ??činnost i na rzivost neboli rez r????. Pr??b??n? v?dy odstra??ujeme v??hony po??kozen? pilatkami nebo s h??lkami. Brouky zlatohl??vky a jin?? hmyz ponech??v??me ??t. Na m?stech nep???li?? vhodn??ch pro r???e mohou citeln? ??kodit svilu??ky, klopu??ky, pidik???sek, puklice nebo kv?ty napadne pl?se?? ??ed??, ale to jsou p???pady speci??ln?. Rozhodn? p??i s??zen? je pot??eba pozornost u odr??d se zn??mou n??chylnost? k napaden? zejm?na černou skvrnitost? list??. Ned??v??me je na m?sta bez proud?n? vzduchu nebo u vody.

Josef 3.3.2015 16:57

dotaz (otázka na Rosa rugosa)

Dobr?? den, cht?l jsem se zeptat jestli jsou plody ruze svraskate rosa rugosa stejne bohate na vitaminy jako u norm??ln?ch ??ipku (r???e ???pkove rosa canina)a jestli se daji su??it a zpracovat . D?kuji.

Jiří Žlebčík 5.3.2015 06:51

Re: dotaz

Ano; pro druh Rosa rugosa se uv??d? pr??m?rn?? obsah 900 mg vitam?nu C ve 100 g zral?ho nesu??en?ho plodu. U Rosa canina je to 800. ??pky r???e svraskal? jsou kr??sn?, velk?, kulovit? zplo??t?l?, ale siln? du?nat? a tedy na norm??ln? su??en? nevhodn?. Je jist? mo?n? zpracov??n? na protlaky, rosoly, sirupy. Mus? se ov??em d??sledn? nejprve odstranit chloupky uvnit?? plod??. Nen? to v??bec snadn?, lep? se na k???i, sv?d?. Nejl?pe je ???pky roz???znout, na chvilku namočit do vody a pak ostr??m proudem vody vym??vat. Nakonec se teprve no??kem vyb?raj? zbytky.

jitka 3.3.2015 01:05

R???e na Vysočinu

Pros?m,pora??e mi : 1.pro zahradu na Vysočin?, cca 650m n.m. pot??ebovala bych pop?nav? r???e a r???e kolem tr??vn?ku , rad??i plnokv?t?, opakovan? kvetouc? a kdyby i von?ly... Mohly by tyto podm?nky zvl??dnout t??eba anglick? r???e ? 2.u? asi 40 let p?stuje maminka v zahrad? ?lut? r???e, ke?? bez opory tak do 15Ocm, s oporou i v?c, slab? von?, plnokv?t??, bohat? kvete, na jednom stonku tak 3-7 kv?t??, co by tomohlo b??t za odr??du ? 3. je??t? star??? r???e , kterou p?stovala u? babička - hodn? odoln?? ke?? tak do 2m. bez opory p??evisl??, s oporou se dostane na 3m, i v?c, bohat? kvete , von?, kv?ty jsou drobn?j???, plnokv?t? červen? a? tmav?červen?, sp??? do r???ova ne? do oran?ova, tak do 7 cm, četn?, na stonku jich je i 8 nebo 9, d???v b??vala hlavn? na venkovsk??ch zahrad??ch hodn? časo k vid?n? - mohla by to b??t F.J.Grootendorst? 4 . Tetička Karla kdysi dostala od str??ce ke??e r????, velmi noblesn?ch a elegantn?ch byly r???ov?, velkokv?t?, n?kdy byl kv?t solit??rn?, čast?ji jich bylo na jednom dlouh?m siln?m stonku 3-5, rozvit? kv?ty o pr??m?ru 10 cm i v?c, von?la velmi slab?, dor??stala tak do 1,5-m, i v?c a jmenovala se pr?? taky Karla (nebo Carla), p?d?m se po n? u? l?ta, ale o r???i toho jm?na nen? nikde ani zm?nka... 5.posledn? dotaz na moji jmenovkyni - Jitka - nena??la jsem, jak je odoln?? a jestli by byla vhodn?? na Vysočinu, a jestli von? - ale je kr??sn??... D?kuji za odpov?di na moje dotazy JM

Jiří Žlebčík 3.3.2015 07:18

Re: R???e na Vysočinu

1. Naj?t r???e s opakov??n?m kv?tu pro uvedenou nadmo??skou v????ku je obt??n?. Opakov??n? kv?tu vede k neukončov??n? podzimn?ho r??stu, co? se projevuje nevyzr??v??n?m v??hon?? a pak jejich vymrz??n?m. Z pnouc?ch m??m dobr? zku??enosti i v t?chto podm?nk??ch s Dortmund a New Dawn. Kritickou zimu p??ed dv?ma roky nejl?pe p??est??ly ze z??honov??ch r???? polyantky ?s. ?erven?? K????, Roztomil??, Mary??a. Vydr?ely mnoh? sadov? r???e, ale v naprost? v?t??in? ty jednou kvetouc?, z remontuj?c?ch lze doporučit Stanwell Perpetual. Nezničiteln? jsou rugosa hybridy, kter? tak? kveten? opakuj?. Anglick? r???e bych nedoporučoval.
2. Mohlo by j?t o r???i Landora; p???padn? Lichtk??nigin Lucia.
3. Popis odr??d? F. J. Grootendorst docela odpov?d??.
4. Pravd?podobn? je to r???e Carina.
5. Odr??da Jitka je jist? velmi kr??sn??, ale sp???e m?n? vit??ln?, v drsn??ch podm?nk??ch by asi neobst??la. V??n? je nev??razn??.

Mila Posp???ilov?? 9.2.2015 22:16

druh r???e

Dobr?? den pane in?en??re, hled??m n??zev r???e, kterou l?ta p?stuji na starobyl? zahrad? na vysočin?. Je občas vid?t na ji?n? Morav? u dom??, m??m ji z v?tviček vyp?stovanou. Je to ke??ov?? r???e v????ky cca 60cm - 1m s men???mi r???ov? červen??mi kv?ty, často tvo???c?mi z mnoha kv?t?? uskupen? jako vodorovn?? ploch?? tal???ek. Stonek je rovn??, pevn??, listy jsou tmav? zelen?. M??m ji mnoho let ve velk? oblib?.
Je to snad star?? druh, pr?? ze secese? N?kter? rostliny mi ale patrn? zplan?ly a r??da bych je nahradila. Nemohu v??ak naj?t, kdo tuto r???i p?stuje. Je kr??sn??, dekorativn? na z??hon?, do kytice i k su??en?. Spolu s dal???mi venkovsk??mi kv?tinami p??sob? velmi hezky. Pros?m o radu, jak se jmenuje a kde ji lze jako sazenice koupit.
D?kuji. M.P.

Jiří Žlebčík 10.2.2015 06:46

Re: druh r???e

Mysl?m, ?e jde o r???i ze skupiny polyantek. Pod?vejte se na odr??du Orange Triumph. Mimo očkov??n? by se dalo p??emno?en? asi ud?lat letn?m ???zkov??n?m. Napi??te mi.

Milan 8.2.2015 17:22

Vhodn? odr??dy r????

Dobr?? den, pane ??lebč?ku,
budu letos zakl??dat zahradu u na??eho nov? koupen?ho domu. Pozemek je jihoz??padn? orientovan?? s dostatkem sluncem, v??ak v nadmo??sk? v????ce 680 metr?? a p??da je chud?? na ?iviny, ale sehnat chl?vskou mrvu od m?stn?ho farm????e jde. Je v podh????? kopce, jen? se zve Studenec, tud?? zimy budou sp???e mraziv? a dlouh?.
R??d bych tam na podzim vys??zel i r???e m?sto plotu a uva?uji i o p??dopokryvn??ch r????ch m?sto tr??vn?ku, nebo?? je to pozemek značn? strm??. Existuj? v??bec česk? r???e od na??ich p?stitel??, kter??m se v t??et? z??n? zimovzdornosti da???? Pokud ne, kter? kanadsk? jako alternativu byste mi doporučil? D?kuji.

Jiří Žlebčík 10.2.2015 07:23

Re: Vhodn? odr??dy r????

Nadmo??sk?? v????ka je opravdu u? pro r???e značn??. Pod?vejte se nejprve, co se da??? v okoln?ch zahrad??ch. Mimo r????; zda tam rostou ovocn? stromy i t??eba ??e???ky. Z??le?? tak? na v?tru a nav??t? sn?hu. P??da se d?? jist? upravit; moc bych nev??pnil. Určit? se budou da??it r???e ze skupiny rugosa hybrid??, kter? se tak? daj? vhodn? začlenit do p???rodn?ho charakteru zahrady. M??me velmi kvalitn? česk? odr??dy Blanka, Jablo??ov?? Kv?t, R???ena; d??le lze doporučit Dagmar Hastrup, Rotes Meer. Velmi odoln? jsou v?t??inou r???e označovan? jako alby. Zejm?na k n?jak? opo??e zkuste Rosa x alba Suaveolens. Z v??značn??ch pnouc?ch r???i je pak vynikaj?c? česk?? odr??da Rudolf?na. Modern? p??dopokryvn? r???e kvetou do pozdn?ho podzimu a m??m vyzkou??eno, ?e pak namrzaj?. Zkuste ov??em t??eba jednou kvetouc? Rosa x paulii, Pink Spray, Baletka, Max Graf. V??bec u v??ech r???? vyb?rejte rad?ji z odr??d kvetouc?ch jen na poč??tku l?ta.

V.S. 5.2.2015 12:02

??ez r????

Dobr?? den,
poda??ilo se mi vyp?stovat r???i (?H) s vysok??m star??m d??evem. Dala by se je??t? 'opravit' hlub???m ??ezem do star?ho d??eva? Vyra??? ze star?ho d??eva pupeny?
D?kuji. V.S.

Jiří Žlebčík 5.2.2015 13:26

Re: ??ez r????

V tomto p???pad? je rada na d??lku zvl????t? t??k??. P??edpokl??d??m, ?e r???e nen? očkovan?? a? v korunce; tedy ?e to nen? vlastn? n?zk?? stromkov?? r???e (pak by vyra??ila podno?). Pokud je ke?? dole rozv?tven??, ponechal bych v p??edja??? jen jeden v??hon a na n?m n?kolik m??lo zdrav??ch oček. V??hony z nich rostouc? bych d??le v l?t? zkracoval. Takto by se dalo podn?tit vyra??en? dal???ch pupen?? u zem?. Ostatn?, velice radik??ln? a soustavn?? ??ez by mohl pomoci v p???pad?, ?e jde do v????ky nyn? jedin?? v??hon. Pokud je to cenn?? odr??da, bylo by ???douc? ji p??ed zah??jen?m experimentu p??eočkovat.

Renata 26.1.2015 11:38

r???e

V???en?? pane in?en??re,
r??da bych si zalo?ila z??hon z anglick??ch r????. Zahrada je orientov??na na jihoz??pad p???mo p??ed domem, lokalita st??edn? ?echy.
Pros?m m???ete mi poradit, zda je m??j z??m?r vhodn??, abych si do t?chto klimatick??ch podm?nek tento druh r???? po??izovala?
Jednal o by se asi o 22 - 25 ke????, co? presentuje celkem velk? finančn? n??klady.
Vybral a jsem si tyto druhy: Winchester Cathedral, Pettit Coat, Emanuel, Summer Memories, Molineux, Charlotte, The Pilgrim, Teasing Georgia, Grace, Port Sunlight, Tea Clipper, Eglantyne, Gentle Hermione, Queen of Sweden, Wisley 2008,Mary Rose, Princess Alexandria of Kent, Princess Ann, LD Braithwaite, Sophy´s Rose, The Dark Lady William Shakespeare.
D?k uji mnohokr??t za Va??i odbornou radu a p??eji p???jemn?? den.
S pozdravem
Renata

Jiří Žlebčík 29.1.2015 07:49

Re: r???e

Mysl?m, ?e by se anglick? r???e da??it mohly. Pochopiteln? to chce dobrou zahradnickou p??du, m?sto oslun?n?, ale angličanky nemaj? r??dy ??pal. Zal?vat dle pot??eby ke ko??en??m. Odr??dy jsou dob??e vybr??ny a zahrnuj? v??echny mo?n? barvy. P??i v??sadb? ned?lat z??hon moc ??irok??, aby byl v??ude p???stup, nep??ehu????ovat. Sazenice v kontejnerech jsou značn? drah?, pokud v?c nesp?ch??, je l?pe ud?lat dop??edu objedn??vku t??eba ve Skaličanech a s??zet na podzim prostoko??enn? (bez kontejneru) r???e.

Frantisek KUNC 4.1.2015 13:39

Dotaz

Dobry den vam prajem. CHcem sa opytat kolko je odrod plnokvet??ch ruzi na svete, ci je to v desiatkach, v stovkach alebo v tis?ckach. Srdecne dakujem.

Jiří Žlebčík 5.1.2015 06:47

Re: Dotaz

Jde o desetitis?ce. Na tomto internetov?m p??ehledu m??m nyn? pops??no 5792 druh?? a odr??d, z nich? je 3719 tak? vyfotografov??no. Nejv?t??? sv?tov?? roz??ria soust??edila na jednom m?st? asi 8000 odr??d (ka?d? pochopiteln? pon?kud jin?). Za celou historii p?stov??n? r???? vzniklo odhadem asi 50 tis. odr??d. Asi polovina t?chto se st??le p?stuje. Zbytek neoslnil sv??mi vlastnostmi, nebyl p??emno?ov??n a vyhynul (mnoha je ??koda). Divoce rostouc?ch druh?? r???? s pr??zdn??mi kv?ty je p??itom jenom asi 200. Mezi odr??dami je naprost?? v?t??ina plnokv?t??ch.

Zoja 31.12.2014 08:03

vysok?? odoln?? r???e

Dobr?? den, m??m prosbu: poraďte mi, jakou r???i vybrat pro tyto podm?nky-p??edzahr? ?dka p??ed domem v Polab?, 200 m.n.m., p???mo na jih, p??ed zahr??dkou dl???d?n?? ulice od v??chodu na z??pad, v l?t? vedro, v?trno, v zim? mr??z. Zat?m tam roste nezn??m?? odr??da, kterou jsme zd?dili i s domem. Za dvan??ct let jsem ji nikdy nehnojila, nest???kala ani nezal?vala ani na zimu nebalila, nezahrnovala, jen upravovala ??ezem. Netrp? ???dnou chorobou a doned??vna dor??stala ke dv?ma metr??m. Vzp???men??, jednotliv? červen? kv?ty a? do mraz??. Ale asi odch??z?, v posledn? sez??n? ??patn? obr???ela a taky jsem sp??? odstra??ovala star? d??evo. Hled??m za ni n??hradu. Ale zd?? se, ?e nov? sazenice jsou zchoulostiv?l?. M??m v??bec ??anci? D?ky za odpov?ď.

Jiří Žlebčík 2.1.2015 08:08

Re: vysok?? odoln?? r???e

Neupokojiv?? stav va??ich r???? patrn? alespo?? zč??sti zavinila i velmi kritick?? zima 2011/12, s jej?mi? n??sledky se r???a??i dlouhodob? pot??kali. Ale v??e zl? m???e b??t k n?čemu dobr?. Nask??t?? se ide??ln? p???le?itost p??edzahr??dku p??ebudovat. V roz?ch bych vysadil p??im???en? velk? ke??e nebo i ke konstrukc?m pnouc? rostliny. Star? r???e bych vyryl (podzim nebo jaro), vyst???hal ??patn? č??sti v?tv? i ko??en?? a uchoval n?kde ve vlhk? p??d?. P??ed novou v??sadbou bych ud?lal men??? p???kop a starou zem vym?nil za novou s p???davkem kompostu. Va??e star? r???e bych znovu vysadil asi o 5 cm hloub?ji a na 50 cm od sebe. Pokud jde o zachov??n? star? odr??dy, bylo by t??eba se domluvit s nejbli???? r???ovou ??kolkou (kapitola: ruze.wi.cz/vysvetlivky/mista.php). Pro očkov??n? budou pot??ebovat v červenci (promyslet tedy likvidaci porostu) n?kolik odkv?taj?c?ch v?tviček od v??s. Nov? sazenice budou za rok. Va??e r???e pat??? pravd?podobn? mezi čajohybridy; určit? se zde najdou odr??dy velmi odoln?. Vyvaroval bych se tmav? červen??ch; asi by se p??lily kv?ty. ?asto jsou v prodeji ve ??kolk??ch u n??s osv?dčen?: Alexander, Gloria Dei, Helenka, Landora, Mount Shasta, Queen Elizabeth.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>