Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
XXXV arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 11 - 20 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Naďa 7.7.2019 21:36

Prorustajici podnoz

Dobry den, moc prosim o radu ohledne prorustajici podno?e. U stromkove ruze Constanze Mozart mi opakovane vyrazeji vyhony z podnoze (u zeme). Ruzi to evidentne vysiluje, protoze omezila kveteni. Jsem v pestovani ruzi zacatecnik, tak si moc nevim rady, co s tim - vyhon vzdy co nejnize u zeme ustrihnu, ale to ji bohuzel asi spis povzbuzuje k tvorbe noveho vyhonu, takze jsem v bludnem kruhu. Mam to na rezu necim o??et??it-treba ??t?pa??sk??m voskem? Problem taky je, ze nejsem schopna dostat se primo k mistu, ze ktereho v??hon vyr????, protoze r???e je zak??rovan?? a kdyz se mulc snazim odhrnout, pripada mi, ze vyhon vyrazi hodne z hloubky a dalsim "kut??n?m&qu ot; bych mohla poskodit koreny... Predem moc diky za radu!

Jiří Žlebčík 17.7.2019 14:55

Re: Prorustajici podnoz

Podno?e je t??eba likvidovat u? v ko??enech. Odhr??te tedy k??ru. Mlad? podno?e je mo?no často prost? i rukou odtrhnout. Je t??eba podno?e likvidovat, jakmile se objev?. Nejhor??? je, kdy? v?ce narostou a n?kde dole se ve d??ev? odst??ihnou. Ne???douc? v??hod se pak rozv?tv?.

P??ja 29.6.2019 17:19

Odolnost r???e Cocktail (otázka na Cocktail)

Dobr?? den, p???ete, ?e tato r???e u n??s v ?R často vymrz??, ale j?? jsem na??la v maďarsk? prodejn? u t?to r???e informaci, ?e je odoln?? v??či mrazu do -18 st. Celsia. Jak to tedy je? Rozhoduji se, zda ji koupit, ale nerada bych, aby mi po p??r letech zmrzla.

Jiří Žlebčík 17.7.2019 14:50

Re: Odolnost r???e Cocktail

Informaci z maďarsk? prodejny bych nep??ikl??dal moc na v???nosti. Nejde jen o absolutn? minimum, ale tak? o p??edchoz? mo?nost ????dn?ho vyzr??n? v??hon??, co? je v Maďarsku jist? lep???. R???i jsme nikdy vlastn? nevid?l nar??st do v?t??? v????ky. Je to ov??em odr??da velmi kr??sn??. Dost často namrz?? k zemi, pak naroste asi metr. Takto by se tedy dala u n??s p?stovat na z??honu.

Milan ??ha 21.6.2019 16:42

American Pillar stoj? za vyzkou??en? (otázka na American Pillar)

P?kn?? den, tato r???e se dob??e mno?? ???zkov??n?m. Velkou v??hodou je vysok?? odolnost proti mrazu. Men??? nev??hodou je n??chylnost k padl?, kter? se často objevuje na stopce poup?te. S podporou je schopna vy??plhat a? do 6 metr?? (v?ce jsem nezkou??el :-), ale p??i citliv?m ??ezu je mo?no ji p?stovat i jako ???dk?? ke?? bez opory (m?? velmi siln? v??hony). Nejkr??sn?j??? je ve st?nu (ne hlubok?m), kde vynikne jej? z????iv? r???ov?? barva. Kvete jen jednou, ale velmi bohat? a velmi dlouho. Je dokonce sv??m zp??sobem hezk?? i po odkv?tu - okv?tn? l?stky neopadaj?, z????iv? r???ovou barvu nahrad? tlumen?? staror???ov??. Milan ??ha

Jiří Žlebčík 26.6.2019 15:07

Re: American Pillar stoj? za vyzkou??en?

Pln? s V??mi souhlas?m, je to star??? a trochu opom?jen?? r???e, ale ??iroce upot??ebiteln?? a p?kn??.

Kate??ina 27.5.2019 22:06

R???e na z??padn? stranu

Dobr?? den, cht?la bych poprosit o radu. Jsem majitelkou mnoha r????, kter? mi v?ce či m?n? ??sp???n? rostou a kvetou :)
Nyn? se ov??em tr??p?m my??lenkou, zda lze nal?zt pop?navou r???i (či sadovou, alespo?? 130-150 cm), kter?? vydr?? v l?t? i celodenn? slunce - z??padn? strana (u vysok? d??ev?n?ho tmav?ho plotu). Ch??pu, ?e by to m?la b??t r???e sv?tlej???ch barev kv?t??, ale nedok???u se rozhodnout, kterou zkusit.
Cht?la bych opakuj?c? kveten?, pokud mo?no.
Existuje n?jak??, kter?? by vydr?ela takov?? n??por slunce ?
D?kuji velmi za odpov?ď.

Jiří Žlebčík 29.5.2019 07:46

Re: R???e na z??padn? stranu

Nic nen? jist?, ale dosti odoln? by mohly b??t: Postillion, Gertrude Jekyll, Mozart i Lichtk??nigin Lucia.

Vladim?r Kuchar?k 7.5.2019 11:28

V??počet loub?, 2 prepleten? farby.

V???en?? pan doktor,
ako sa vypoč?ta v????ka pop?navej ru?e na loub?/pop?nav?? obl??k?
1. Ak je v????ka 2 m a obl??k/br??nka ???rka 1 m a ru?e bud?? z pravej + Ğavej strany tak ak?? minim??lnu v????ku rastliny hĞada??? 2,5; 3; 4 m?
2. zn??ma mi poradila (niekde to videla) urobi?? loub? z dvoch r?znych farieb (napravo ru?ov?? a na Ğavej strane biela pop?nav?? ru?a) tak, ?e sa bud?? potom navz??jom prepleta?? ru?e dvoch farieb a je to kr??sne na pohĞad...
Je to dobr?? n??pad? Rob? sa to tak?
Bielych remontantn??ch ru?? je m??lo. Alebo kombin??cia svetloru?ov?? a tmavoru?ov??...
S poďakovan?m za cel? ?esko+Slovensko za tieto webstr??nky. :-)

Jiří Žlebčík 10.5.2019 10:33

Re: V??počet loub?, 2 prepleten? farby.

U pnouc?ch r???? mus?me poč?tat s t?m, ?e mnoh? v??hony se chovaj? neuspo????dan?. Abychom mohli branou proch??zet, mus?me m?t tedy nad hlavou je??t? p??l metru ke konstrukci. Ve Va??em p???pad? je pot??eba vyb?rat r???e dor??staj?c? asi 3 m. Ale tento ??daj u odr??d je jen informačn?, proto?e hodn? z??le?? na m?st?. Tedy r???e vysazen? do kvalitn? p??dy, do z??v?t??? a d??sledn? vyvazovan? často dorostou v????e, ne? se uv??d?. A naopak. Do bran se zpravidla vysazuj? proti sob? stejn? odr??dy. Jinak se toti? m???e velmi snadno st??t, ?e vzr??stn?j??? r???e naprosto p??evl??dne. ??ezem se d?? v?c ovlivnit jen m??lo. Remontantn?ch b?l??ch odr??d je opravdu m??lo. Zkuste: Ilse Krohn Superior, Long John Silver, White New Dawn. Moc d?kuju za ocen?n? tohoto webov?ho p??ehledu.

Martina Li??kov?? 5.5.2019 11:49

P??es??zen? r????

Dobr?? den, pane doktore. Pros?m o radu s p??esazen?m ??estilet??ch anglick??ch r???? z mazlav? p??dy s opukou, nav?c z m?sta u lesa z ji?n? strany, do p?sčit? hl?ny sm?r z??pad. ?eho se vyvarovat a co naopak nep??ehl?dnout ? Nev?m, jestli m??m očistit ko??eny od hl?ny, nebo ponechat v p??vodn?m balu, jestli p??ihnojit, nebo ne apod. D?ky moc za pomoc. Martina Li??kv??

Jiří Žlebčík 10.5.2019 10:43

Re: P??es??zen? r????

P??esadit r???e z uveden?ho prost??ed? je určit? dobr?? n??pad. St????? ke???? by nem?lo vadit. Pro akci je nejvhodn?j??? konec ???jna či zač??tek listopadu. Rozhodn? nep??esazovat za vegetace; i v p??edja??? je to riskantn?. Na ko??enech ponechan?? ne???douc? p??da v men???m mno?stv? nevad?. D??le?it? je nepotrhat p???li?? ko??eny; ty roz??t?pen? zast??ihneme. Podle toho kolik n??m zbylo ko??en??, zkr??t?me i nadzemn? č??st. Sazenice by m?la m?t v????ku do 40 cm. P??esazov??n? je tedy vlastn? i chv?l? pro zmlazen?. Vysad?me sp???e hloub?ji (lehk?? p??da), p??i??l??pneme, zalijeme, v prosinci p??id??me kopeček kompostu jako ochranu p??ed velk??mi mrazy. Asi t??i roky nebude t??eba miner??ln? hnojit. Mnoho zdaru.

Hanka 30.4.2019 08:59

?iv?? plot (otázka na James Galway)

Je??t? jednou dobr?? den, mohl byste mi, pros?m, jeste poradit n?jak? r???e na ?iv?? plot - v????ka 150 - 200 cm - pokud mo?no, is ddoporučen?m, zda je nutn?? opora či nikoliv. D?kuji . Hanka

Jiří Žlebčík 10.5.2019 11:15

Re: ?iv?? plot

R???e sv??m zp??sobem r??stu nejsou obecn? vhodn? pro ?iv? ploty; alespo?? pro ty p???sn? tvarovan? určit? ne. M??lo v?tv?, rostou hodn? do ?????ky, po čast?m ??ezu plotovkami nepokvetou, mnoh? b??vaj? dole hol? a pr??hledn?. M???eme jedin? r???e vysadit do jedn? ??ady a opatrn? je sjednocovat; jak z hlediska v????ky, tak ?????ky. Do takov?ho jen m?rn? tvarovan?ho plotu o v????ce 150 a? 200 cm by se hodily n?kter? ni???? odoln? sadov? r???e. Tyto se p?stuj? bez opory nebo jen nen??padn? podep??eme jedn?m dr??tem z ka?d? strany ??ady. Nap??.: Angela, Egon Schiele, Escapade, Felicitas, Gener??l ?tefanik, Mozart. Pokud r???e p??ivazujeme k opo??e, m???eme v??hodn? vyu??t d??le od sebe s??zen? pnouc? r???e. Vybereme si odr??dy s dlouh??mi ohebn??mi v??hony. Nap??.: American Pillar, Excelsa, R???e Olivetsk??, Super Dorothy.

V??clav Benedikt 12.4.2019 21:02

Dotaz na r???i Hanička (otázka na Hani?ka*)

Dobr?? den,
tu??? n?kdo, kde by bylo mo?n? tuto r???i sehnat? D?kuji!
VB

Jiří Žlebčík 24.4.2019 14:31

Re: Dotaz na r???i Hanička

Zkuste se zeptat v R???ov??ch ??kolk??ch ve Skaličanech.

Naďa 5.4.2019 21:57

Black Henri Matisse

Dobry den, diky moc za odpov?d. Zaujala me fotka zde: https://zahrada.artm ama.sme.sk/kvetinove -portrety/ruza-black -matisse
Je??t? mi vyb?hl odkaz na eshop rostlinky.cz, kde ji z??ejm? je??t? na podzim lo??sk?ho roku nab?zeli, ale odkaz ji? nefunguje :-( Je tam ale je??t? viditeln?? popis, ?e by m?lo j?t o "cajohybrid jedinecne bordove sametov? barvy, kveteni VI-IX, v????ka 0,9m".U toho je tez foto: https://www.google.c om/search?source=hp& amp;ei=o16mXOy8BfyEk 74Pg6KJ8As&q=bla ck+matisse+ruze& oq=&gs_l=mobile- gws-wiz-hp.1.5.35i39 l8.0.0..2028...1.0.. 0.0.0.......0....... ....8.hk5zmc_e_JU#im grc=kh3lskD89I7C3M:
Jinak moc d?kuji i za odpov?ď k New Dawn a červen? pnouc? r???i. Jako stromkove jsem nakonec je??t? na podzim po???dila dv? Constanze Mozart a vypad?? to, ?e zimu p??e?ily:-) Pnouci vysadim asi Amadeus.

Jiří Žlebčík 12.4.2019 14:33

Re: Black Henri Matisse

Hled??n? m??lo zn??m??ch r???? nen? snadn?. Pokud jde o tmav? červen? mn? docela vyhovuje Barkarole.

Naďa 5.4.2019 21:57

Black Henri Matisse

Dobry den, diky moc za odpov?d. Zaujala me fotka zde: https://zahrada.artm ama.sme.sk/kvetinove -portrety/ruza-black -matisse
Je??t? mi vyb?hl odkaz na eshop rostlinky.cz, kde ji z??ejm? je??t? na podzim lo??sk?ho roku nab?zeli, ale odkaz ji? nefunguje :-( Je tam ale je??t? viditeln?? popis, ?e by m?lo j?t o "cajohybrid jedinecne bordove sametov? barvy, kveteni VI-IX, v????ka 0,9m".U toho je tez foto: https://www.google.c om/search?source=hp& amp;ei=o16mXOy8BfyEk 74Pg6KJ8As&q=bla ck+matisse+ruze& oq=&gs_l=mobile- gws-wiz-hp.1.5.35i39 l8.0.0..2028...1.0.. 0.0.0.......0....... ....8.hk5zmc_e_JU#im grc=kh3lskD89I7C3M:
Jinak moc d?kuji i za odpov?ď k New Dawn a červen? pnouc? r???i. Jako stromkove jsem nakonec je??t? na podzim po???dila dv? Constanze Mozart a vypad?? to, ?e zimu p??e?ily:-) Pnouci vysadim asi Amadeus.

Jiří Žlebčík 12.4.2019 14:32

Re: Black Henri Matisse

Hled??n? m??lo zn??m??ch r???? nen? snadn?. Pokud jde o tmav? červen? mn? docela vyhovuje Barkarole.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>