Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
LXXII arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 161 - 170 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

HonzaPM 15.6.2014 15:14

Z??m?na (otázka na Adson von Melk (Harkness))

Tohle je Astrid Lindgren

Jiří Žlebčík 16.6.2014 08:04

Re: Z??m?na

Ano, je tomu tak, d?ky za upozorn?n?. Mo?n?? je i v Liberci ??patn? označen.

V.S. 23.5.2014 09:55

V?ce poupat

Dobr?? den,
m??m n??sleduj?c? dotaz:
U n?kter??ch r???? (jde zejm?na o PN) je na jednom v??honu v?ce poupat. Je vhodn? n?kter?? vy??t?pnout, aby ze zbyl??ch vykvetly v?t??? kv?ty?
D?kuji. S pozdravem V.S.

Jiří Žlebčík 27.5.2014 07:05

Re: V?ce poupat

U n?kter??ch rostlin to tak opravdu funguje, ale u r???? jsem nepozoroval zv?t??en? kv?t??.

?ervenkov?? 11.5.2014 14:01

UNCLE WALTER

Dobr?? den,zaujala m? r???e UNCLE WALTER.Zaj?malo by mne,zda-li se tato r???e p?stuje u n?jak? opory,či roste(do v????ky cca 140 cm) sama vzp???men?.Uva?uj i o n?(p??i vysazen? cca 10 sazenic v ??ad?) jako o tzv.\"?iv?m plotu\".Moc d?kuji za odpov?ď. Radka

Jiří Žlebčík 12.5.2014 07:22

Re: UNCLE WALTER

D?? se ???ct, ?e skoro ka?dou sadovou r???i lze p??ivazovat ke konstrukci. Počet v??hon?? je p??i tom vhodn? omezit. T?mto zp??sobem p?stovan?? odr??da m???e dos??hnout i značn? v?t??? v????ky ne? voln? v prostoru stoj?c?. Uncle Walter je kvalitn? r???e.

Lenka Proch??zkov?? 8.5.2014 21:03

Kde koupit Veilchenblau (otázka na Veilchenblau)

Dobr?? den,
pros?m o radu,kde se d?? koupit r???e Veilchenblau. Na internetu se mi ji nikde nepoda??ilo sehnat. Je tato r???e podle Va??eho n??zoru vhodn?? k celoročn?mu p?stov??n? v n??dob? na terase? D?kuji Lenka Proch??zkov??

Jiří Žlebčík 12.5.2014 07:33

Re: Kde koupit Veilchenblau

Doporučuju:
www.ruzeskalicany.cz/veilchenblau
Tato r???e je opravdu mohutn? rostouc?. Pro p?stov??n? by byla pot??eba velk?? n??doba a pochopiteln? i nadzemn? prostor.

V.S. 4.5.2014 13:32

Plan?? v??hon

Dobr?? den,
m??m n??sleduj?c? dotaz: U n?kter??ch r???? (konkr?tn? jde nap??. o jednu ?H) se občas objev? \"plan??\&q uot; v??hon - bez nasazen? na kv?t. Oč vlastn? jde a d?? se tomu p??edej?t? J?? to ??e???m zkr??cen?m vrcholu takov?ho v??honu (jako by tam byl kv?t).
D?kuji. S pozdravem V.S.

Jiří Žlebčík 5.5.2014 08:52

Re: Plan?? v??hon

Ka?d?? letorost čajohybridu nen? v?dy zakončen kv?tenstv?m.Toto m???e b??t po??kozeno ji? na poč??tku v??voje (počas?, ??k??dce), čemu? se ned?? zabr??nit. Za??t?pnut? je určit? vhodn?, donut? r???i rozv?tvit a vykv?st.

Sulamit Amit 4.5.2014 09:41

10 rokov zh????am sa po tejto ru?ičke (otázka na Maigold)

Je tomu pribli?ne 10 rokov, čo som nav??t?vila rodinu
Auersberg v Rak??sku. Na dvore im kvitol dvojmetrov?? rozko??aten?? kr?k, ktor?? tak intenz?vne vo??al, ?e som skoro omdlela od ????astia. Nikto z rodiny mi nevedel poveda??, ako sa t?? ru?a vol??. T???im po tejto ru?i a rada by som si ju nasadila vo vlastnej z??hrade. Je to mo?n?, aby som si ju od V??s k??pila? A ani sa nep??tajte ak??mi v??etk??mi cestami som sa dozvedela, ako sa vol??. Prajem V??m v o??etrovan? ru?? a rozsievan? KR?SNA v??etko dobr? ..... Sulamit zo Slovenska ....facebook Sulamit Amit

Jiří Žlebčík 7.5.2014 06:36

Re: 10 rokov zh????am sa po tejto ru?ičke

O r???i tohoto jm?na se mi nepoda??ilo nic zjistit.

Olga 1.5.2014 14:38

Rosa Hugonis (otázka na Rosa hugonis)

Dobr?? den!
U? d??vno m? tato r???e \"dostala\& quot; svou v??n? - očich??vala jsem kv?ty v jej?m okol? hledaj?c, co to tak von?, ne? jsem p??i??la na ni. Jej? v??n? je na r???i velmi nezvykl??, p??ipom?naj?c? kadidlo, či n?jak? byliny. Nem?? n?jak? l?čiv? ??činky? Moc d?kuji za odpov?ď.
Olga.

Jiří Žlebčík 2.5.2014 13:01

Re: Rosa Hugonis

Tak jsem do??el r???i prozkoumat i po t?to str??nce, ale jevila se mi docela bez v??n?. Zkoumal jsem i teoreticky a dozv?d?l se, ?e m?? m?t v??ni ln?n?ho oleje. O l?čiv??ch ??činc?ch se nikde nep???e.

Marcal?kov?? 10.4.2014 14:50

Polyantky

Dobr?? den, zd?dila jsem po rodič?ch velkou zahradu, kde je p??ed domem i velk?? okrasn?? z??hon r???? (cca 50 ks), star?? cca 55 let. Rodiče ji? ne?ij?, tak?e se jich nem???u zeptat, na druh r????. M??m ale dojem, ?e mluvili o \"polyantk??c h\". 2 r???e mi vymrzly, tak?e bych je pot??ebovala nahradit co nejpodobn?j??? r????, aby barvou, v????kou a tvarem kv?t?? č?m jak nejv?c zapadly do vzhledu z??honu. Existuje n?jak?? katalog, podle kter?ho by se dala podobn?? r???e vyhledat? M???ete mi, pros?m, poradit, jak by se daly r???e namno?it? Maminka si n?kter? r???e mno?ila v l?t? pod sklenicemi, ale nev?m p??esn? jak a mno?ila hlavn? velk? - vysok? velkokv?t? r???e. Ty mnohokv?t? z okrasn?ho z??hony mysl?m ne.
D?kuji za rady a p??eji p???jemn?? den!

Jiří Žlebčík 14.4.2014 09:29

Re: Polyantky

N??zvem polyantky nepat??? n?jak? odr??d? r????, ale cel? skupin?. Jej? popis je v kapitole Vysv?tlivky, d??le hledat pod Charakteristika skupin. Pokud r???e na va??em z??hon? opravdu pat??? mezi polyantky (mal? kv?ty v početn??ch kv?tenstv?ch), je pot??eba zadat ve vyhled??v??n? skupinu a jej? zkratku PL. Objev? se fotky 116 odr??d polyantek. Mezi nimi je t??eba vyb?rat nejen podle vzhledu, ale tak? podle roku vy??lecht?n? odr??dy (maxim??ln? po 1955). V?nujte pozornost r???i Orange Triumph, kter?? se u n??s d???ve nejv?ce z t?to skupiny p?stovala. V?t??ina polyantek se d?? ??sp???n? ???zkovat z letn?ch ???zk??. Stručn? lze postup popsat takto. V červnu nast???hat z mlad? polotvrd? v?tvičky (pokud m?? poupata ???zkujeme a? pod nimi v č??sti s norm??ln? vyvinut??mi listy) ???zky p??ibli?n? 5 a? 7 cm dlouh? s jedn?m či dv?ma listy, kter? zkr??t?me na polovinu. Pak nap?chat do v?t???ho kontejneru do ra??eliny s men???m p???davkem p?sku nebo perlitu, zapustit na zahr??dce do st?nu, zalit, zakr??t f??li?, zast?nit, udr?ovat vlhkost. P??es l?to by se m?ly objevit ko???nky. Na zimu chr??nit list?m a geotext?li? nebo odn?st kontejner n?kam, kde nemrzne. Na ja??e p??esadit hloub?ji do v???ivn? p??dy a ????dn? dop?stovat. Teprve pak siln? sazenice vysadit do z??honu. Z??hon tak star??, jak uv??d?te, je docela unik??tn?. Asi bude t??eba vym?nit a vylep??it p??du.

Tereza 9.4.2014 22:10

r???e Paul Scarlet

Dobr?? den,
koupila jsem si r???i Paul Scarlet s t?m, ?e m?la b??t opakovan? kvetouc?, ale na internetu teď v r??zn??ch čl??nc?ch vid?m, ?e kvete jen jednou za rok. Na fotk??ch t?to r???e na Va??em webu je v?t??ina fotek z června, n?kter?? je i ze srpna. Jak je to tedy? D?kuji za odpov?ď. Tereza

Jiří Žlebčík 10.4.2014 06:52

Re: r???e Paul Scarlet

I r???e kvetouc? jen na poč??tku l?ta mohou v??jimečn? vykv?st tak? pozd?ji. Nejde ov??em o z??plavu kv?t??, ale jen o kv?ty ojedin?l?. R???e takto vykv?taj? zejm?na p??i abnorm??ln?m počas?. Odr??da Paul´s Scarlet Climber pat??? ov??em mezi ty, kter? uk???ou dal??? kv?ty m??lokdy. Je to potvrzeno spolehliv?, proto?e tato r???e se u n??s p?stuje často. Z 23 zde uveden??ch fotografi? je jen jedin?? ze srpna.

Libu??e 31.3.2014 10:41

Jak?? druh?

Dobr?? den, tady ??pln?? laik p??es r???e, rozum?m sp???e hrachu a rajčat??m. R??da bych lemovala chodn?k n?jakou p?knou /nap??. oran?ovou/ odr??dou. V????ka tak 70-90 cm, aby dlouho kvetly, vydr?ela barva a kdy? do nich zapr??? nebyly na vyhozen?. M??m p??edstavu 10 m rozkvetl? n??dhery. Je n?co, co by m? touhy naplnilo? -) L?b? se mi i Kronenbourg, ale nena??la jsem o n?m moc podrobnost? nap??. d?lka či četnost kveten?, kolik je pot??eba na 1m atd. Jestli mohu poprosit, vzhledem k mno?stv? rostlinek, kter? budou pot??eba, r??da bych se vyhla č??stk??m 450,- kč/1 ks apod. Moc d?kuji a p??eji p?kn?? den. Zdrav? Libu??e z Moravy

Jiří Žlebčík 2.4.2014 09:28

Re: Jak?? druh?

??pln? vid?m tu oran?ovou n??dheru. Pod?vejte se na odr??dy Woburn Abbey, Janina, Doris Thysterman, Aprikola, Antigone. V??echny opakuj? kveten? a jsou v??estrann? otu?il?. U m?sta focen? naleznete kontakt. Dnes v?t??ina ??kolek je schopna v?t??? mno?stv? sazenic poslat. Cena ve ??kolce by m?la b??t p???zniv??; kontejnerovan? sazenice jsou drah?. Na 10 m by stačilo 20 a? 25 sazenic. R???e v P??ehledu opakuj? kveten?, pokud nen? v kapitole Pozn??mka uvedeno, ?e kvetou jen jednou v roce (tedy poč??tkem l?ta). Odr??da Kronenbourg tedy kveten? opakuje, ale oran?ov?? zrovna nen?.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>