Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
LVI arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 271 - 280 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Marie S. 22.1.2011 17:12

očkov??n?

Dobr?? den, na maminčin? zahrad? v ?esk??ch Bud?jovic?ch je jedna zplan?l?? r???e, podno? ani u??lechtil?? vzhled nezn??m, ke?? je vit??ln?, ???pk?? pram??lo. Napadlo mne, ?e d???v ne? ke?? odstran?m, zkus?m ho znovu naočkovat (nebo op??lit?). O p???prav? očka je dostatek publikac?, jak v??ak p??ipravit podno? v tomto p???pad?? Pros?m, dejte mi n?jak?? tip na literaturu a rovn?? V???? n??zor na to, co se chyst??m prov?st. D?kuji.

Jiří Žlebčík 25.1.2011 21:57

Re: očkov??n?

Očkov??n? nebo p??esazov??n? star???ch r???? se ned?l?? (nezn??m literaturu, kde by se doporučovalo), proto?e je jednodu??? a jist?j??? vysadit r???i novou. Pokusit se ov??em m???ete. Podno? mus? b??t zdrav?? a vit??ln?. Je tedy t??eba ji radik??ln? pro??ezat v p??edja???. Vlastn? očkov??n? r???? (na sp?c? očko) se d?l?? koncem července v ko??enov?m krčku. V uveden?m p???pad? by bylo t??eba rostlinu hodn? odhrnout a očkovat na v??echny siln?j??? v??hony. N?jak? opylov??n? nep??ich??z? v ??vahu. Potomstvo by bylo velmi r??zn??ch (hor???ch) vlastnost?.

Pavl?na 21.1.2011 22:04

Odolnost

Dobr?? den pane doktore, r??da bych os??zela v?t??? p??edzahr??dku r???emi tak, aby byla cel?? plocha pokryta bohat? a opakovan? kvetouc?mi kultivary nep???li?? vysok??mi (do 1 m). Pot??ebovala bych radu, kter? odr??dy jsou odoln? proti padl? a čern? skvrnitosti. Abych nem?la velkou plochu plnou bezlist??ch pah??l??.
D?kuji V??m.

Jiří Žlebčík 25.1.2011 21:51

Re: Odolnost

Vzhledem nutnosti nep??es??hnout uvedenou v????ku a m?t zaručeno opakovan? kv?tenstv?, doporučoval bych se zam???it na skupinu floribund. Odr??dy naprosto odoln? v??či houbov??m chorob??m nejsou. N??sleduj?c? v??ak i v m?stech, kde je mnoho r???? pohromad?, a tedy infekčn? tlak velk??, b??vaj? t?mi nejzdrav?j???mi: Autumn Spray, Bonica 82, Bord??re Apricot, Bremer Stadtmusikanten, Cappuccino, Dagmar, Eskimo, Friesia, Gelber Engel, Graceful, Hafnia, John S. Armstrong, Milrose, Nostalgie, Pussta, Samba, Tiara, Travem??nde, Woburn Abbey.

HonzaPM 20.1.2011 11:27

Nesrovnalost

Dobr?? den, r???e p?stovan?? v Troji nen? Lensova Maria Teresa, ale Mariatheressia od Tantau.

Jiří Žlebčík 25.1.2011 22:07

Re: Nesrovnalost

M??te pravdu, d?ky za upozorn?n?. Chybu jsem ned??vno tak? zaregistroval a bude opravena p??i aktualizaci, tedy p??i vkl??d??n? fotek ud?lan??ch v roce 2010. Fotky tohoto jm?na se mi se??ly toti? u? ze t??ech m?st. Situace nen? jednoduch??. Ob? r???e jsou floribundy, ob? sv?tle r???ov?, star??? m?? voln?j??? st??ed, nov?j??? je pln?ho anglick?ho uspo????d??n?. U? v roce 1984 nazval Lens (Belgie) svou r???i Maria Tereza, v roce 2003 nazval Tantau (N?mecko) svou velmi podobnou r???i Mariatheresia. Tento čin je v rozporu s mezin??rodn?m k??dem pro p?stovan? rostliny, nebo?? nelze nazvat sv? novo??lecht?n? jm?nem v dan?m rod? (zde Rosa) ji? existuj?c?m nebo mu velmi podobn??m.

Renda 18.1.2011 20:51

Pnouc? r???e

Dobr?? den,
Chci se zeptat, zda mi porad?te, jak?? druh r???? pnouc?ch do velk??ch v????ek pou??t. Jedna se mi o vysok? star? stromy, kolem 6-7 m. Byl bych r??d, za jakoukoliv pomoc, kde takov? odr??dy koupit, jak? barvy existuj?, do jak? v????ky se pnou, podm?nky p?stov??n? nebo i dlouhov?kost takov? rostliny. Moc d?kuji za odpov?ď.

Jiří Žlebčík 18.1.2011 20:57

Re: Pnouc? r???e

Pokr??v??n? star??ch strom?? odoln??mi pnouc?mi r???emi se st??v?? skoro m??dou. P??i v??sadb? si mus?me uv?domit, ?e rostlina pot??ebuje m?t pro r??st uspokojiv? podm?nky. Nes??z?me bl?zko kmene. Je zde st?n, sucho a p??da utu?en??. Vhodn? m?sto je na okraji star??ch, skl??n?j?c?ch se v?tv?. Zde v?t??inou vlivem p??ist?n?n? ???dne tr??vn?k. Pro sazenice r???? ud?l??me po????dnou jamku. Tedy tak o pr??m?ru 50 cm a asi na dva r??če hloubky. Navezeme kvalitn? kompost. Na podzim vysazujeme siln? sazenice o 5 cm hloub?ji, ne? byly ve ??kolce. P??ed zamrznut?m p??dy p??ekryjeme hrom??dkou kompostu. Na ja??e po odhrnut? radik??ln? zkr??t?me. Teprve v dal???ch letech nech??me r???e voln? tvo??it v??hony. Ty postupn? pomoc? kol?k?? a prov??zk?? zachycujeme na oslun?n? v?tve stromu. Odr??dy r???? vybereme takov?, aby brzy dorostly kolem čty?? metr?? a nevymrzaly. V?t??ina t?chto r???? kvete jen na poč??tku l?ta, ale m???e m?t p?kn? ???pky. Pod?vejte se na odr??dy:
Filipes Kiftsgate, Bobbie James, Paul´s Himalayan Musk, Rudolf?na, Ludv?k Veče??a.
S n??kupem to bude trochu hor???. Uveden? r???e se p??ece jen nep?stuj? v tak velk??ch počtech jako z??honov?. Zkuste n??sleduj?c? kontakty:
ruze.unas.cz, sipruze.wz.cz.

Milkov?? Ji??ina 5.12.2010 15:17

pravoko??enn? ?????e

V???en?? pane doktore, občas se v odpov?d?ch zm?n?te o pravoko??en??ch r????ch, resp. odb?ru ???zk?? apod. V?m, ?e jste se ??adu let zab??val ??iroce a z mnoha ??hl?? v??zkumem. Opravdu jsou pravoko??en? r???e hodn? opovr?en?, jak tak sleduji n??zory. Zd?? se, ?e v n?kter??ch zem?ch sv?ta je produkce pravoko??enn??ch mo?n?? 50 % ze v??ech vyprodukovan??ch r????. M???ete se k tomuto t?matu vyj??d??it na ??rovni drobn?ho r???a??e, kter?? se mno?en?m nehodl?? ?ivot, t.j. opravdu kvalita takov?ho ke??e, vymrz??n? (kter??m se obvykle vyhro?uje :-)). Pokud se t??k?? v??ech \"vyr??b?n?? ch\" rostlin, nen? očkov??n? na podno? jen obchodn? tah? Jsou na netu p???stupn? n?kter? Va??e pr??ce? D?kuji a p??eji p?kn? V??noce.

Jiří Žlebčík 10.12.2010 03:30

Re: pravoko??enn? ?????e

Očkov??n? v 19. stolet? vlastn? umo?nilo p?stov??n? u??lechtil??ch (tehdy m??lo mrazuvzdorn??ch) r???? ve st??edn? Evrop?. V posledn?ch desetilet?ch v??ak vznikly odr??dy otu?ilej???. Dosti podrobn? jsem se zab??val ???zkov??n?m a n??sledn??m p?stov??n?m u v?ce ne? sta odr??d a druh??. Bez probl?m?? a bez stimul??tor?? lze ???zkovat r???e p??dopokryvn?, miniaturn? (sklen?kov? pozd?ji nevydr??), polyantky, pnouc? r???e s tenk??mi v??hony, v?t??inu botanick??ch druh??. U floribund, r???? sadov??ch a hlavn? u čajohybrid?? velice z??le?? na odr??d?. V?t???mu roz?????en? ???zkov??n? mezi ??kolkami br??n?, podle m?ho m?n?n?, pr??v? nemo?nost tak d?lat cel?? sortiment. D??le nutnost udr?ovat matečnici, nejl?pe chr??n?nou p??es vegetaci f??liov??m krytem proti napaden? černou skvrnitost?; nutnost za???dit sklen?kovou mno???rnu. Pro dom??c? mno?en? doporučuju hlavn? br??t ???zky u? v červnu (aby byly zdrav?), zamezit kol?s??n? teplot p??i zako??e??ov??n? (st?n?n?), vysazovat o 5 cm hloub?ji (jako očkovan?). Trvanlivost po v??sadb? m??m po 17 letech ov???enu v pr??m?rn??ch klimatick??ch a p??dn?ch podm?nk??ch nap??. u odr??d: Dortmund, Kor?, M?rchenland, Milevsko, Romance (Urban), The Fairy. Mo?nost ???zkov??n? naleznete v pozn??mce (zkratka Z). Na internetu nem??m k problematice p???sp?vky.

Jana Han??kov?? 10.11.2010 15:05

Plan? v??hony podno??

Dobr?? den, cht?la bych se zeptat, proč n?kter? naočkovan? podno?e z určit??ch tuzemsk??ch ??kolek r??dy vyh??nej? plan? v??hony a jin? nikoliv. D?kuji.

Jiří Žlebčík 13.11.2010 03:29

Re: Plan? v??hony podno??

V??echny očkovan? r???e maj? tendenci vyh??n?t v??hony z podno?e. Ve ??kolce se tato z??le?itost d?? ovlivnit snad jen p???li??n??m jarn?m odhrnut?m. P??i v??sadb? na trval? m?sto je t??eba dodr?et pravidlo, ?e m?sto očkovan? mus? b??t v?dy pod povrchem p??dy. Vyr??staj?c? podno?e se neodst???h??vaj? u zem?, ale po odhrnut? p??dy.

Hrnečci 23.9.2010 15:19

rosa villosa

Dobr?? den,
r??da bych si zasadila Rosa villosa, ale nemohu ji nikde sehnat. Porad?te mi?
A je??t? jeden dotaz, maj? rugosa hybridy stejn? velk? jedl? ???pky jako p??vodn? Rosa rugosa? D?kuji

Jiří Žlebčík 24.9.2010 21:21

Re: rosa villosa

R???i jabl?čkonosnou Rosa villosa m?vaj? v r???ov? ??kolce v Sobotce, ale pro leto??n? rok je ji? vyprod??na. Rugosa hybrid?? je velk? mno?stv?. Ty, kter? se v??ak k????en?m p???li?? nevzd??lily od p??vodn?ho druhu, maj? ???pky tak? stejn? kvality.

Ola 11.9.2010 10:58

r???ov?? zahrada

Na plo??e sm???ovan? na z??padn? stranu bych Cht?la bych vytvo??it r???ovou zahradu. Ob??v??m se pouze toho, ?e slun?čko zde sv?t? a? po 15 hod.a r???e nepokvetou.
Na vstupn? oblouk bych myslela pop?navou - NEW DAWN - r???ovou - pr?? sn???? st?n.
pros?m o radu jak? dal??? r???ov? by v moj? zahrad? kvetly? D?kuji moc. Ola

Jiří Žlebčík 16.9.2010 04:26

Re: r???ov?? zahrada

Zast?n?n? zahrady je jist? nev??hoda. Sna?te se alespo?? dal??? podm?nky ud?lat pro r??st r???? co nejp???zniv?j???. Pokud st?n zp??sobuj? stromy, berou jejich povrchov? ko??eny vodu. Vyberte pro v??sadbu m?sta, kde na n? nenaraz?te. Ko??eny po odsek??n? se zpravidla rozv?tv? a je to je??t? hor???. D??t r????m tedy kvalitn? kyprou p??du, dob??e zal?vat, vysazovat na v?t??? vzd??lenosti od sebe. Odr??da New Dawn byla zvolena dob??e. Vzhledem k tomu, ?e je pnouc?, mus? b??t vysazena tak, aby nest?nila. Z po?adovan??ch dal???ch r???ov??ch r???? bych zkusil sp???e floribundy a polyantahybridy; nap??. Milrose, Frau Astrid Sp?th, Barunka, Heidekind, Zorka, ne? velkokv?t? čajohybridy. Určit? zast?n?n? dob??e sn????? Rosa rugosa a odr??dy od n? vy??lecht?n?.

Zuzana Vondr??čkov?? 31.8.2010 18:31

Dr Karel Kram????

Dobr?? den pane doktore, m??m objednanou r???i Dr Karel Kram???? a jsem r??da, ?e jsem ve Va??? galerii na??la z??kladn? informace. Nicm?n?, pot??ebuji zn??t je??t? p??ibli?nou ?????ku ke??e a m?ru citlivosti v??či houb. chorob??m. M???ete mi, pros?m, odpov?d?t ? D?kuji.

Jiří Žlebčík 3.9.2010 04:12

Re: Dr Karel Kram????

Odr??da Dr. Karel Kram???? je z hlediska vzr??stu obvykl?? vzp???men? rostouc? čajohybrid. Poč?tal bych se ?????kou asi 50 cm a na tuto vzd??lenost tak? vysazoval. R???e t??ic??t??ch let nebyly speci??ln? ??lecht?ny na odolnost v??či houbov??m chorob??m. Pokud se na m?st? nep?stovaly r???e, m?ly by b??t zpoč??tku listy v uspokojiv?m stavu, pozd?ji se asi občasn??m post??ik??m nevyhnete. N?jak? v??jimečn? napaden? černou skvrnitost?, padl?m nebo rz? jsem v??ak u t?to odr??dy nepozoroval.

Michal B??na 25.8.2010 09:12

Pop?nav? r???e

Dobr?? den, m??me v na??? lokalit? probl?m se zlod?ji, kte??? velice r??di prost??ih??vaj? pletivov?? plot a kradou v??e, co se na pozemku najde. Proto jsem p??i??el na my??lenku, nechat pletivov?? plot o d?lce 40 metr?? zar??st n?jak??mi odoln??mi r???emi, kter? by v p???pad? dobr? hustoty a hlavn? sv??mi trny tyto neskutečn? drz? zlod?je odradily. M???ete pros?m odpov?d?t, zda mohou r???e na pletivov?m plotu o v????ce 1,6m r??st, v jak?m odstupu by se m?ly s??zet, jak?? odr??da je pou?iteln?? a hezky kvete a tak? v jak??ch cenov??ch relac?ch se tyto kv?tiny pohybuj?? P??eji V??m hezk?? zbytek dne a s pozdravem Michal B??na

Jiří Žlebčík 26.8.2010 22:05

Re: Pop?nav? r???e

Napad?? mne opravdu krut? pichlav?? a nep??ekročiteln?? r???e svraskal?? Rosa rugosa. V????ka by odpov?dala. Je to velmi odoln?? sadovka, s??zet metr od sebe a poč?tat tak? s metrovou ?????kou ke????. Od t?to r???e byla vy??lecht?na cel?? skupina označovan?? jako rugosa hybridy. P??vodn? druh je červenofialov??; odoln? odr??dy jsou r???ov? a b?l?. Kv?t č??stečn? opakuje do podzimu, p??sobiv? jsou i velk? kulat? ???pky. R???e se rozr??st?? do okol?; mo?n?? bude pot??eba plochu n?jak ohraničit. Cena kolem 50 Kč.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>