Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
L arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 181 - 190 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

V?ra Dou??ov?? 22.9.2013 19:56

R???e Leopold Ritter

Dobr?? den, pane doktore. Cht?la bych se zeptat zda Leopold Ritter je jednoukvetouc? či opakuje kveten?. R??zn? zdroje uv??d? r??zn? informace :-( D?kuji. V?ra D.

Jiří Žlebčík 24.9.2013 06:57

Re: R???e Leopold Ritter

Docela pravideln? nav??t?vuji m?sta, kde roste Leopold Ritter. V kv?tu jsem ho zastihl jsem mezi 23. kv?tnem a 23. červnem. P??ipou??t?m, ?e se mohou objevit jednotliv? kv?ty i pozd?ji, ale určit? to nebude m?t velk?? okrasn?? efekt.

?ervenkov?? 10.9.2013 15:58

čern?? skvrnitost

Dobr?? den,dnes jsem se byla pod?vat v r???ov? ??kolce,abych vid?la r???e v kv?tu (a mohla si l?pe vybrat).N?kter? odr??dy byly tak??ka bez list??(nap??.Kordes Brillant,Samba),jin? hust? olist?n?(nap??.Nos talgie,Sahara).Mohu z toho usuzovat,kter? odr??dy jsou n??chyln?j??? k čern? skvrnitosti? Moc d?kuji za odpov?ď.Radka

Jiří Žlebčík 10.9.2013 20:54

Re: čern?? skvrnitost

M??te naprostou pravdu. Pokud je odr??da koncem z????? bez list??, m?? to na sv?dom? čern?? skvrnitost. Ve ??kolk??ch jsou r???e p?stov??ny na jednom m?st? mnoho let, je zde tedy velk?? infekčn? tlak. Ide??ln? m?sto pro posouzen? n??chylnosti.

pidlomotejl 6.8.2013 09:42

dotaz

Zač??tečn?k-?lut ?? pop?nav?? r???e, listy prod?rav?l?, poraďte co nejl?p ud?lat, brouky sem nena??el, d?kuji

Jiří Žlebčík 3.9.2013 18:45

Re: dotaz

?k??dci ?rav? si mezi odr??dami r???? moc nevyb?raj? a m??lokdy se zastihnou na m?st? činu. Nejsp???e ??lo o pilatku r???ovou. Pokud je po??kozen? opravdu velk?, st???kejte p?????t? rok ve chvilce prvn?ho napaden? p???pravkem Decis; p???padn? i opakovan?.

Andrej Machek 31.7.2013 15:48

???ZKOV?N?

Dobr?? den,
cht?l bych se zeptat, tento rok jsem nestihl koupit P??v??v ???pek a r??d bych si n?kter? r???e na???zkoval. Jen?e se mi to zat?m ani u jednoho ???zkov??n? nepoda??ilo. Pros?m uveďte mi spr??vn?? popis ???zkov??n? - u jak??ch typ?? to jde, jak hluboko ???zek do zem? polo?it a co d??l.
Cht?l bych se zeptat na Va??i radu ohledn? sp??len? r???? sluncem. Tento rok mi n?kter? r???e ode??li jeliko? bylo a st??le je velk? teplo. R???e m?ly ka?d?? den dostatek vl??hy jen?e jejich mal? ko??en nezvl??dl do rosliny dostat dostatek vody. N?kter? r???e jsem proto vykopal a dal jsem je do k??ble s vodou, ale moc nev?m co d??l. D?kuji Andrej Machek

Jiří Žlebčík 21.8.2013 09:51

Re: ???ZKOV?N?

P??v??v ???pek se d?? docela dob??e ???zkovat, pokud ov??em nen? napaden?? černou skvrnitost?. ???zky d?l??me z polod??evnat??ch letorost??. V??hon rozst???k??me na ??seky o jednom listu a jednom očku. D?lka asi 5 cm, ??ez nad očkem. ???zky p?ch??me do sm?si ra??eliny (3 d?ly) a p?sku nebo perlitu (1 d?l) t??eba do p??epravky nebo kontejneru. Zalijeme, zast?n?me, zakryjeme f??lii; stimul??tory nejsou nutn?. V?tr??me m??lo. Ko???nky by se m?ly objevit do m?s?ce. Potom p??ihnoj?me, p??ed zimou zahrneme p??dou nebo p??eneseme t??eba na verandu do bezmraz?ho prost??ed?. Na ja??e vysad?me co nejhloub?ji do norm??ln? p??dy a dop?stujeme. Va??e r???e musely m?t opravdu slab? ko??eny, vysaďte. P??i del???m namočen? uhnij?.

?ervenkov?? 8.7.2013 18:02

porovn??n?

Dobr?? den,hledala jsem na Va??ich str??nk??ch r???i,kter?? by m?la kv?t anglick?ho typu,von?c? a tmav??? barvy.Na??la jsem odr??dy:Havl?čkova N??rodn? a Prospero.Zdaj? se b??t(dle Va??ich ??daj??) tak??ka identick?...Proto bych V??s r??da poprosila o porovn??n? t?chto r???? z hlediska n??chylnosti k chorob??m,vymrz??n? ,či d?lce kveten?.Moc d?kuji.

Jiří Žlebčík 19.7.2013 11:25

Re: porovn??n?

Havl?čkova N??rodn? je dnes odr??da velmi vz??cn??, skoro na hranici vyhuben?. ???sto se zam???uje s r???? ?SR, kter?? ov??em vypad?? docela jinak. Prospero pat??? mezi star??? anglick? r???e. Je často p?stovan?? a nab?zen??. Oproti odr??d? Havl?čkova N??rodn? je kv?t podstatn? v?ce pln??; často ov??em s pr??zdn??m m?stem uprost??ed. Barva p??ech??z? do nafialov?l?. Kv?ty často p??l? slunce. Po prvn?m kveten? odr??da opakuje, ale tyto kv?ty b??vaj? ji? men???. Neroste bujn?. R???e vy?aduje tedy dosti pozornou p?či. Vysadit do kvalitn? p??dy mimo slunečn? ??pal, ??ezat hloub?ji odkv?taj?c? kv?ty, zal?vat i p??ihnojovat. Posledn? kritick? zimy v??ak p??est??la odr??da uspokojiv?. K houbov??m chorob??m je st??edn? n??chyln??.

veronika 5.7.2013 22:27

neprav? padl?

dobr?? den, jak?? p???pravek m??m koupit na neprav? padl?? v obchod? jsem na??la jen p???pravky na choroby r????, kde uv??d? pouze prav? padl?.

Jiří Žlebčík 6.7.2013 20:44

Re: neprav? padl?

Pl?se?? r???ov?? označovan?? tak? jako neprav? padl? (Peronospora sparsa, syn. Pseudoperonospora sparsa) se vyskytuje zejm?na u r???? p?stovan??ch v nevhodn??ch podm?nk??ch jako je t??eba p??ehnojen? dus?kem nebo uzav??en? prost??ed? f??liovn?k?? či sklen?k??. N?kdy ov??em jde o daleko čast?j??? i nebezpečn?j??? černou skvrnitost list??. Nejd??le?it?j??? je upravit prost??ed?; v krajn?m p???pad? je mo?n? pou??t p???pravek Delan 700 WDG.

Qeen 63 30.6.2013 11:51

s??zenici r???e Pierre Cardin (otázka na Pierre Cardin)

Pros?m, kde m???u koupit tento produkt?

Jiří Žlebčík 6.7.2013 21:01

Re: s??zenici r???e Pierre Cardin

U t?to francouzsk? odr??dy bylo roku 2008 ukončeno p?stov??n? v sout??n?m roz??riu v Hradci Kr??lov?. Nev?m, ?e by byla nyn? u n??s p?stov??na. Zkuste se obr??tit p???mo na ??lechtitele. www.meillandrichardier.com/rosier-pierre-cardin-r-meilolipo.html

V?ra Dou??ov?? 27.6.2013 20:15

R???e Indra

Hezk?? večer,pane doktore, r??da bych v?d?la, jestli je mo?n? je??t? n?kde sehnat r???i Indra /Tantau 1937/. Je n??dhern?? a r??da bych j? m?la ve sv? zahrad?. D?kuji za odpov?ď. V?ra

Jiří Žlebčík 6.7.2013 21:14

Re: R???e Indra

Tato kr??sn?? r???e je u n??s asi jenom v roz??riu Chotobuz v Pr??honic?ch. Tak? letos dob??e p??ezimovala a pr??v? dokv?t??. Pokud se nach??z?te bl?zko Prahy, dejte v?d?t. Odr??da by se mimo očkov??n? dala asi tak? ???zkovat.

?ervenkov?? 26.6.2013 15:32

rada

Dobr?? den,pros?m o radu.Pot??ebuji r???i, kter?? m?? zakr??t kamenn?? taras (sm???uj?c? k jihov??chodu)a bude vedena po konstrukci do v????ky max.do 200cm.M?la by b??t sv?tlej??? barvy,kvetouc? dlouhodob?( v??n? v?t??na) a odoln?j??? v??či vymrz??n?.Vybrala jsem si odr??dy:Winchester Cathedral,Louise Odier,Charles Austin....ale nejsem si jist??,zda-li by spl??ovaly v????e uveden? po?adavky.Moc d?kuji za odpov?ď.Radka

Jiří Žlebčík 6.7.2013 21:19

Re: rada

Uveden? odr??dy by bylo mo?no vysadit, pokud m?sto nen? p???li?? oslun?no a vysu??ov??no. P??ipravte pro r???e kvalitn? zahradn? p??du.

Petra Rejnkov?? 18.6.2013 23:54

camaeiu

Dobr?? den, cht?la bych V??s po???dat o informace o odr??d? Camaieu - pr??v? mi rozkvetla nov? /a n??hodn?/ koupen?? a zat?m se mi nepoda??ilo zjistit nic u?itečn?ho. D?kuji.

Jiří Žlebčík 20.6.2013 11:00

Re: camaeiu

Mohlo by j?t nejm?n? o dva p???pady. Existuje star?? francouzsk?? r???e z roku 1826 Camaieux, odr??da je odvozena od Rosa gallica, je tedy jednou von?c?, fialov? červen? pruhy se st???daj? s b?l??mi, von?. Sp???e v??ak p??jde o novou odr??du Bord??re Cameaieu (Delbard 2001) s kv?ty oran?ov? r???ov??mi. Je to floribunda a podle toho se tak? p?stuje.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>