Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
LXXIV arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 261 - 270 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Iveta 8.6.2011 15:57

Dvojbarevn?? Austinka

Dobr?? den, m??m druh??m rokem austinku Winchester Cathedral, vedle v?tv? s b?l??mi kv?ty nese v?tve se syt? r???ov??mi, jako mate??sk?? Mary Rose, tvar kv?t?? je anglick??.
Koupena v Hornbachu, je mo?n?, ?e jde o n?jak?? nepoveden?? ???zkovanec? Kvete dvoubarevn? od poč??tku, m???u tomu n?jak zabr??nit nebo mi nezb??v?? ne? po???dit jin?? exempl????, pop??. n?jak na???zkovat tu moji...D?kuji za odpov?ď i za v???? web se skv?l??mi informacemi, Iveta

Jiří Žlebčík 10.6.2011 22:30

Re: Dvojbarevn?? Austinka

Odr??dy r???i vznikl? jako mutace se občas vracej? na č??sti kv?tu, na cel?m kv?tu nebo i na cel? v?tvi k p??vodn? r???i. Nepat??ičnou č??st je t??eba odstranit; a to t??eba i opakovan?.

Katka 3.6.2011 21:25

A Shropshire Lad

Dobr?? den,cht?la bych se zeptat, zda tato r???e opakuje kveten?.D?kuji

Jiří Žlebčík 7.6.2011 05:44

Re: A Shropshire Lad

R???e A Shropshire Lad kveten? opakuje.

Maja 31.5.2011 05:32

Plot z r????

Dobr?? den,
cht?la bych ud?lat plot z botanick??ch a č??stečn? i historick??ch plnokv?t??ch r????. Jak?? by byla vhodn?? vzd??lenost mezi jednotliv??mi ke??i? Cht?la bych, aby byl plot neprostupn??, ale co jsem se d?vala na va??e fotografie, tak mi p??ipad??, ?e zrovna botanick? r. mohou j?t i do ?????ky n?kolika metr??.Tak nev?m:-) P??vodn? jsem myslela 50-80cm, ale to je asi m??lo ?e?
P??edem d?kuji za odpov?ď. MM

Jiří Žlebčík 2.6.2011 18:25

Re: Plot z r????

R???e se pro ?iv? ploty moc nehod?; zvl????t? ne pro ty p???sn?ji tvarovan?. Sadov? a botanick? r???e jsou opravdu o hodn? ??ir??? ne? pot??ebujete. N?kter? druhy tvo??? nav?c podzemn? v??b??ky nebo jsou dole m??lo rozv?tven?; tedy pr??hledn?. Mo?n?? by bylo ??e??en?m vysadit pnouc? r???e s dlouh??mi tenk??mi v??hony. Ty by se v??ak musely vyvazovat k opo??e. To u? je jin?? z??le?itost a o dost n??kladn?j???, ne? v??sadba ?iv?ho plotu.

Ingri??ov?? 7.5.2011 19:57

Post??ik r????

Pros?m o radu jak??m p???pravkem je mo?n? o??et??it r???i p??i napaden? pilat?nkou. D?kuji

Jiří Žlebčík 7.5.2011 21:53

Re: Post??ik r????

Ochrana je obt??n?? a nejist??, v?t??inou je na ni pozd?. Pokud jsou listy svinov??ny ka?doročn?, doporučuje se post???kat hned po vyra??en? list?? a po 14 dnech opakovat. Je pot??eba zas??hnout hlavn? rub list??. Proti tomuto ??k??dci nen? teď ???dn?? p???pravek registrov??n. Doporučil bych to, co se pou??v?? proti pilatk??m na jablon?ch a ??vestk??ch. Nyn? jsou dostupn? p???pravky Calypso, Reldan, Zolone.

M???a K????ov?? 17.4.2011 17:36

David Austin a Rosen Tantau.

Dobr?? den. Ji? n?kolik??t??m rokem se sna??m zvelebit na??? v?t??? zahradu na kvetouc? z??honky. Nyn? jsem si p??ipravila z??hon pouze pro r???e a vyhl?dla jsem si-pouze-p??es inter.str??nky u Pelcov??ch v????e jmenovan? r???e.Sama m??m jednu Charlotte a ačkoliv nejsem velk?? znalec,co se t??če p?če, celkem p?kn? kvete, i kdy? jsem si p??edstavovala v????ku trochu v?t???. Jakou p?či obn????? takov?? z??hon pouze z t?chto r???? a tak? jestli je vhodn? si je ???zkov??n?m pouze pro svoji zahradu namno?it.Bude rostlinka-???zkovan ec toto?n?? s p??vodn? očkovanou?Za odpov?ď d?kuji, M.K????ov??

Jiří Žlebčík 20.4.2011 18:18

Re: David Austin a Rosen Tantau.

R???ov?? ??kolka v Sobotce p?stuje licenčn? n?kter? odr??dy ??lechtitelsk??ch firem David Austin a Rosen Tantau. R???e Charlotte je pak odr??da od Austina. Anglick? r???e se v?t??inou do pln? kr??sy a tak? velikosti rostlin dost??vaj? po v??sadb? pozd?ji, ne? jsme zvykl?. Z hlediska p?če ov??em nemaj? zvl????tn?ch n??rok??. Mo?nost p?stovat r???e z ???zkov??n?; tedy jako pravoko??enn? se velmi li??? podle odr??d. Je to ??irok?? problematika. Pro dom??c? mno?en? pova?uji za nejd??le?it?j??? včasn?? odb?r ???zk?? ji? v červnu ve st??diu vybarven?ho poup?te. Pozd?ji v l?t? b??vaj? r???e často (t??eba i skryt?) napadeny černou skvrnitost? a pak nezako??en?. Druhou v?c?, kter?? nejčast?ji zp??sobuje ne??sp?ch, je to, ?e p?stitel ???zkovance ????dn? nedop?stuje. Je tedy pot??eba z?skat na zvl????tn?m z??hon? siln? sazenice a ty vysadit na trval? m?sto o 5 cm hloub?ji tak, jak to d?l??me u r???? očkovan??ch. N?kter? ???zkovan? r???e u? ??sp???n? p?stuji p??es 20 let, ov??em nov? odr??dy nemam z tohoto hlediska dostatečn? prov???en?. V?nujte ve sloupci pozn??mka pozornost zkratce Z. ???zkovanec se m???e od očkovan? r???e li??it intenzitou r??stu, v??vojem ko??en??, intenzitou kveten?; v ???dn?m p???pad? se v??ak nem???e zm?nit t??eba barva kv?tu.

Jakub 11.4.2011 22:10

Licence r????

Dobr?? den, cht?l jsem se zeptat, zda m??te n?kdo zku??enosti s licencemi r????. Jde konkr?tn? o to, zda se n?kde d?? sehnat mno?itelsk?? materi??l, nebo zda si lze dr?et vlastn? matečnice a odeb?rat pot??ebn?? materi??l. Samoz??ejm? uv?t??m ka?d? informace. P??eden d?kuji za Va??e odpov?di. J. N.

Jiří Žlebčík 13.4.2011 20:49

Re: Licence r????

Licenčn?m mno?en?m r???? se u n??s zab??vaj? p??i dodr?ov??n? p???sn??ch pravidel: R???ov? a okrasn? ??kolky, Miloslav ??p, Skaličany 4, 388 01 Blatn??, sipruze.wz.cz; R???ov? ??kolky, Lubo?? a Michaela Pelcovi, B??ezensk?? 3, 86507 43 Sobotka, ruze.unas.cz.

Hendrychov?? 1.4.2011 10:44

v??b?r sadov? r???e

Poraďte pros?m, s v??b?rem sadov? r???e do 500 m n.m.. P??edstavuji si ji jako velk?? kompaktn? samonosn?? ke??, cca 150 cm, pokud mo?no remontuj?c?, pln?? nebo polopln?? kv?t (ne b?l?? a ?lut??) nemus? von?t.
M??m Rosarium Uetersen, ale ka?doročn? letorosty zmrznou, č?m? se mi neda??? vyp?stovat ke??. P??edem d?kuji za odpov?ď. Hendrychov??

Jiří Žlebčík 4.4.2011 19:19

Re: v??b?r sadov? r???e

V t?to nadmo??sk? v????ce hodn? z??le?? na v??b?ru m?sta, kter? by nem?lo b??t vystaveno v?tr??m. Vlastn? v??echny uveden? podm?nky spl??uje česk??, velmi otu?il??, r???ov? kvetouc? sadov?? r???e Milevsko; m?? vzr??st sp???e bochn?kovit??, pevn? rostouc? v??hony, občas i opakuje kv?t.

Evule 7.3.2011 18:01

V??b?r b?l??ch r????

Dobr?? den, velice by m? pot???ila va??e rada ohledn? v??beru odr??dy b?l??ch velkokv?t??ch r???? do moj? p??edzahr??dky . R??da bych m?la kr??sn?? b?l?? z??hon vo??av??ch r???? za starod??vnou kovanou zahr??dkou, ale nev?m, jakou odr??du a hlavn? kde vybrat. Nem??te pros?m n?jak?? sv??j tip ohledn? odr??dy a pop???pad? zahradnictv? /nejl?pe JM nebo obchod zas?laj?c? po??tou/. Moc d?kuji a jdu studovat d??l Va??i n??dhernou str??nku o t?hle kr??lovn? kv?tin. Evule :)

Jiří Žlebčík 9.3.2011 19:55

Re: V??b?r b?l??ch r????

Pokud jde o b?l? čajohybridy m??m ve zvl????tn? oblib? odr??du Mount Shasta, m?? syt? zelen?? list, dobr?? vzr??st i zdravotn? stav. Z dal???ch dostupn??ch b?l??ch je mo?no vybrat Memoire, Pascali, Pax (Urban), Snow Ballet, White Masterpiece. Hor??? to bude s v??n?. B?l??ch čajohybrid??, kter? dob??e von?, nen? mnoho a jsou choulostiv?. Na ji?n? Morav? doporučuju nav??t?vit ??kolky v Rosic?ch (strnad.rosice.net/oceneni-ruzi.html) a ??ele??ic?ch (www.edb.cz/urbanruze).

Misa 19.2.2011 12:48

dotaz

Dobr?? den,m??m ru?i v kv?tin??či,je asi 15-30 cm vysok??.M?? červen? kv?ty.Ale chci se zeptat co m??m d?lat kdy? mi na n? začali schnout listy a i kv?ty.M??m j? danou v chladnu ale nev?m co s n???D?kuji za radu

Jiří Žlebčík 22.2.2011 14:50

Re: dotaz

Mysl?m, ?e to bude takov?? kv?tinov?? dar, kde se v kontejneru t?sn? n?kolik ???zk??. R???e tohoto proveden? jsou určeny jako kr??tkodob?? v??zdoba, nikoliv na del??? p?stov??n? a zvl????t? ne v byt?.
V r??mci prvn? pomoci bych se pod?val na ko??eny. Patrn? bude t??eba r???i p??esadit do v?t??? n??doby s lehč? norm??ln? zahradn? p??dou. A? nastane jaro bez v?t???ch mraz??, bude vhodn? r???i zapustit venku i s kontejnerem do p??dy. Pozorn? zal?vat. Po otu?en? p??esadit do voln? p??dy o n?co hloub?ji. Pokud je pohromad? v?ce rostlin vysadit ji? jednotliv?. Tyto miniaturn? r???e jsou v??ak m??lo mrazuvzdorn? a b??vaj? i choulostiv? k napaden? černou skvrnitost?.

Anton?n Pytela 25.1.2011 22:02

Stol?stky

Dobr?? den,
dnes jsem četl Va??e p???sp?vky na internetov??ch str??nk??ch. Velmi se mi l?b?, jsou u?itečn?, ale nev?m, jestli v současnosti je??t? funguj?. Pokud ano, prosil bych o radu, jestli a jak se st???h?? r???e stolist??.
D?kuji a jsem s pozdravem.

Jiří Žlebčík 25.1.2011 22:03

Re: Stol?stky

Stolist? r???e jsou na ??dr?bu nen??ročn?. P??edjarn? radik??ln? ??ez skoro u zem? se ned?l??. Tyto sadov? r???e, ov??em b??vaj? často hodn? p??ehoustl? a neuspo????dan? rostouc?. Doporučoval bych proto udr?ovat ke?? sv?tl?? a p??ehledn?? odstra??ov??n?m star??ch v??hon?? t?sn? u zem?. D??le m?rn? zkracujeme i ponechan? v?tve, zejm?na pokud maj? tendenci r??st p??evisle.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>