Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
LXX arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 61 - 70 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Milan ??ha 24.7.2017 14:44

Fr??hligsduft - marazuvzdornost a ??ez (otázka na Frhlingsduft)

P?kn?? den, d?ky za u?itečn?? web a akce v Pr??honic?ch. St ar??m se o dva velmi star? ke??e Fr??hlingsduft (d??le jen FD) ve ve??ejn? v??sadb? v Praze (bohu?el očkovan? na podno?i, kter?? st??le obr????). Za 25 let jsem z?skal tyto zku??enosti: 1. R???e FD netrp? v??bec (ani ke konci sez??ny) padl?m nebo černou skvrnitost?. 2. R???e FD nikdy neutrp?la ???dn? mrazov? po??kozen? - je mrazuvzdorn?j??? ne? Rosa rugosa (m??m srovn??n? ze stejn? lokality). 3. R???e FD bez ??ezu kvete pouze jednou, koncem l?ta se objev? pouze n?kolik m??lo kv?t??. 4. P??i hlub???m ??ezu (roste u chodn?ku) obraz? a zkr??cen?? č??st hned nasad? pom?rn? bohat? na kv?t. 4. P??i v??razn?m zmlazen? neobr???? p???li??, zato kvete skoro stejn? bohat? jako p??i prvn?m kveten?. Milan ??ha

Jiří Žlebčík 27.7.2017 09:45

Re: Fr??hligsduft - marazuvzdornost a ??ez

Pozoruhodn?? je hlavn? informace, ?e tato r???e po hlub???m ??ezu pravideln? opakuje kveten?. D?ky.

Anna N?mcov?? 29.6.2017 22:00

mrazuvzdornost

V???en?? pane doktore.
Pros?m V??s o informaci jak?? je mrazuvzdornost r???e Uetersener Klosterrose.
Vysadili jsme ji na podzim 2015 ke kovov? konstrukci (a snad jsme moc p??ihnojovali),hodn ? rostla,no po zim? hodn? omrzla.Je tak choulostiv???
Tak? bych se cht?la zeptat na mrazuvzdornost r???e Marie Viaud. D?kuje a zdrav? Anna N?mcov??

Jiří Žlebčík 27.7.2017 09:42

Re: mrazuvzdornost

Odr??da Rosemary Viaud by vzhledem ke sv?mu p??vodu a tak? vzhledem k tomu, ?e kvete jen jednou, m?la b??t dob??e odoln??. U Uetersener Klosterrose si tak jist?? nejsem, ale tato zima byla docela krut??. A? trochu odroste bude na tom l?pe.

J??jina 22.6.2017 17:19

Opad ???pk?? na Rosa rugosa

Dobr?? den.
P?stuji t??et?m rokem p??ekr??snou r???i svraskalou. Loni i letos bohat? kvete,kv?ty b??vaj? pln? včelek. Po odkv?tu vytvo??? spoustu ???pk??, kter? v??ak dorostou do velikosti 0,5-1cm a v??echny ze?loutnou i se stopkami a opadaj?. Mohla bych poprosit o radu, jak se t???it i ze ???pk??? D?kuji, J??jina

Jiří Žlebčík 23.6.2017 09:06

Re: Opad ???pk?? na Rosa rugosa

Je zaj?mav?, ?e v tomto roce mi p??ich??z? v?ce zpr??v o opadu ji? mlad??ch poupat. Na ???pky p?stuje r???e m??lokdo, ale d??vod bude asi obdobn??. Mysl?m, ?e je t??eba se pokusit velk? v??kyvy ve vl??ze zm?r??ovat. Tedy p??i suchu zal?vat do hloubky. R???e svraskal?? je velmi odoln??, ale chce vlhč? m?sto a p??du sp???e kyselou.

Jana 21.6.2017 12:41

Pop?nav?? ru?a Don Juan (otázka na Don Juan)

Dobr?? de??,
zasadila som si k obl??ku dve pop?nav? ru?e Don Juan, velmi sa mi p??čili. teraz som sa ale na tejto str??nke dozvedela ?e s?? ch??lostiv? na mr??z a často vymrzaj??. V oblasti, kde b??vam (ju?n? Slovensko- Levice), je pomerne teplo, ale napr?klad posledn?? zima bola dos?? siln??, zamrzla n??m brosky??a aj hrozno.
Chcela by som sa sp??ta??, ako sa stara?? o t??to ru?u, aby mi kr??sne kvitla a ako ju ochr??ni?? pred zimou, ak? minim??lne teploty znesie? Treba ju aj nejako striha??? ?akujem za odpoveď.
S pozdravom
Jana ?uričov??

Jiří Žlebčík 23.6.2017 09:01

Re: Pop?nav?? ru?a Don Juan

Odr??da se opravdu u n??s moc jako pnouc? nechov??; tedy m??lokdy jsem ji vid?l vy????? ne? dva metry. Ov??em podneb? v Levic?ch je ide??ln? pro p??ekon??n? t?to v????ky. U pnouc?ch r???? toho pro zimn? ochranu mnoho d?lat nem???eme, proto?e je nejde do v????ky n?jak chr??nit. Je t??eba porost nep??ehu????ovat, ukončit p??ihnojov??n? u? v l?t?. Tato zima byla dost krut??, r???e k zemi zmrzly na mnoha m?stech.

Jan V?teček 20.6.2017 10:03

dotaz (otázka na Rosa rubiginosa)

Dobr?? den,
Existuj? n?jak? odr??dy r???? - k????enci R. rubiginosa, kter? maj? vonn? listy (p???jemn?? v??n? po jablk??ch) a p?stitelsky zaj?mav? vlastnosti (barva a velikost kv?t??, del??? doba kveten?).
D?ky za odpov?ď

Jiří Žlebčík 23.6.2017 08:54

Re: dotaz

Z k????enc?? s R. rubiginosa se čast?ji p?stuj? odr??dy Alchymist a Aschermittwoch. Jsou to r???e kr??sn?, jejich listy v??ak nevon?.

Zoja Jav??rkov?? 5.6.2017 17:10

Jak?ho v?ku se r???e asi do??vaj??

To by m? velmi zaj?malo. Pokud jsem je loni a letos nov? vysadila na vhodn?? m?sta a budu se o n? dob??e starat, poč?t??m, ?e mohou ??t i des?tky let. Asi tak? z??le?? na odr??d?, ?e? Pros?m o v???? n??zor, pane doktore. D?ky, ZJ

Jiří Žlebčík 23.6.2017 08:53

Re: Jak?ho v?ku se r???e asi do??vaj??

U n?kter??ch ke???? se r???? se popisuje neobyčejn? st?????. Tis?cilet?? r???e v n?meck?m Hildesheimu (r???e ???pkov??). Mus?me si tu uv?domit, ?e p??vodn? jedinec byl pravd?podobn? ji? n?kolikr??t nahrazen sv??m semen??čkem. R???e vytv????ej?c? v??mladky jsou tak? na m?st? pozorov??ny velmi dlouho, ale jednotliv? rostliny nelze odli??it (r???e galsk?? na R???ov?m paloučku u Litomy??le). R???e b?l?? roste pravd?podobn? na vlastn?ch ko??enech u z??klad?? n?kter??ch roubenek tak? desetilet?. R???e stolist? p??etrv??vaj? dlouho na opu??t?n??ch zahrad??ch a u zd? h??bitov??. Naproti tomu norma pro z??honov? r???e (zejm?na floribundy) poč?tala s ka?doročn? ztr??tou 10 % rostlin. N?kdy se uv??d? krat??? v?k u r???? ???zkovan??ch. P?stuju v??ak bez probl?m?? na vlastn?ch ko??enech ji? 24 let:M?rchenland, Milevsko, Lichtk??nigin Lucia, Dortmund, The Fairy. Poč?tejme tedy, ?e ????dn? o??et??ovan? a zmlazovan? r???e vydr?? na m?st? des?tky let. Nejkrat??? budou m?t miniaturn? r???e a r???e v??ech skupin p?stovan? jako stromky. Katastrofa ov??em nikdy nen? vyloučena. Po zim? 2012 ode??lo ve st??edn?ch ?ech??ch na n?kter??ch m?stech 70 % ke???? z??honov??ch r????.

Martina Li??kov?? 3.5.2017 11:34

Dotaz k četnosti zal?v??n?

Dobr?? den, pane doktore. Vlastn?m anglick? r???e, kter? zal?v??m pravideln? ka?d?? t??den. V diskuz?ch jsem narazila na n??zor, ?e by se zal?v??n? m?lo rok od roku omezovat a jak se r????m začne da??it, p??estat zal?vat ??pln?, č?m? se podpo??? tvorba kvalitn?ch hlubok??ch ko??en??. Jin? diskuze hovo??? o anglick??ch r????ch, kter? naopak vy?aduj? v?ce vody, ne? jin? druhy. Jak tedy zal?vat, či nezal?vat ji? usazen? r???e? D?kuji za V???? n??zor. Martina Li??kov??

Jiří Žlebčík 21.5.2017 04:37

Re: Dotaz k četnosti zal?v??n?

V??echny r???e maj? docela hluboko pror??staj?c? ko??eny podno?e. Vid?me to i podle toho, ?e se daj? odstranit b??n? vytrval? plevele, ani? r????m ubl???me. Pokud jsou r???e u? dob??e zako??en?n? a m?sto nen? vysloven? such?, neb??v?? pot??eba zal?vat. Dokonce i v zoufal?m l?t? p??ed dv?ma roky, kdy uschlo mnoho ke???? a strom??, r???e jen zastavily kveten?. Doporučoval bych zal?vat pouze p??i such?m počas?, ale pak opravdu velkou d??vkou vody, aby se dostala a? ke ko??en??m r????. Zal?v??n? na list se nedoporučuje z hlediska rozvoje houbov??ch chorob. Anglick? r???e by podle m?sta vy??lecht?n? sice mohly m?t v?t??? n??roky na vl??hu, ale d??le?it?j??? bude, jak? p??edky maj? v rodokmenu.

Zoja Jav??rkov?? 21.4.2017 18:47

kde koup?m? (otázka na Kir Royal)

P?kn?? den, pane doktore, cht?la bych tuto r???i. Hledala jsem n?jakou firmu ve Studen?m u J?lov?ho, odkud jsou fotografie, ale asi tam ???dn?? r???ov?? ??kolka nen?. Porad?te mi, na koho se m??m obr??tit? Srdečn?? d?k, Z.J.

Jiří Žlebčík 21.5.2017 04:48

Re: kde koup?m?

Odr??da je sice v tomto p??ehledu uv??d?na ze t??ech m?st, ale jedn?? se o sb?rky r????; tedy nikoliv o okrasn? ??kolky, kde by se r???e prod??valy. K prodeji jsem ji teď na??el na www.zahradnictvi-flos.cz/24604-rosa-pn-kir-royal-ruze-pnouci.html

Martina Li??kov?? 13.4.2017 11:22

Falstaf (otázka na Falstaff)

Dobr?? den. Falstaf oproti jin??m anglick??m r????m velmi l?n? opakuje kveten?. Lze ho n?jak povzbudit, podpo??it, nebo je to ji? dan?? vlastnost vypl??vaj?c? ze ??lecht?n?? D?kuji za odpov?ď.

Jiří Žlebčík 18.4.2017 14:07

Re: Falstaf

Ob??v??m se, ?e liknavost v kveten? je odr??dov?? vlastnost. Pokud r???i m??me na sv?tl?m m?st?, dob??e zal?v??me, hnoj?me a p??im???en? ??e?eme, bude m?t kv?t?? jist? v?ce, ne? skom?raj?c? jedinec. Divy v??ak činit nelze.

Martina Li??kov?? 11.4.2017 16:19

St??ih r???? D. Austina

Dobr?? den. U r???? Davida Austina je uvedeno v popisu, ?e se jedn?? o sadov? r???e. Doporučujete tedy na ja??e nekr??tit a pouze zast??ihovat, nebo se sna?it o dodr?en? max. 5 hlavn?ch v??hon??? M??m toti? t???letou Royal Jubilee a m?? u? 10 v?tv?. D?kuji za up??esn?n?. Li??kov??

Jiří Žlebčík 12.4.2017 13:36

Re: St??ih r???? D. Austina

Z??le?? tak? na um?st?n? r???e. Pokud m?? kolem sebe dost prostoru a dost slunce, nemus? b??t asi 10 v??hon?? ne??nosn? mnoho. V dal???ch letech jist? začnete ty nejstar??? u zem? vy??ez??vat.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>