Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
III arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 191 - 200 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Jana Davidov?? 16.6.2013 07:50

nemoc list??

Pros?m o radu.Na v??ech ke???ch m?ch r???? r??zn??ch odr??d se objevily na listech sv?tl? zelen? fleky
a tmav? zelen? fleky. Je to na nov??ch listech.
Myslela jsem, ?e nedostatek ?eleza se projevuje v ?ilk??ch, ale to je ve flec?ch. Nemohu p??ij?t na to co to je. Jak m??m tedy r???e o??et??it. D?kuji za pomoc.

Jiří Žlebčík 18.6.2013 13:24

Re: nemoc list??

Uveden? p???znaky jsou velmi neobvykl?; mimo jin? tak? rychl??m a hromadn??m n??stupem.Konzultoval jsem s odborn?kem z oboru nemoc? rostlin.Nejsp???e se p??ikl??n? k po??kozen? n?jak??m herbicidem. Post??ik mohl b??t i na dost vzd??len?m m?st? nebo se do p??dy dostal kompost z o??et??en?ho tr??vn?ku.

ANNA OBRTLIKOVA 12.6.2013 12:39

strihani ruzi po odkvetu

DOBRY DEN PROSIM O RADU,JAK STRIHAT RUZOVE KVETY PO ODKVETU A V JAKE DELCE.TRADUJE SE ZE STONEK SE MA ODSTRIHNOUT AZ ZA PATYM LISTEM.DEKUJI ZA ODPOVED
ABBA OBRTLIKOVA,STRAZNICE 536

Jiří Žlebčík 16.6.2013 18:40

Re: strihani ruzi po odkvetu

Nen? vhodn? u r???? jen u??tipovat odkv?taj?c? kv?ty, po rozv?tven? m?? r???e dal??? kv?ty zakrn?l?. St???hat ov??em a? za p??t??m listem je p??ehnan?, r???e se p???li?? vysiluje a dal??? kveten? se opo?ďuje. Pokud tedy nepot??ebujeme r???e ??ezat pro vyzdoben? zvl?????? velk? v??zy, doporučoval bych ??ez asi za t??et?m listem.

DANIELA 9.6.2013 11:30

DOBRY DEN

DOBR? DEN, CHT?L BYCH SE ZEPTAT, OD P?DU MAJ? SAZENICE PRO PRODEJ TRANDAFIIRI? A ZA JAKOU CENU?V NAD?JI, ??E BUDEME PRACOVAT S V?MI A D?KUJI VA?E ODPOV??.

Jiří Žlebčík 16.6.2013 18:41

Re: DOBRY DEN

Dotaz mi nen? srozumiteln??, pokuste se poslat znovu.

V?ra Fialov?? 4.6.2013 19:46

Vltava pnouc? r???e (otázka na Vltava)

Dobr?? večer V???en?? pane ??lebč?ku. Pros?m V??s o zpr??vu, zda tato r???e je zdrav??, a to alespo?? jako Veilchenblau. Tak? si mysl?m, ?e pokvete jen jedenkr??t. Man?el? Pelcovi ji maj? v galerii a po zhodnocen? p??ezimovan??ch r???? ji mo?n?? daj? letos do nab?dky. R??da bych v?d?la, zda je lep??? Vlatava nebo Veilchenblau. Velmi V??m d?kuji za Va??i fundovanou odpov?ď. S pozdravem Fialov?? V?ra.

Jiří Žlebčík 7.6.2013 18:14

Re: Vltava pnouc? r???e

Odr??da Vltava mne okouzlila v Borov? ho??e. Jinde jsem ji narostlou nevid?l. V Pr??honic?ch na Dendrologick? zahrad? byla vysazena na podzim. M??te pravdu, ?e pokvete asi jedenkr??t, p??edpokl??d??m dobrou mrazuvzdornost, mo?n?? letn? napaden? padl?m. V??echno teprve porovn??me a uvid?me.

Eva Voborov?? 27.5.2013 12:43

Prosba o pomoc (otázka na Salmonea)

Dobr?? den, pros?m o pomoc: p??ed 2 roky jsem uvid?la na v??stav? r???? na z??mku ve Veltrus?ch r???i \"Salmonea 1927\". Cht?la bych z?skat sazeničku na svou zahr??dku. Nemohli byste mi poradit, kam se obr??tit? Budu moc vd?čn?? za radu. D?kuji p??edem. E. Voborov??
P. S. Pros?m, opravte si v z??hlav? Text p???Zp?vku na p???Sp?vku. Tento p??eklep vypad?? hrozn?!!!

Jiří Žlebčík 30.5.2013 04:49

Re: Prosba o pomoc

D?ky za upozorn?n?, opravdu stra??n?? chyba, oprava provedena. Na r???i Salmonea se pokuste zeptat zde:
R???ov? a okrasn? ??kolky
Miloslav ??p
Skaličany 4
388 01 Blatn??
sipruze.wz.cz

Zuzka 17.5.2013 15:24

Polyantky vs. floribundy

Dobr?? den, pane ??lebč?ku.
Cht?la jsem se zeptat, daj? se n?jak spolehliv? a bez znalost? jm?na cv., jeho p??vodu atd., tedy jen napohled, odli??it floribundy od polyantek?
N?kde jsem četla, ?e modern?j??? FL jsou potomci polyantek k????en??ch s ?H,tak?e by m?ly m?t v?t??? kv?ty a vy????? r??st, na rozd?l od drobnokv?t??ch ni????ch PL. Ale t??eba cv. Rumba, Samba - ty jsou n?zk? a drobnokv?t? - o t?ch jsem si myslela, ?e to jsou PL. Ale vy je uv??d?te jako FL, a n?kte??? prodejci r???? zase jako polyantky. Tak je to trochu komplikovan?.
Mo hl byste mi tedy poradit, jak t??eba i n?kde na ciz? zahrad? poznat, zda se jedn?? sp???e o polyantku či floribundu?
Moc d?kuji a p??eji kr??sn? jarn? dny.
Zuzka

Jiří Žlebčík 20.5.2013 07:04

Re: Polyantky vs. floribundy

D?ky za tento velice p???padn?? dotaz, proto?e kolem za??azen? do skupin u r???? jsou a? nepochopiteln? zmatky. P??ekop?roval jsem kousek z kapitoly Vysv?tlivky a podkapitoly Charakteristika skupin: Floribundy (FL) Ni???? r???e vysok? 50 a? 120 cm, obvykle s 4 a? 9 kv?ty v kv?tenstv?ch. Pr??m?r kv?tu je 6 a? 9 cm. Polyantahybridy (PH) R???e vysok? 50 a? 100 cm, kv?ty men??? ne? u floribund a čast?ji s voln??m st??edem. Pr??m?r otev??en?ho kv?tu jen 4 a? 7 cm. Polyantky (PL) R???e vysok? 50 a? 120 cm, v kv?tenstv?ch des?tky často pr??zdn??ch kv?t?? o velikosti jen 2 a? 5 (z???dka 6) cm. Na prvn? pohled tedy se daj? snadno floribundy od polyantek rozli??it podle počtu kv?t?? v kv?tenstv?ch a podle velikosti kv?tu. Trochu hor??? je to s polyantahybridy, kter? p??edstavuj? p??echod mezi nimi. P??i určov??n? skupin d??m v?dy na to, co s??m vid?m. P???klady: odr??da Samba je floribunda, odr. The Fairy polyantka.

Kv?ta 9.5.2013 18:58

r???e dama??sk??

Dobr?? den, cht?la bych se zeptat kde se d?? koupit sazenice r???e dama??sk??
d?kuji za odpov?ď
Kv?ta

Jiří Žlebčík 14.5.2013 05:09

Re: r???e dama??sk??

R???e Rosa x damascena Trigintipetala je ve v?t???m porostu vysazena na Dendrologick? zahrad? v Pr??honic?ch, kde bez probl?m?? p??ečkala v??echny zimy. N??kup p???mo sazenic b??v?? mo?n?? zde:
www.ruzepelcovi.cz/O-nas.aspx

jarika 2.5.2013 11:51

fortuna

dobr?? den..pros?m o radu kde se d?? koupit r???e fortuna vigorosa koratomi..d?kuji jana erika hejralov??

Jiří Žlebčík 14.5.2013 04:59

Re: fortuna

R???e Fortuna (2002) je vysazena v r???ov?m sad? v Lidic?ch. Patrn? se d?? dob??e mno?it i letn?m ???zkov??n?m v obdob?, kdy se rozev?raj? poupata.

Bo?ena ??ez??čov?? 30.4.2013 10:59

chlor??za

Dobr?? den, vid?m, ?e nikdo neklade ???dn? ot??zky, pravd?podobn? v??ichni tr??v? čas se sv??mi r???emi a tak se op?t osm?luji a zept??m se na probl?m zvan?? chlor??za. V roce 2011 jsem zasadila rambler Paul\'s Himalayan Musk a odno? nezn??m? jednoukvetouc? r???ov? r???e. Ob? kr??sn? narostly, av??ak maj? sv?tl? listy asi tak z jedn? čtvrtiny, mo?n?? i v?ce. Z jara pod t?mito r???emi vesele bujely kop??ivy, kter? pod ke??i vytv????ely hust?? porost. U jin??ch r???? jsem kop??ivy nezaznamenala. Proto?e kop??iva obsahuje hodn? ?eleza, je mo?n?, ?e sv??m r??stem pod t?mito r???emi ?elezo z p??dy odčerpala? Pomohla by dodat ?elezo zp?t do p??dy z??livka z kop??ivov? j?chy (i kdy? je sp???e určen?? proti m??ic?m)? Pop???pad? je je??t? n?jak?? pomoc p???rodn? cestou? D?kuji moc za V???? čas. Bo?ena ??ez??čov??.

Jiří Žlebčík 2.5.2013 07:54

Re: chlor??za

??elezo je prvek v p??d? docela hojn? obsa?en??. Probl?m je, ?e m???e b??t ve form? nep???stupn? pro rostliny, zejm?na na p??d??ch z??sadit??ch. P???znaky nedostatku ?eleza se projevuj? r??zn? i u r??zn??ch odr??d rostlin. Co? plat? tak? pro r???e. Z??le?? i ov??em na celkov? kondici rostliny, kdy? t??eba do??lo k mrazov?mu po??kozen?. Pokud jde o kop??ivy rostou tam, kde je hodn? dus?ku a kde maj? v p??d? ko??eny dob??e ukryty. ??elezo zvl?????? siln? neodčerp??vaj?. V??luh by tedy nic nevr??til. S probl?mem chlor??z st??le bojuj? t??eba p?stitel? citrus??. V zahradnick??ch obchodech maj? pro n? hnojiva s rozpustn??mi chel??tov??mi vazbami ?eleza.

Bo?ena ??ez??čov?? 16.4.2013 13:51

Marguerite Hilling

Dobr?? den, pros?m o zpr??vu, zda r???e Marguerite Hilling kvete celou sez??nu. Na www.ruze.wi.cz uv??d?te, ?e kvete jen jednou, na www.helpmefind.com p???ou, ?e kvete st??le a tak? tak ji nab?zej? n?kte??? prodejci. Jak je to tedy doopravdy? Dle obr??zk?? kvete tak bohat?,?e to bude pravd?podobn? opravdu jen jednou. Proč se tedy ??daje rozch??zej?? Www.ruze.wi.cz i www.helpmefind.com pova?uji za opravdu kvalitn? str??nky. D?kuji za odpov?ď. Bo?ena ??ez??čov??.

Jiří Žlebčík 18.4.2013 21:38

Re: Marguerite Hilling

Odr??da Marguerite Hilling pat??? mezi jednou kvetouc?. Na tom nic nem?n? skutečnost, ?e se tak jako u mnoha jin??ch odr??d v z??vislosti na počas? občas objevuj? ojedin?l? kv?ty i pozd?ji. Pod?val jsem se na datum u sv??ch fotografi?; 14 je z konce kv?tna, 1 z července, 1 ze z?????. www.helpmefind.com maj? mnoho p??isp?vatel??, co? sp???e m???e zp??sobovat chyby.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>