Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
L arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 51 - 60 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

E.?kodov?? 3.3.2018 01:03

Messire Delbard

Dobr?? den. Je??t? k dotazu č?m nahradit pnouc? r???e Messire Delbard. Za jak?koliv odpov?di p??edem d?kuji. Tyto r???e jsem p?stovala 10 let, pak mn? je zničilo padl? a nikde jsem je ji? nesehnala. Na ja??e jsem je v?dy ost???hala asi 75cm od zem?, prosv?tlila a vzrostl? v??hony p??ivazovala k d??ev?n? m????i na st?n? domu. Lze takto jednodu??e p?stovat i n?jak? dal??? pnouc? r???e, kter? by kvetly na cel??ch v??honech a? do pozdn?ho podzimu? T??eba Amadeus?

Jiří Žlebčík 16.3.2018 14:15

Re: Messire Delbard

M???ete vyzkou??et r??zn? modern? remontuj?c? odr??dy. V??sledek vid?m jako nejist??; hodn? z??vis? na podneb?, počas? v dan?m roce, z??livce, st????? r???e, hnojen?, hloubce p??dy, namrznut?, napaden? skvrnitost? k??ry.

E.?kodov?? 2.3.2018 15:48

Messire Delbard

Dobr?? den. M?li jsme r???e Messire Delbard, kter? kvetly nep??etr?it? od konce kv?tna a? do mraz??, po cel? d?lce v??hon??. Co m?sto nich? Kter? r???e kvetou tak? tak?Uva?ovala jsem t??eba o Rosalium Uetersen. Santany se neosv?dčily, kvetou jen jednou v červnu, pak jen vyj?mečn?, a to pouze na konci v??hon??.

Jiří Žlebčík 16.3.2018 14:11

Re: Messire Delbard

Tak radik??ln? ??ez u pnouc?ch r???? se ned?l??, proto?e rostlina pak spot??ebuje mnoho sil, ne? se dostane do pat??ičn? v????ky.

Zoja Jav??rkov?? 3.1.2018 18:32

Rosa Dove (Dendrologie)

P??eji dobr?? večer, pane doktore, mohlo se st??t, ?e r???e označen?? jako Dove (AUSdove 1984) rostouc? v Dendrologick? zahrad? t?sn? vedle Kir Royal v sektoru sadov??ch r???? je ve skutečnosti Jude the Obscure nebo jin?? podobn?? (Pat Austin)? D?ky za odpov?ď.

Jiří Žlebčík 11.1.2018 08:20

Re: Rosa Dove (Dendrologie)

Z??m?na je docela mo?n??, r???e tam jsou nat?sno vedle sebe, je t??eba proj?t v dob? kveten?.

Marie 30.12.2017 00:51

Prodejci (otázka na Scented Memory)

Tuto r???i jsem vid?la v roz??riu v Hradci a velmi se mi l?b?, nicm?n? nepoda??ilo se mi ji u n??s sehnat. Je n?jak? zahradnictv?, kter? by ji m?lo v nab?dce?

Jiří Žlebčík 10.1.2018 12:55

Re: Prodejci

Tak? jsem p??tral marn?, p??ed časem byla asi r???e v ??et?zci Bauhaus.

Monika 25.12.2017 00:30

kde koup?m (otázka na Kir Royal)

Tuto r???i m??m doma. Koupila jsem j? u? p??ed 8 roky p??es N?meck?? inter. obchod . Je mnohem vy????? ne? 230 cm a p??i dobr? podpo??e a stanovi??ti je vysok?? jako letit?? broskvo??. U zdi tak bujn?? nen?. Jednotliv? kv?ty von? jemn? a nen??padn?, ale cel?? ke?? von? n??dhern? a celkem siln? v tom mno?stv? kv?t??. Prvn? kveten? je siln? .Druh? kveten? je slab??? na počet kv?t??. Kv?ty vydr?? pouh?? den hlavn? ,kdy? je hodn? teplo ,ale je jich tolik, ?e to nevad?. Do v??zy se nehod? .

Jiří Žlebčík 27.12.2017 07:13

Re: kde koup?m

St??v?? se pom?rn? často, ?e r???e v optim??ln?ch podm?nk??ch a za okolnosti, ?e po n?kolik let nenastanou kritick? zimy, dos??hne v????ky a? dvojn??sobn? ne? obvykle. Pochopiteln? se s t?m ov??em ned?? poč?tat a seri??zn?ch popisech se rad?ji uv??d? ni???? v????ka, aby p?stitel nebyl zklam??n.

Lundov?? 21.11.2017 13:21

odr??dy r????

Obrac?m se na V??s s prosbou o odborn? zhodnocen? t?chto nab?zen??ch velkokv?t??ch r???? v na??? ??kolce. Jedn?? se o Big White, Valentina, Atacama, Hary Wheatcroft a Innova.Jedn?? se o n?co k n??m dov???en?ho? P??eji V??m hodn? zdrav? do p?????t?ch let a d?kuji za Va??e vysoce profesion??ln? odborn? odpov?di znalce.Lundov??

Jiří Žlebčík 30.11.2017 13:17

Re: odr??dy r????

R???? je mnoho, mnoho je i nespr??vn??ch n??zv??, n??zv?? zkr??cen??ch; r??zn? zkomolen??ch. Uplat??uje se lidov?? tvorba. N?kdy člov?ka jen n??hodou po čase napadne, o co vlastn? jde. Ze jmenovan??ch r???? je situace jasn?? u Hary Wheatcroft. Odr??da Harry Wheatcroft je synonymem pro r???i Caribia. Velkokv?t?? čajohybrid je r???e Valentina Casucci (Meilland, Francie, 2000). ?erven?? s hust? pln??m kv?tem, von?, v????ka 120. Sp???e ov??em jde zde o r???i Valencia (1989); fotografie z Rosic pat??? patrn? jin? odr??d?. Existuje r???e Big White Fairy (Fabjan, Slovinsko, 2011), ale to je polyantka; mutace zn??m? The Fairy. Kv?t je b?l??, poup? nar???ov?l?. O zb??vaj?c?ch dvou odr??d??ch se mi nepoda??ilo nic zjistit. Cht?lo by to v?d?t ??lechtitele, nebo odkud byly r???e z?sk??ny.

Reisov?? 21.10.2017 02:44

Pnouc? červen? r???e

Jak? pnouc? červen? r???e pou??t ke vchodu do domu z obou stran vstupu, aby hodn? a dlouho kvetly, p???padn? je??t? von?ly?
M??m tam vysazenou 2x Sympathii zakoupenou v Kunratic?ch, ale kvetla pouze jednou. Nyn? m??m p??ipravenou 2x Am??deus zakoupenou v Kamenn??ch ??ehrovic?ch, ale nev?m, jestli pokvete dvakr??t. Jenom douf??m, ?e se budou dopl??ovat - nev?m.
D??le je??t? uva?uji o Don Juan, kter?? trochu von?, ale nev?m, kdy a jak dlouho kvete a zda remontuje.
Poraďte, jak? vhodn? pnouc? r???e vysadit vedle dve???, aby co nejd?le kvetly a zdobily vchod.
Je to z??padn? strana domu, celkem chr??n?n? m?sto.

Jiří Žlebčík 25.10.2017 08:26

Re: Pnouc? červen? r???e

P??ekvapuje mne, ?e r???e Sympathie neopakuje kveten?. Je to u? l?ty prov???en?? odr??da. Druh? kveten? nen? nikdy tak bohat? jako to prvn?, ale jednotliv? kv?ty se objevuj? u n? i nyn?. R???e Amadeus je nov?j???, tak? kvalitn?. Odr??du Don Juan jsem nikdy nevid?l po????dn? narostlou, u n??s dost namrz??. Kvalitn? červen??ch pnouc?ch remontuj?c?ch r???? zase tak mnoho nen? a nevon?. Je??t? bych doporučoval odr. Santana a Eva. Z??padn? orientace je pro r???e vhodn??.

Vladim?r Jano??ek 29.9.2017 22:19

Morning SunŽ a Cherry Girl Ž

Dobr?? den,cht?l bych se zeptat,m??m objednan? r???e odr??dy Morning SunŽ a Cherry Girl Ž.V?te n?co o t?chto odr??d??ch.Letos to budu na podzim sadit,m???u d??t do jamek rohovinu nebo je to zbytečn??,co byste m? doporučil.
D?kuji za odpov?ď.
S pozdravem Vladim?r Jano??ek

Jiří Žlebčík 5.10.2017 07:58

Re: Morning SunŽ a Cherry Girl Ž

Situace je pon?kud slo?it??. R???e vy??lechtil v N?mecku Kordes. Morning Sun je synonymen r???e Morgensonne; v?ce zde ruze.wi.cz/cs/morgensonne.html
V roce 1998 vy??lechtil ov??em Kordes r???i Morgensonne 88; jde o r???i pnouc?, sv?tle ?lutou, remontuj?c?, v????ka do t??ech metr??.
Cherry Girl je floribunda tmav? r???ov? červen??, z?skala ADR a u n??s ji prod??val Chl??dek. Aby to nebylo tak snadn?, pod stejn??m n??zvem dal na trh Kordes v roce 2002 r???ov?? čajohybrid, ale tato je r???e sp???e sklen?kov??. Obecn? jsou ?lut? pnouc? r???e choulostiv?j??? na zmrz??n?, ale z??le?? na m?st?. P??i v??sadb? se r???e zpravidla nehnoj?, pokud nen? p??da vysloven? ne??rodn??.

Iveta Sukdolov?? 20.8.2017 17:53

Leverkusen (otázka na Leverkusen)

Dobr?? den, cht?la bych se zeptat, jestli je mo?n? tuto r???i n?kde koupit.
D?kuji mnohokr??t za odpov?ď.
S pozdravem Iveta Sukdolov??

Jiří Žlebčík 29.8.2017 05:59

Re: Leverkusen

Odr??da je st??le dost p?stovan??, ale m??lo mno?en??. Zkuste:
www.ruzepelcovi.cz/O-nas.aspx

Lenka ?t?p??nov?? 7.8.2017 14:54

Vz??jemn?? sn????enlivost odr??d

Dobr?? den. P?stuji 16 r???? FG a ?H v jedn? ??ad?, za stejn??ch podm?nek. Jen dv? z nich se od sebe vzdaluj? rok od roku v?ce a v?ce. Odum??ely jim v??hony soused?c? a nov? nar??staj? d??l a d??l a v??razn? ??ikmo od sebe a utiskuj? sv? sousedky. U? vytvo??ily t?m??? metrovou mezeru. Existuje n?co jako vz??jemn?? nesn????enlivost n?kter??ch odr??d, nebo je to čist? n??hoda? Je to Eminence a Caramba. Nebo by mohlo j?t o jinou p???činu, ??e??itelnou nap??. vykop??n?m a nahrazen?m jedn? z nich či obou? D?kuji za radu.

Jiří Žlebčík 11.8.2017 06:45

Re: Vz??jemn?? sn????enlivost odr??d

Nikde jsem nevid?l n?jakou zjevnou nesn????enlivost mezi odr??dami r????. Ba; ani jsem o tom nečetl. Tak? vzr??stem se mi zdaj? uveden? r???e k sob? p??im???en?. D??vodem by snad mohlo b??t n?co v p??d? mezi nimi. Mo?n?? tedy opravdu (pokud nejsou rostliny moc star?) je ve vhodnou dobu vyr??t, p??du od z??kladu vylep??it a pak nasadit zp?t. Pokud by se daly t??eba um?stit na konec ??ady z obou stran a m?sto nich jin? vhodn? r???e; bylo by to tak? ??e??en?. Mnoho zdaru.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>