Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
LXX arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 291 - 300 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

V. V?tek 1.4.2010 22:17

nov? r???e

Dobr?? den.Cht?l jsem koupit b?lou a ?lutou odr??du. I kdy? kupov??n? v marketech nemiluji, ale nikde nic nebylo, koupil jsem po 60Kč. v ALBERTU jm?no Virgo .U t? jsem ???dnou chv??lu nena??el. A jm?no Lissabon o t? jsem nena??el v??bec nic.
Tak?e jsem rozlad?n.Jinač r???e p?stujeme u?45let , ale cht?li jsme doplnit a omladit z??hon. Co Vy na to. D?kuji za odpov?ď. Bydl?me na P???bramsku v 540 n.m.
V. V?tek 26231Mil?n.

Jiří Žlebčík 6.4.2010 21:33

Re: nov? r???e

Obchodn? ??et?zce nab?zej? r???e velmi r??zn? druhov? skladby i kvality. Vedle čerstv??ch novinek tu jsou na stejn?m stojanu i odr??dy pades??t let star?. U n??s pou??van? odborn? n??zvy se skr??vaj? za synonymy nebo je uvedena jen p???slu??nost do jak?si ryze komerčn? skupiny, kam jsou d??ny r???e prost? tak, aby zastupovaly v??echny barvy. Popisy na obalech jsou velmi stroh? a po chvilce zjist?te, ?e pro mnoho odr??d vlastn? stejn?. Tak? barva na obalu nemus? odpov?dat; o v????ce rostlin nemluv?. Vedle rostlin ve velk??ch kontejnerech s neskutečnou cenou se najdou občas sazenice a? podez??ele lacin?, kter? by v??ak zasluhovaly rok je??t? dop?stovat. Nepodl?hejte tedy prvn?mu dojmu. Konkr?tn?; nadmo??sk?? v????ka 540 m. n. m. je značn??; dr?el bych se osv?dčen??ch odr??d. R???e Virgo nen? nic moc. Zkuste, pokud nem??te, z b?l??ch odr??du Mount Shasta. Lissabon je tak? pro mne z??hadou, rad?ji odr??du Landora. Nav??tivte na??e ??kolky; adresy naleznete na t?chto str??nk??ch jako m?sta focen?.

Eva 20.3.2010 21:06

??ed?? pl?se?? (otázka na Mme. Isaac Pereire)

Dobr?? večer,m??m r???i Isaac Pieriere,kter?? byla vloni siln? napadena pl?sn?,ta na rostlin? p??es post??ik z??stala, z??staly na n? i such? listy.Poraďte mi,pros?m jak ji m??m teď na ja??e o??et??it,je velmi p?kn?? a nerada bych o ni p??i??la.
D?kuji

Jiří Žlebčík 23.3.2010 22:18

Re: ??ed?? pl?se??

Padl? r???ov? (Sphaerotheca pannosa var. rosae) se zač?n?? ?????it zpravidla d???ve ne? čern?? skvrnitost (u? od června); ov??em hlavn?m m?s?cem hromadn?ho v??skytu b??v?? srpen v obdob? bou??kov?ho počas? a nočn?ho ochlazen?. Houba p??ezimuje ve form? podhoub? v pupenech na v?tv?ch, odkud vyr??staj? na ja??e ji? napaden? letorosty. Je tedy dobr? nyn? o??ezat, co se d??. B?hem vegetace se uvol??uj? konidie, a ty se ?????? po kraji. Likvidov??n? napaden??ch č??st? m?? určit?? v??znam asi jen na poč??tku ?????en?. Doporučuje se udr?ovat listy v dobr? kondici pln??m kapaln??m p??ihnojov??n?m na list (d??le?it?? hlavn? drasl?k). St???k??me p??i prvn?ch p???znac?ch. Mezi registrovan??mi p???pravky jsou nyn? proti padl? r???ov?mu tyto: Bavistin WG, Baycor 25 WP, Discus, Karathane LC, Karben Flo Stefes, Kumulus WG, Punch 10 EW, Rubigan 12 EC, Saprol New, Sulikol K, Sulka, Systhane 12 EC, Topas 100 EC, Topsin M 70 WP. Dva nebo t??i dob??e ud?lan? ochrann? post??iky by se m?ly na rostlin? projevit.

Elena Zichov?? 2.3.2010 22:03

Rosa holodonta - r???e zoubkovan??

V botanick? zahrad? v Liberci jsem vid?la r???i, kterou bych moc cht?la na svoji zahr??dku. O jej? kv?ty se p??etahovalo velk? mno?stv? čmel??k??, co? m? velmi zaujalo. Jednalo se o r???i Rosa holodonta. Bohu?el se mi ji nepoda??ilo nikde sehnat k zakoupen?. Je v??bec v ?R mo?n? tuto r???i z?skat a pokud ano, v?te kde? P??edem d?kuji za odpov?ď a p??eji V??m hezk?? den. Elena Zichov??

Jiří Žlebčík 3.3.2010 09:36

Re: Rosa holodonta - r???e zoubkovan??

R???e zoubkovan??, Rosa holodonta, pat??? opravdu k m??lo p?stovan??m druh??m, zn??m ji jen z Liberce a nev?m, kde jinde by u n??s byla. Jist? by se dalo domluvit s ??dr?bou na odst??ihnut? n?jak? v?tvičky a pokusit se o na???zkov??n?. V??sledek nen? ??pln? jist?? Mnoh? r???e jako t??eba Rosa gallica, Rosa pimpinellifolia, Rosa rugosa zako??e??uj? i bez stimul??tor?? velice dob??e; n?kter? se ov??em k tomu skoro nedaj? donutit; t??eba Rosa foetida, Rosa hugonis. U druhu Rosa holodonta to asi nikdo nezkou??el. Je tedy t??eba ud?lat v červnu z mlad? polotvrd? v?tvičky ???zky p??ibli?n? 5 a? 7 cm dlouh? s jedn?m či dv?ma listy, kter? zkr??t?me na polovinu. Pak nap?chat do v?t???ho kontejneru do ra??eliny s men???m p???davkem p?sku nebo perlitu, zapustit na zahr??dce do st?nu, zalit, zakr??t f??li?, zast?nit, udr?ovat vlhkost. P??es l?to by se m?ly objevit ko???nky. Na zimu chr??nit list?m a geotext?li? nebo odn?st kontejner n?kam, kde nemrzne. Na ja??e p??esadit hloub?ji do v???ivn? p??dy a ????dn? dop?stovat. Tolik velice stručn?? n??vod. Jsou mo?n? i v??sevy, ale je to zdlouhav?j???.

Jana 1.3.2010 18:11

R???e Os?ria

U dovozce fy BAKKER nab?zej? nelevnou, ale dle jejich katlogov?ho zobrazen? atraktivn? r???i Osiria / kat.obj. č?slo 5049-73 /. P??i hled??n? na internetu se u tohoto n??zvu v?dy objevovala podobn?? r???e, ale nikoliv tak atraktivn?, jak uv??d?j? v katalogu. Pros?m o sd?len?: je mo?n?, ?e tato r???e se m???e v na??ich podm?nk??ch zm?nit ? Nebo co je nutno ud?lat, aby tyto barvy z??staly zachov??ny? D?kuji.

Jiří Žlebčík 2.3.2010 10:43

Re: R???e Os?ria

Fotografie r???? v kataloz?ch jsou reklamn? z??le?itost?. Je tedy nutno poč?tat s t?m, ?e v poč?tačov??ch kouzlech b??v?? realita a? k??čovit? p??ikr????lena. R???e sv?tle fialov? r???e jsou syt? modr?, mnoh? červen? skoro čern?, najednou velmi syt? jsou odst?ny oran?ov? i ?lut? a zveličen? barevn? kontrasty (co? je n???? p???pad). Pokud z??kazn?k uvid? r???i venku, m???e b??t velmi p??ekvapen. K prom?nlivosti ?iv??ch kv?t??. Jednotliv? kv?ty r???? často m?n? barvu od poup?te do odkv?tu, p??l? je slunce nebo na n?m blednou, za de?????? se objevuj? jinak vybarven? tečky po kapk??ch vody. Posledn? kv?ty na podzim nebo kv?ty na nemocn??ch či ??patn? ?iven??ch rostlin??ch mohou b??t vybledl? a zakrn?l?. Na v??raznou po mnoho let trvaj?c? zm?nu barvy r???e v souvislosti s p??dou (kysel??, alkalick??; p?sčit??, j?lovit??) bych naproti tomu moc nev???il. Pak asi do??lo k z??m?n? za podobnou odr??du. V ka?d?m p???pad? je v??ak r???e Osiria velmi kr??sn??.

Jarka 28.2.2010 09:54

Vhodnost ruzi

Dobry den, pane doktore,rada bych se poradila o vhodnosti ruzi pro jilovitou pudu.Chtela bych na zahrade pestovat vetsi mnozstvi ruznych druhu ruzi od popinavych az po stromove nejlepe s vice kvetenstvim za sezonu. Jsem v otazce ruzi naprosti zacatecnik, budu vdecna za jakoukoli radu pripadne doporuceni literatury. Predem dekuji za odpoved.S pozdravem Jarka

Jiří Žlebčík 2.3.2010 10:39

Re: Vhodnost ruzi

R???e jsou celkov? rostliny nen??ročn?, co? plat? to i v n??roc?ch na p??du. Optim??ln? je ov??em p??da lehč? (tedy hlinitop?sčit??); zvl????t? pokud chceme r???e p?stovat na velk? plo??e. Hodn? z??le?? na tom, do jak? m?ry je p??da j?lovit?? i jak? je podlo?? (a jak hluboko). Pokud je p??da takov? jakosti, ?e by se z n? daly d?lat cihly, bude nutn?? pro ka?dou rostlinu jamka asi 50 x 50 cm o hloubce 40 cm. Ta se p???padn? dren???uje ??t?rkem nebo drcen??mi cihlami a pak napln? kvalitn? ornic?; jist? vhodn?? je p???davkem koupen?ho zahradn?ho substr??tu s neutr??ln? p??dn? reakc? (pH kolem 7). Hn??j ani um?l?? hnojiva p??i v??sadb? ned??vat. M?n? t??kou p??du je mo?no vylep??it i na cel? plo??e. P??i hlubok?m ryt? (i na dva r??če) navezeme lehč? zem, p?sek, dom??c? kompost z listnat??ch strom??. Určit?? v??znam m?? i zelen? hnojen?. Abychom podstatn??m zp??sobem zm?nili fyzik??ln? charakter p??dy, mus? b??t p??id??van?ho materi??lu hodn?. Nejl?pe porostou i v hor???ch p??dn?ch podm?nk??ch mohutn? sadov? r???e, ale i ty mus? m?t p??du v okol? dob??e upravenou, jinak bude dlouho trvat, ne? dos??hnou po?adovan? velikosti. Moc jsem asi nepot???il, v?c k tomu nen? ani v knih??ch. Vyzkou??ejte nejprve na men??? plo??e.

Jana Vrbick?? 16.2.2010 17:07

r???e Super Dorothy- Hetzel

Dobr?? den, v?dy jsem si p????la pop?navou r???i, kter?? by byla malokv?t?? a dlouho a opakovan? kvetla, n?co jako p??dopokryvn? r???e. Konečn? jsem ji objevila v katalogu r????, ale nikde v zahradnictv?ch, kde by se dala koupit, jsem ji nena??la. Pros?m o radu, kde bych ji mohla objevit, ??lo by mi o pop?navku, ale i stromkovou r???i. Moc V??m d?kuji za odpov?ď. Jana Vrbick??

Jiří Žlebčík 24.2.2010 20:50

Re: r???e Super Dorothy- Hetzel

Pop?nav? drobnokv?t? r???e jsou opravdu kouzeln?, ale opakovan? kvete m??lokter??. Odr??du Super Dorothy jsem nikde teď v prodeji nena??el, ale pod?vejte se na ruze.unas.cz/Nabidka_Ruze_Typ_Popinave.htm na r???i Rosarium Dortmund, neboli Deutsches Rosarium Dortmund, m?la by na ja??e je??t? b??t v prodeji.

Anna N?mcov?? 15.2.2010 10:16

r???e v kv?tin??či

Dobr?? den,chci se zeptat, zda by bylo mo?n? p?stovat r???i Rosarium Uetersen v kv?tin??či na balkon? a jak? podm?nky by musely b??t dodr?eny (tak? jak?? by m?l b??t kv?tin??č ?). P?stuji tyto r???e i na zahrad?.Nev?m ale co v kv?tin??či, zda se pou??t?t do takov?ho experimentu. D?kuje a zdrav? Anna

Jiří Žlebčík 15.2.2010 17:41

Re: r???e v kv?tin??či

R???e Rosarium Uetersen je docela vzr??stn??. Na balkon v prav?m slova smyslu (vystupuj?c? do prostoru), bych ji doporučoval jen v tom p???pad?, pokud by bylo m?sto chr??n?no t??eba nedalekou dal??? budovou, aby r???e p???li?? netrp?la v?trem. Jin?? situace nastane u lod?ie, kde je v??chodn? nebo z??padn? orientovan?? bočn? st?na vhodn??. Vysadit do kvalitn?ho zahradn?ho kompostu (t??eba i koupen?ho substr??tu). Na zimu p??isypat kompost a n??dobu v?dy obalit netkanou textili? nebo polystyr?nem. V??hovy pr??b??n? poctiv? vyvazovat k opo??e. Hnojit pln??m hnojivem do p??dy brzo na ja??e, pak asi do července je vhodn? p??ihnojovat na list. Pochopiteln? pravideln? zal?vat a odstra??ovat cel?? odkvetl?? kv?tenstv?. Z chorob lze oček??vat padl?; ze ??k??dc?? m??ice a svilu??ky. P??i v??sadb? pou??t n??dobu o pr??m?ru alespo?? 25 cm; pak v p??edja??? podle pot??eby p??esazovat do v?t???. Mo?n?? by byl p?kn?? a vhodn?? i hranat?? tvar. Nezapomenout na otvory (i dole z boku), dren??? a misku.

Viola M. 1.1.2010 09:55

dovoz r????

Dobr?? den pane doktore, m?la bych na v??s dotaz. Zat?m se mi nepoda??ilo nikde sehnat konkr?tn? informaci, snad budete v?d?t Vy. Cht?li by jsme otev???t zahradnictv? a dov?st a n??sledn? zde prod??vat r???e (ko??enov?, očkovan?) vy??lecht?n? ve Spojen??ch St??tech, kde jsou norm??ln? v prodeji, ov??em v Evropsk? Unii, jsme je neobjevili. Mus?me ???dat na n?jak?m speci??ln?m ????ad? o povolen? dovozu a prodeje nebo snad ty r???e podl?haj? je??t? n?kolikalet?mu p??ezkoum??n??? D?kuji ua Va??i ochotu.

Jiří Žlebčík 4.1.2010 20:13

Re: dovoz r????

R???e popisovan? a nab?zen? v USA a v Evrop? jsou dosti odli??n?. Dovoz by tedy na??i p?stitel? r???? velice uv?tali. Mimo patentn? ochrany m???e zp??sobit pot??e fytopatologick?? kontrola (tedy choroby a ??k??dci). Tak? proto, ?e se r???e dov???ej? s p??dou. Pro konkr?tn? informace je pot??eba se obr??tit na ??st??edn? kontroln? a zku??ebn? ??stav zem?d?lsk??. P??eju mnoho zdaru.

Iris Bagusat 13.12.2009 08:54

licence

Dobr?? den, zaj?malo by m?, jak je to vlastn? s licencemi r????. Existuje n?jak? konkr?tn? datum (rok vy??lecht?l??ch r????), od kter?ho je povinnost m?t na vy??lecht?n? r???e licenci k dal???mu prodeji nebo zda z??vis? na konkr?tn?m ??lechtiteli, zda sv? r???e n?jak patentuje a t?m tak na n? m?? i v??hradn? pr??va? D?kuji za odpov?ď a kr??sn? a p???nosn? str??nky.

Jiří Žlebčík 15.12.2009 03:37

Re: licence

Patentov?? ochrana je v?c značn? slo?it??. Nov?? odr??da mus? m?t dnes n??zev podle určit??ch pravidel (k??du), mus? se prok??zat, ?e je odli??n?? od ji? existuj?c?ch odr??d. Patentov?? ochrana se uzav?r?? na určit?? počet let; v?dy by bylo u ??lechtitele vhodn? se informovat, zda je??t? trv??. Za p??ihl????en?, schv??len? i trv??n? plat? ??lechtitel značn? poplatky. Pro ka?d?? st??t (nebo i celou Evropu) je p???slu??n?? instituce. U n??s ??st??edn? kontroln? a zku??ebn? ??stav zem?d?lsk??. Kdy byly prvn? patentovan? r???e nev?m, ale určit? existovaly ji? kolem roku 1930. ?lechtitel nem?? povinnost si r???i nechat patentovat. Z??le?itost se vyu??v?? i k reklam? a k ospravedln?n? vy????? ceny sazenice.

Honza 1.12.2009 15:54

pozdn? o??ez

Dobr?? den p??eji.
Cht?l bych se V??s zeptat, jak?,resp. kolik? m??m odst??ihnout z r????, je? vyvazuji k plotu - a m?l jsem je za pop?nav?. vysok? do 2 m, mal? tmav? l?stky, velk?? kv?tenstv?, ale drobn? kv?tky.. P??ičem? ze 3 stejn??ch odr??d (jm?no nev?m) na 3 metrech roste ka?d?? jinak (v????ka). P???padn? dal??? pro m? zat?m tajemn? rady a v?domosti?. :-)
D?kuji moc.

Jiří Žlebčík 3.12.2009 22:36

Re: pozdn? o??ez

Podle toho, ?e r???e i p??es vyvazov??n? nedos??hly ani v????ky 2 m, mysl?m, ?e jde sp???e o odr??dy ze skupiny p??dopokryvn??ch. Nicm?n? k pokryt? plotu mohou poslou?it. P?če je jednoduch??. Nyn? jen odst??ihnout cel?? odkvetl?? kv?tenstv? a zkontrolovat p??iv??zan?. Odolnost proti mraz??m bude asi dobr??. Koncem b??ezna vyst???hat v??e pol??man?, zaschl? a pomrzl?. Zbyl? v??hony k plotu v?j???ovit? vyv??zat tak, aby m?l ka?d?? sv? m?sto na slunci. Pokud je velk?? hou??tina nebo v??hony p???li?? star?, klidn? je m???ete vy??ezat, ale cel?; tedy a? u zem?. Tak se postupuje ka?d?? rok a r???e pr??b??n? zmlazuje. Mnoho zdaru.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>