Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
LI arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 121 - 130 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Hladk?? 7.6.2015 14:07

pnouc? r???e

Dobr?? den, pros?m o radu. Pot??ebuji pnouc? r???i. Barva nen? rozhoduc?c?, ale m??m po?adavek, aby byla odoln?? a m?la co nejm?n? trn??. Stanovi??t? - ji?n? strana. D?kuji Hladk??

Jiří Žlebčík 9.6.2015 11:23

Re: pnouc? r???e

Vzhledem k odolnosti k mraz??m, chorob??m a k vzr??stnosti bych doporučoval se pod?vat na r???e: Filipes Kiftsgate, Rosa longicuspis, Ludv?k Veče??a, Rudolf?na, R???e Olivetsk??. Posledn? dv? odr??dy jsou tak? v??razn? m??lo ostnit?.

Jan?ček 10.5.2015 17:48

dotaz

Pane doktore, v textu Va??ich odpov?d? (bohu?el u? nev?m, kde p??esn?) se vyskytuje zm?nka o modr? r???i MAINZER FASTNACHT. Byl bych moc r??d, kdybyste mi mohl sd?lit, zda a kde je u n??s p?stov??na. D?kuji za sd?len? p??edem. Jan?ček.

Jiří Žlebčík 11.5.2015 11:17

Re: dotaz

Mezi r???emi, kter? označujeme jako modr?, jde o jednu z nejlep???ch odr??d. Vynik?? barvou, v??n?, listem i celkovou odolnost?. Proto odr??du p?stuje u n??s mnoho ??kolek. Pokud bydl?te v okol? Prahy, je nejl?pe se stavit na podzim v Kunratic?ch, www.ruze-kunratice.cz/

Kate??ina ?ost??kov?? 26.4.2015 19:18

Z??jem o r???i (otázka na Lda Baarov)

Dobr?? den,
m?la bych z??jem o tuto r???i, bohu?el nem??m tu??en? kde tuto r???i sehnat. M???ete mi pros?m poradit, jestli je tato r???e n?kdo k dost??n??
D?kuji za odpov?ď.
Kate??ina ?ost??kov??

Jiří Žlebčík 29.4.2015 09:02

Re: Z??jem o r???i

Nebude to jednoduch?. R???i jsem potkal opravdu jen ve Zvoleni, kde byla tak? nafocena.
www.tuzvo.sk/abh/

?ervenkov?? 23.4.2015 14:35

ra??en?

Dobr?? den pane doktore,loni v listopadu jsem zasadila prostoko??enou r???i Roter Korsar.P??ed m?s?cem jsem ji lehce zast???hla(v??hony byly ?iv?),ale do dne??n?ho dne je??t? nenara??ila,pupeny jsou tak 1-2mm velk?.Nadm.v????ka cca 300m,jihov??chodn? strana.Ostatn? r???e r??zn??ch odr??d na stejn?m m?st? ji? jsou olist?n?.Moc d?kuji za odpov?ď.Radka

Jiří Žlebčík 24.4.2015 10:56

Re: ra??en?

Je to podez??el?, r???e by ji? ra??it m?la, mo?n?? byla jen zd??nliv? ?iv??.

Pavla Pur??oov?? 20.4.2015 23:04

Augusta Luise (otázka na Augusta Luise)

Dbr?? den,
r??da bych z?skala a p?stovala tuto p??ekr??sn? vn?c? r???i. Lze ji u V??s sehnat? Tak? bych r??da co nejd???ve z?skala a zasadila pop?nav? r???e z kter??ch bych cht?la vytvo??it bbr??nu p??ed vchodem.
D?kuji,
Pavla Pur??ov??

Jiří Žlebčík 21.4.2015 06:43

Re: Augusta Luise

Nev?m, zda r???e je dost vzr??stn?? na to, aby vytvo??ila br??nu. Je v nab?dce zde:
www.ruzepelcovi.cz/Hledani.aspx

ala 10.4.2015 11:31

vy??ka (otázka na Eglantyne)

jinde je ud??v??na v????ka rostliny 110 či 120 cm - skutečn? dor??st?? i 140 cm, jak je uv??d?no zde?

Jiří Žlebčík 13.4.2015 07:58

Re: vy??ka

V????ka r???? se m???e na r??zn??ch m?stech velmi li??it; na rozd?l t??eba od dosti st??l?ho vzhledu kv?tu. Ke??e dob??e zavla?ovan?, hnojen?, vyvazovan? k opo??e nebo v porostu (tedy s bočn?m st?n?n?m) b??vaj? podstatn? vy????? (i 2x). Hodnota 140 cm mi vy??la porovn??n?m z 6 m?st u n??s (na 4 byla r???e nafocena, na 2 nebyla zrovna fotogenick??) v r??zn??ch letech. V p???pad? nutnosti je ke?? mo?no vytvarovat za??t?pnut?m letorost??.

Karel Tachec? 21.3.2015 21:49

vy????? foliov?? kryt

Dobr?? den,
m??m z??hon r???i v biore?imu a dočetl jsme se ve Va??? publikaci R???e v modern? zahrad?, ?e by se daly ke??e p??ikr??t vy?????m foliov??m krytem a t?m by se p??ede??lo n?kter??m chorob??m a zlep??il vzhled kv?t??. P??edstavuji si, ?e bych postavil st?????ku nad z??honem na v????i dosp?l?ho. Bočnice bych nechal voln?, aby mohl proudit dob??e vzduch. Mohlo by to takto fungovat? Foliov?? tunel by byl asi p???li?? vlhk??. Tak? si nejsem jist, zda vysazen? odr??dy budou pro takov? zach??zen? vhodn?? (Mount Shasta, Gloria, Landora,Helenka,Diew eltka,Flamingo,Rose Gaujard) Je??te bych m?l poznamenat, ?e r???e rostou v nadmo??sk? v????ce 160m, tak?e často dok???? vykv?st i t??ikr??t. D?kuji.

Jiří Žlebčík 24.3.2015 06:53

Re: vy????? foliov?? kryt

Mysl?m, ?e je to dobr?? n??pad. Kryt bude snad dostatečn? vysok??, P??es zimu f??lii uklidit, aby r???e m?ly p??irozenou zimn? vl??hu. B?hem vegetace zal?vat jen ke ko??en??m; nikoliv na list. V p??edja??? radik??ln? ??ezat. Do l?ta vydatn? hnojit pln??m hnojivem. Zvl????t? je to d??le?it?, pokud se budou kv?ty pravideln? ??ezat s del???mi stopkami. Odr??dy jsou vhodn?; nes??zet choulostiv? k padl?. Pozor na invazi m??ic; v suchu se jim da???.

?ervenkov?? 18.3.2015 17:24

zmlazen? star??ch r????

Dobr?? den pane doktore,dne 7.3.jsem V??m zaslala dotaz ohledn? jarn?ho ??ezu star??ch,30let nest???han??ch r????.Dnes jsem se do ??ezu pustila.Ke??e maj? nara??en? pupeny pouze v horn? č??sti tzv.paro??.Kdy? jsem prvn? v??hon zakr??tila na skoro polovinu-sousedka byla"na infarkt".Pr?? je to ??koda a ?e m?? obavu,aby j? r???e letos v??bec kvetly.Nem??m s t?mto ???dnou zku??enost a proto V??s pros?m o konzultaci.M??m tedy nyn? st???hat m?n?,na podzim bych ke??e zakr??tila tak o 1/3a pak a? p?????t? rok na ja??e ??ez dokončit? Moc d?kuji za odpov?ď.Radka

Jiří Žlebčík 19.3.2015 07:02

Re: zmlazen? star??ch r????

Ch??pu, ?e tak razantn? z??krok, je v?dy bolestiv?? z??le?itost. Pokud m?? r???e n?kolik v??hon??, zkra??te na jich nyn? jen polovinu; ostatn? ponechejte. Na podzim do star?ho d??eva rad?ji ne??ezat; dal??? ??pravy p?????t? jaro.

roman 17.3.2015 00:00

namrz??n? r????

Dobr?? den,
co si m??m p??edstavit pod pojmen vymrz??n? r????, t??eba u odr??dy Royal Gold? Znamen?? to, ?e rostlina ji? neporoste? D?? se tedy n?jak ochr??nit pnouc? r???e?

Jiří Žlebčík 19.3.2015 07:46

Re: namrz??n? r????

Vymrznut? znamen?? definitivn? konec r???e. Odr??da u n??s čast?ji vymrzaj?c? tedy nemus? p??ečkat hor??? zimu. Jej? ??anci se obvykle pokou???me zv????it nav???en?m kompostu. U pnouc?ch r???? jsou ov??em v??echna opat??en? dost problematick??. Nes??z?me tedy často vymrzaj?c? odr??dy do hor???ch klimatick??ch podm?nek. Hlavn? pokud se mluv? o jednotliv??ch v??honech, pou??v?? se často slovo namrznut?. R???e tedy m???e namrznout t??eba do poloviny d?lky sv??ch v??hon??. ???ct o jak?koliv r???i, ?e nen? mrazuvzdorn??, je tvrzen? nespr??vn?. Znamenalo by to, ?e nesn????? v??bec ???dn?? mr??z a je na tom asi jako pokojov? rostliny. M???eme ov??em ???ct, ?e odr??da nen? u n??s dostatečn? mrazuvzdorn??; t?m se mysl?, ?e sn????? mr??z t??eba jen do -15 °C.

Ladislav Osička 10.3.2015 13:06

Pnouc? r???e

Dobr?? den,
m???ete mn? doporučit n?jak?? druh pop?nav? r???e, barva syt? ?lut?? a hezk?? oran?ov??? Pokud mo?no aby kvetly del??? dobu a nebledly. Poloha je ji?n? a? jihoz??padn?. D?kuji, L??ďa.

Jiří Žlebčík 10.3.2015 13:46

Re: Pnouc? r???e

Pr??v? s t?mito barvami u pnouc?ch r???? je nejv?t??? pot??. Zkuste vytvarovat n??sleduj?c?: Lichtk??nigin Lucia, Westerland, Postillion.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>