Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
XL arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 1 - 10 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

V?ra Dou??ov?? 10.1.2020 23:02

R???e Granada (otázka na Granada)

P??eji hezk?? den, pane doktore, r???i Granada jsem p??ed l?ty m?la. Nep??e?ila mi v??ak p??edlo??skou zimu. Proto?e se mi moc l?bila, r??da bych m?la novou. Cht?la bych se zeptat, zda se d?? je??t? n?kde sehnat. Zat?m se mi to nikde nepoda??ilo. D?kuji za odpov?ď.

Jiří Žlebčík 9.4.2020 20:00

Re: R???e Granada

Moc se omlouvam, ale mame velike technicke potize s odpovidanim na dotazy. Uvedena odruda se kdysi pestovala v Pruhonicich na Chotobuzi. Nevim ovsem zda tam je stale. Na Chotobuzi jsou ruze razeny podle roku vyslechteni. Mnoho sil a zdravi v teto dobe.

Jaroslav 3.1.2020 10:08

Mystica

Zdrav?m a p??edev???m d?kuji za p??edchoz? odpov?di a je??t? jedna prosba k dop??tr??n? se jm?na jedn? r???e. Zakoupil jsem ji Pod jm?nem Mystica, ale s Va??? datab??z? se neshoduje. Zdroj man?el? Pelcovi a st??le ji maj? v galerii (ne tak v??razn? rozd?len? barvy)
ruze.unas.cz/images/roses/640x480/Mystica_20040717.jpg
P??edstavte si kultivar Osiria, ale v mnohem v?t??? a velmi kompaktn? velikosti - kv?t. Sp???e o velikosti (Krennbourg)
Do e-mailu bych V??m mohl poslat obr??zek
D?kuji moc a a?? se v roce 2020 da???

Jaroslav 6.12.2019 15:39

RM - r???e mal?????

RM .. tzv. r???e mal?????... kdysi se s nimi doslova roztrhnul pytel a staly se hitem... leč po cca deseti letech jsou jm?na vykazuj?c? stejn? znaky ji? jen jmenn? sumarizov??na nejr??zn?j???mi jm?ny. Lze odhadnout trend a jestli se označen? ??.r???e mal????? ??.uchov???

Jiří Žlebčík 31.12.2019 13:50

Re: RM - r???e mal?????

Označen? p??ed časem n?kolika odr??d (francouzsk??ch) jako r???e mal????? lze pova?ovat sp???e za reklamn? trik pro zlep??en? prodeje. Tyto r???e maj? kv?ty barvy červen? či r???ov? s pruhov??n?m nebo st???k??n?m sv?tle r???ov??m nebo na?loutl??m. Nejde ov??em v ???dn?m p???pad? o samostatnou a v??eobecn? uzn??vanou skupinu r????.

Jaroslav 3.12.2019 16:50

Gloria Dei

Zdrav?m a pod?kov??n? a poklona Va??im str??nk??m.
M??m ve sb?rce r???? 3 ke??e kultivaru Gloria Dei ze dvou zdroj??. Nejen, ?e se jedn?? o skutečn?? skvost ale u jedn? z nich se mi projevuje v barv? kv?tu anom??lie. V rann? vln? kveten? je rok co rok čist? ?lut??, ale ji? v dal??? vln? kveten? ji? klasick?? Gloria. V?m, ?e p???ete slo?it? cest? ke kultivaru (a? 400 odr??d), ale dotaz zda takov? poč?n??n? kr??sky lze pova?ovat za \\\"norm??l n?\ \&q uot;.
D?kuji za odpov?ď a kr??sn? dny v??em milovn?k??m r????

Jiří Žlebčík 31.12.2019 13:44

Re: Gloria Dei

Tato sv?tozn??m?? odr??da je značn? variabiln?. Jin??mi slovy vznik?? u n? dost mutac?, kter? se p??en????ej? p??i očkov??n? do potomstva. Patrn? ta Va??e v?ce ?lut? kvetouc? je takov??m p???padem; pozoroval jsem ostatn? t?? docela ?lut? kv?ty. Tak? je ov??em pravda, ?e u odr??dy b??vaj? prvn? kv?ty v?ce ?lut?; ty v z????? docela r???ov?.

KamSsa1 25.9.2019 01:18

r???e

J?? r???e p???mo miluju, ale bohu?el bydl?me v byt? uprost??ed m?sta, a tak je nere??ln?, ?e bych je mohla p?stovat. Man?el na??t?st? o m?m neut???en?m snu v?, a tak mi alespo?? ka?d?? m?s?c objedn??v?? r???e z <a href="https:// www.florea.cz/" ; >https://www.flor ea.cz/</a> Mysl?m, ?e je to od n?j hrozn? moc p?kn? gesto :)

Jiří Žlebčík 18.10.2019 08:33

Re: r???e

Nen? balkon?

Maru?? Z??robsk?? 24.9.2019 11:41

Josephine Ritter (otázka na Josephine Ritter)

R???i Josephine Ritter m??me doma, na venkov? na Plze??sku. P??ivezl ji z V?dn? bratr moj? prababičky jako d??rek pro svou setru Josefu n?kdy p??ed 1. sv?t.v??lkou. Je velmi vit??ln?, kvete jednou ročn?, ???asn? von? a velmi se rozr??st??, je prost? ???asn??.

Jiří Žlebčík 18.10.2019 08:35

Re: Josephine Ritter

D?? se jen souhlasit.

Reisov?? 23.8.2019 21:30

Dv? r???e

Dobr?? den.
Zm??tla m? jedna nesrovnalost. Pod n??zvem ESPERANTO jsou dv? r???e. Jedna jednoduch?? r???ov?? od Jana Bohma z roku 1932 na str??nk??ch ruze.wi.cz nafocen?? v Borov? Ho??e a druh?? v r???ov? ??kolce u p. ??pa tak? od Jana Bohma z roku 1932, ale ?lut?? a plnokv?t??. Co je vlastn? spr??vn?? Dle m?ho laick?ho n??hledu je ta jednoduch?? r???ov?? zplan?n??, ale mohu se m??lit.
Borov?? hora, Zvolen - ruze.wi.cz/cs /esperanto-borova-ho ra.html
Skaličany u Blatn? - https://www.ruzeskal icany.cz/velkokvete- ruze?product_id=921
Jak je to spr??vn??
D?kuj i za odpov?ď
Reisov??

Jiří Žlebčík 20.9.2019 14:06

Re: Dv? r???e

Ji? p??i focen? r???e Esperanto v Borov? ho??e jsem m?l pochybnost o spr??vnosti zde vysazen??ch rostlin (proto ta z??vorka). V tabulce jsem uvedl, jak m?? vypadat tato odr??da spr??vn? dle popisu ??lechtitele. M?? b??t sv?tle ?lut??, byla v??ak nezv?stn??. V posledn? dob? se ale poda??ilo sehnat Esperanto ve spr??vn? ?lut? barv?. Odr??da tedy ?ije.

Kl??ra 10.8.2019 17:42

Vhodn?? do z??hon??? (otázka na Imola)

Dobr?? den, je tato r???e vhodn?? na venkovn? stanovi??t?? koupila jsem ji, ale na etiket? nen? nic naps??no - jen, jak se m?? zal?vat.
D?kuji za odpov?ď

Jiří Žlebčík 14.8.2019 13:49

Re: Vhodn?? do z??hon???

Odr??da Imola je určena pro venkovn? p?stov??n?.

Draho?? 22.7.2019 13:45

pnouc? r???e doporučen?

Dobr?? den p. doktore, p??ečetl jsem celou diskusi, abych nepsal duplicitn? dotaz, ale nejsem si jist, ?e jsem na??el, tak se rad?ji zept??m znovu.
R??d bych po???dil pnouc? se r???i v????ky cca 2-3m do polost?nu (slunce r??no cca do 11h, odpoledne a? od cca 17h). P??da nen? p???li?? v???ivn??, prom?sen?? zemina po stavb?, d?? se zajist? vylep??it, sp??? su????? m?sto, 280 mnm, v?trno. R??d bych opakovan? kvetouc? a co nejv?ce odolnou v??či m??m zahr??dk????sk??m pokus??m, nebo?? s r???emi v??bec nem??m zku??enosti. Na barv? nez??le??, p??edev???m jde o to, aby p??e?ila. Co jsem tak vyčetl zde na f??ru, mohla by to b??t New Dawn nebo Dortmund?
D?kuji p??edem za radu.

Jiří Žlebčík 26.7.2019 14:24

Re: pnouc? r???e doporučen?

S Va??? volbou pln? souhlas?m. Toto jsou skoro nezničiteln? a časem prov???en? odr??dy. Kveten? pak opravdu opakuj?.

Pyrochtova 18.7.2019 20:58

Rosa King's Ransom

M??m 2 roky r???i Rosa King's Ransom a m?? hodn? kv?t??, jen?e mal?. Co j? chyb??

Jiří Žlebčík 26.7.2019 14:22

Re: Rosa King's Ransom

Tato odr??da je otu?il??. Pokud je vysazena do kvalitn? zahradn? p??dy p??im???en? vlhk? na sv?tl?m m?st?, napad?? mne, ?e je t??eba nevhodn? ??ez??na po odkv?tu. Je pot??eba odst??ihnout cel? odkvetl? kv?tenstv? a? po prvn? norm??ln? vyvinut?? kv?t. B??v?? to 20 i 30 cm. Pokud se odstran? jen jedin?? pr??v? odkvetl?? kv?t, r???e sice kvete bohat?, ale kv?ty mal??mi.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>