Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
LXXXIX arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 141 - 150 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

pavla 21.11.2014 19:59

Westerland a moonlight

Dobr?? den, s r???emi teprve zač?n??m a pros?m o radu,kterou z t?chto odr??d m??m pou??t jako pnouc?, a kter?? je vzr??stn?j???.??da je na sazenic?ch se li??? od ??daj?? uv??d?n??ch jinde (nap??.Westerland jako pnouc? s d?lkou ??lahoun?? 4m).Pot??ebuji r???e spr??vn? um?stit a pros?m proto o radu, d?kuji.

Jiří Žlebčík 24.11.2014 06:48

Re: Westerland a moonlight

R???e Westerland je vzr??stn?j??? ne? Moonlight a d?? se tedy sp???e i pou??t p??i ????dn?m vyvazov??n? jako pnouc?.

Honza 26.10.2014 06:58

R???e na fas??du

Hezk?? den,
Cht?l bych na fas??du nechat popnout r???e. V chodn?ku u fas??dy m??m p??ipraven? otvory se substr??tem. Pot??ebuji, aby se r???e pnuly do co nejv?t??? v????ky. Prvn? 3 metry v????ky jsou na sloupech mezi vraty, kde se r???e nem???e moc rozr??stat do ?????ky (mus? b??t zast??ihov??na. V????e pak m???e do ?????ky bez omezen?. Z??m?rem je ??plh??n? do co nejv?t??? v????ky (fas??da je vysok?? 9m). Poraďte pros?m, jak? r???e koupit a jak je p?stovat.
D?ky...

Jiří Žlebčík 29.10.2014 03:59

Re: R???e na fas??du

Uvedenou v????ku mohou r???e dos??hnout, ov??em chvilku to trv??. V ??vahu p??ich??zej? p??edev???m n??sleduj?c? drobnokv?t?. Kvetou sice jen poč??tkem l?ta, ale je to z??plava, pozd?ji vyniknou ???pky. Pod?vejte se na Bobbie James, Filipes Kiftsgate, Rosa longicuspis. Z velkokv?t??ch doroste jist? p??es p?t metr?? Rudolf?na; d??le p??ich??zej? v ??vahu Ludv?k Veče??a, Alchymist, M?r. Odr??dy mus? b??t p??edev???m spolehliv? mrazuvzdorn?. P??i p?stov??n? d??sledn? vyvazovat, č?m? se r???e nut? k tvorb? dlouh??ch v??hon??. Bočn? obrost dole nebude velk??. D?? se ostatn? za??t?pnout ji? v l?t?.

Libu??e 13.10.2014 08:06

Woburn abbey

Dobr?? den pr??v? jsem zjistila, ?e jsme včera s man?elem ud?lali velkou chybu. N?kde jsem se myln? dočetla, ?e r???e woburn abbey m??me sadit ve vzd??lenosti 30 cm. Jak velk?? je to pro r???ičky probl?m. Je jich 18, to u? man?ela asi nedonut?m, aby je p??esadil na 40 cm. Moc d?kuji. Libu??e

Jiří Žlebčík 15.10.2014 07:00

Re: Woburn abbey

Tato odr??da roste dost do ?????ky. Hust?? v??sadba tedy opravdu nen? moc ????astn??. Pokud je m?sto, dala by se p??esadit ka?d?? druh??.

Petra 8.10.2014 21:14

dotaz

Dobr?? den, byla mi koupena r???e Elbflorenz. Cht?la jsem se zeptat, jak bude vysok??? Zde na str??nk??ch jsem na??la a? 140cm, na etiket? je 40-60cm. Co je tedy pravdou? Moc d?kuji za up??esn?n?, proto?e se mi jedn?? o m?sto, kam ji d??t. Zdrav? Petra

Jiří Žlebčík 9.10.2014 06:47

Re: dotaz

Tomu, co se p???e na barevn??ch obalech, se ned?? moc v???it. Popisy b??vaj? pro mnoho odr??d naprosto stejn?. Odr??du jsem vid?l ?ivou, je opravdu hodn? vzr??stn??. Dal bych j? tedy určit? dostatek prostoru.

emilia maria 27.9.2014 16:13

Dotaz (otázka na Emilia Maria)

Dobry den, rada bych se informovala na tuto ruzi...pestovani, strihani a zazimovani...
Dekuj i Erika

Jiří Žlebčík 29.9.2014 06:38

Re: Dotaz

Kolem t?to r???e, kterou ned??vno u n??s uvedl na trh Starkl je mnoho dotaz??. Je celkem jist?, ?e je to ned??vn?? novinka z Francie od Delbarda a ?e jej? p??vodn? n??zev je La Rose de Molinard. R???e m?? n?zk? miskovit? hust? kv?ty syt? r???ov? a dob??e von?. Hor??? je to ov??em s informacemi o p?stov??n?. U n??s skoro nejsou ???dn? zku??enosti. Doporučuju se k n? chovat jako k ni???? sadovce. Z??kladn? p??edjarn? ??ez tak do t??etiny v????ky, na zimu nav?st kompost, vysazovat na nev?trn? m?sto. Neb??v?? ne? čekat, a? ji prov???? n?jak?? na??e zima.

Ivana 22.9.2014 23:11

Pnouc? r???e

Dobr?? den,pros?m o radu. Cht?la bych vysadit ke vchodov?mu sloupu pnouc? r???i kter?? siln?ji von?. Vzhledem k tomu, ?e m??me ?luto-oran?ovou fas??du a cihlov?? sloup, tak jsem si p??edstavovala b?lou r???i. M???ete mi poradit n?jakou odr??du a kde se d?? zakoupit?
D?kuji Ivana

Jiří Žlebčík 29.9.2014 07:08

Re: Pnouc? r???e

Kupodivu v??bec nen? snadn? naj?t b?lou, pnouc? a p??itom i von?c? r???i. Snad by vyhovovala odr??da Trier: ruze.wi.cz/cs/trier.html Zkuste v: R???ov?? zahrada 273 51 Horn? Bezd?kov u Unho??ti www.krasneruze.cz/ Pokud by v??n? nebyla nutn??, je mo?nosti hodn?. Mn? se jev? otu?il? a u n??s dostupn?: ruze.wi.cz/cs/ilse-krohn-superior.html ruze.wi.cz/cs/long-john-silver.html

V.S. 15.9.2014 10:08

??ez pnouc?ch r????

Dobr?? den, m??m n??sleduj?c? dotaz:
P??es l?to narostly n?kolika pnouc?m r????m dlouh? v??hony a na nich i postrann?, ale n?kter? jsou \"plan?\&q uot; - nenasazuj? na kv?t. M?l by se u nich prov?st ??ez je??t? nyn? nebo a? po zim? na ja??e?
D?kuji. S pozdravem V.S.

Jiří Žlebčík 15.9.2014 10:58

Re: ??ez pnouc?ch r????

V??hony je mo?n? i teď m?rn? zkr??tit, ale nejd??le?it?j??? je ????dn? p??iv??z??n?, aby je p??es zimu cel? nevylomil v?tr.

Eda Balon 14.9.2014 22:55

habitus a n??roky rostliny (otázka na Romanze (Tantau))

P??eji Dobr?? den,
dostal jsem darem sazenici r???e \"Romanze\& quot;. Pros?m sd?lte mi jak? m?? prostorov? n??roky - pr??m?r ke??e, v????ka, pot??ebuje oporu? Vybral jsem m?sto u d??ev?n?ho plotu, ji?n? pozice, oslun?n? cca od 10-11 hod., plotem chr??n?n? proti severn?mu v?tru. Nadmo??sk?? v????ka je 405 m. ?etl jsem hodnocen?, prohl?dl si galerii. Nikde jsem nenarazil na fotografii vzrostl?ho ke??e, v?dy jen detaily kv?t??. Pros?m o radu k p?stov??n? pokud se t??k?? p???padn??ch zvl????tn?ch n??rok?? t?to odr??dy - nem??m zku??enosti s p?stov??n?m r????.
D?kuji za ochotu a za v???? čas
Eda Balon

Jiří Žlebčík 15.9.2014 06:37

Re: habitus a n??roky rostliny

Odr??da by m?la v uveden??ch podm?nk??ch st??t bez opory. Nadmo??sk?? v????ka je sice trochu vy?????, ale poloha zjevn? chr??n?n??. Pokud by r???e m?la b??t um?st?na samostatn? a vyniknout, v?noval bych j? asi čtverečn? metr. Jinak v ??ad? stejn? vysok??ch odr??d je mo?no s??zet asi 80 cm od dal??? r???e. P??du by bylo ide??ln? zpracovat do hloubky alespo?? 30 cm, obohatit humusem, s??zet o 5 cm hloub?ji, p??i v??sadb? zpravidla nen? pot??eba p??id??vat um?l?? hnojiva. Zvl????tn? n??roky nejsou zn??my.

Rudolf Hlav??ček 3.9.2014 14:29

Rosa sherardii (otázka na Rosa sherardii)

Patrn? se na va??? fotografii v??bec nejeden?? o R. sherardii, proto?e kv?tn? (resp. plodn?) stopky nejsou stopkat? ?l??znat?, rovn?? ???pky by m?ly b??t alespo?? na b??zi ?l??znat? - viz kl?č ke kv?ten? ?R (Kub??t 2002). Nebo se snad m??l?m?

Jiří Žlebčík 3.9.2014 15:29

Re: Rosa sherardii

Ano, na tom jedin?m sn?mku ???pk?? nejsou ?l??znat? chloupky patrn?. Mo?n?? je nespr??vn? určen? v botanick? zahrad? v Linzi. Sn?mek p???le?itostn? nahrad?m lep???m.

Jan?ček 1.9.2014 19:54

dotaz

Pane doktore jako hobby p?stuji r???e, z?skan? p??ev???n? ???zkov??n?m. Leto??n? počas? (2014) zp??sobilo ohromn? po??kozen? černou skvrnitost?, V?t??ina m??ch ke???? a ke???k?? je zasa?ena. Dotaz : co mohu je??t? letos na podzim ud?lat, aby ch situaci zlep??il - m?? v??znam post??ik Dithanem ? Pros?m moc o radu. D?kuji.
P.S. Zahradu m??m bl?zko ?erčan, osada Borka.

Jiří Žlebčík 2.9.2014 07:13

Re: dotaz

Po neobvykle m?rn? zim? je celkov? hodn? houbov??ch chorob. Pat??? mezi n? i čern?? skvrnitost r????. Neexistuje rezistentn? druh r???e a nepoda??ilo se vy??lechtit ani odr??du t?chto vlastnost?. M???e b??t tedy ka?d?? r???e napadena. Situaci lze udr?ovat v p??ijateln??ch mez?ch n??sleduj?c?mi opat??en?mi: v??sadba odoln?j???ch odr??d, post??iky se st???d??n?m p???pravk??, zal?v??n? na p??du, v??sadba na otev??en? m?sto, odstra??ov??n? a p??len? napaden??ch č??st?, udr?ov??n? rostlin v dobr? kondici vyrovnan??m hnojen?m, nep??ehu????ovat v??sadby, nezanedbat ??ez. Na nov?m m?st? b??vaj? r???e o pozn??n? n?kolik let zdrav?j???. Post??ik Dithanem lze doporučit tak? pro omezen? skvrnitosti k??ry.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>