Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
XIX arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 151 - 160 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Jan?ček 1.9.2014 19:45

dotaz (otázka na Krymskaja No?)

Pros?m o vysv?tlen? koment????e : kv?ty p??l? slunce.M??m tomu rozum?t tak, ?e tato r???e mus? b??t trvale ve st?nu ?

Jiří Žlebčík 2.9.2014 07:00

Re: dotaz

Ostr? slunečn? sv?tlo n?kdy po??kozuje kv?ty r???? celkov?, v m?rn?j???m p???pad? pak jen jejich okraje. Poupata mohou trp?t do t? m?ry, ?e v??bec nevykvetou. V citlivosti jsou mezi odr??dami značn? rozd?ly; nejv?ce v??ak posti?en??ch je mezi tmav? červen??mi r???emi. Trvale ve st?nu nem???e ??sp???n? existovat ov??em ???dn?? r???e. Tedy i citliv?j??? odr??dy s??z?me na m?sta jen lehce p??ist?n?n??; nejl?pe v poledne t??eba st?nem stromu. Vyvarujeme se ji?n? expozice, a to zvl????t? p??ed b?l??mi st?nami.

Smatlakova 29.7.2014 12:04

r???e

Hezk?? den,
r??da bych se zeptala zda je mo?n? sehnat sazenici r???e Mercedes /Kordes/.
D?kuji
?matl??kov??

Jiří Žlebčík 29.7.2014 13:02

Re: r???e

Odr??da se d???ve dosti p?stovala a uplat??ovala i jako sklen?kov?? r???e. Nyn? vymizela. Vid?l jsem ji v Kunratic?ch, ale v současn? nab?dce nen?. Zkuste se zeptat: www.ruze-kunratice.cz

?ervenkov?? 17.7.2014 18:26

omluva...

Dobr?? den pane doktore,nem?jte mi za zl?,?e opakovan? vyu??v??m Va??ich rad.P??ed 2 lety jsem z?skala velkou zanedbanou zahradu a o kv?tin??ch jsem do t? doby nev?d?la nic.R???e(a to i d?ky Va??im str??nk??m )m? doslova dostaly !!!Tak se mnou m?jte pros?m trp?livost.. S pozdravem Radka

Jiří Žlebčík 23.7.2014 13:28

Re: omluva...

Jsem r??d, ?e v??s r???e bav? a t????m se na dal??? dotazy.

?ervenkov?? 17.7.2014 17:58

v????ka (otázka na Roter Korsar)

Dobr?? den, mamka si objednala tuto r???i u p?stitele m.j.i s t?m, ?e dosahuje v????ky cca 150 cm.Na va??ich str??nk??ch v??ak uv??d?te daleko v?t??? v????ku..M???ete pros?m toto vysv?tlit.Moc d?kuji.Radka

Jiří Žlebčík 23.7.2014 20:03

Re: v????ka

V????ka r???? je z??le?itost velmi prom?nliv??. R???e na chud??? p??d? mohou b??t i o polovinu ni???? ne? na siln? vyhnojen?. Tot?? plat? o z??livce, vystaven? v?tr??m. V n??in? bude r???e vy????? ne? v podhorsk? poloze. Pokud r???e v??razn? namrzne, m???e ztr??tu doh??n?t i v?ce let. Nav?c z??le?? na tom, zda byla sazenice vysazena do n??le?it? hloubky. Pokud je sadov?? r???e na chr??n?n?m m?st? vyvazov??na k opo??e (p?stov??na jako pnouc?), dos??hne n?kdy a? neuv???iteln??ch v????ek. R???e star??? b??vaj? vy?????. Rostliny ve ??kolk??ch jsou tedy ni???? (tak? v kontejnerech). V????ka z??vis? na pou?it? podno?i, v??skytu chorob a ??k??dc?? současn??ch i t?ch p??ekonan??ch. R???e často maj? tendenci vytvo??it vysok? v??hony, kter? v??ak se pod vlastn? t?hou oh??baj?; t?m se v????ka ke??e vlastn? sni?uje. P??i zji????ov??n? v????ky neberu z??etel na jednotliv? (vyst??eluj?c?) v??hony, ale hodnot?m celkovou v????ku. Probl?m je tabulkov? zpracov??n?, kter? neumo???uje ud??vat rozp?t?. Mus?m doj?t k pr??m?rn? hodnot?. Pokud tedy r???i vid?m mnohokr??t b?hem roku, ??daj si st??le up??es??uju a zahrnuje ji? i des?tky pozorov??n?. U odr??d nov??ch tolik poznatk?? nem??m. U uveden? odr??dy je moje hodnota 230 cm, tedy o 80 vy?????. Vzhledem k uveden??m okolnostem, to nen? propastn?? rozd?l. Pokud by r???e nar??stala p??i kvalitn? p?či moc vysoko, je mo?n? zkr??cen? nov??ch v??hon?? b?hem vegetace.

?ervenkov?? 13.7.2014 18:41

chv??la (otázka na Gabrielle Privat)

Dobr?? den,mus?m napsat p??r ????dek k t?to r???i.Vysadila jsem j? letos v b??eznu.Od zač??tku června bohat? kvete a st??le d??l tvo??? poupata.Kv?ty p??e?ily bez ??hony i dvoj? krupobit? a co m? d??l p??ekvapilo je i to,?e se sama čist?(odkvetl?? kv?t se stonkem s??m odpadne)!Mysl?m si,?e hodnocen? 3,5 neodpov?d?? jej? kvalit?.Je??t? sice nemohu hodnotit v?ce aspekt??,ale v současn? dob? m?? u m? za 1.S pozdravem Radka

Jiří Žlebčík 14.7.2014 10:15

Re: chv??la

Uv??d?n? hodnocen? d?laj? n??v??t?vn?ci tohoto p??ehledu. Asi sp???e podle nafocen??ch kv?t?? a jejich l?bivosti, ne? podle vlastn?ch p?stitelsk??ch zku??enost?. Určit? uveden? r???i k??ivd?, snad se jim nezd?? nič?m zvl????tn?. Aby k t?mto p??ehmat??m nedoch??zelo, zavedl jsem tak? je??t? jin? hodnocen?, kter?mu ???k??m odborn?? kvalifikace. Teprve po mnoha vlastn?ch pozorov??n?ch si tuto zn??mku dovoluji r???i d??t. A tady jsem dal, a to jedničku. Naprosto s v??mi souhlas?m, je to v??estrann? mimo????dn? kvalitn? odr??da.

Silvie 12.7.2014 09:40

??iv?? plot

Dobr?? den,
r??da bych si zalo?ila ?iv?? plot z r????. V????ka nen? ani moc podstatn??, určit? bude stačit cca kolem 1 m. Jen bych byla r??da kdyby r???e m?ly silnou v??ni a v?t??? kv?ty. Myslela jsem si na Queen Elizabeth, ale ta snad von? jen slab?. M???ete mi pros?m poradit, n?jakou osv?dčenou, opakovan? kvetouc?, sp???e odolnou a hlavn? vo??avou r???i, kter?? se hod? do ?iv?ho plotu? D?kuji za odpov?ď. Silvie

Jiří Žlebčík 14.7.2014 10:56

Re: ??iv?? plot

Je to docela probl?m. R???e v??eobecn? se na st???han? ploty moc nehod?. Jsou ???dk?. Pokud se v?ce st???haj?, m?n? kvetou. Opravdu siln? von?c? odr??dy pat??? hlavn? mezi star? r???e, ale ty neopakuj? kv?t. Remontantky sice znovu nakvetou, ale nen? to st??l? kveten? a dost vymrzaj?. Skoro bych doporučoval n?kter? anglick? r???e, ov??em plot mus? b??t dost ??irok??, kv?ty se sp???e dol?? ot??čej?, ale jsou velk?. V pr??m?rn? poloze v????ku metru zvl??dnou, budou zpravidla je??t? vy?????. Nov? p??esahuj?c? v??hony je vhodn? za??t?pnout ji? v l?t?. Posuďte n?kde v prodejn? v??ni n??sleduj?c?ch: Abraham Darby, Evelyn (Austin), Gertrude Jekyll, Golden Celebration, Graham Thomas, Heritage, Jubilee Celebration, The Pilgrim, Winchester Cathedral.

Milan ??ha 7.7.2014 17:00

MIKADO (Sr) - barva? (otázka na Mikado)

www.helpmefind.com/rose/l.php?l=2.37223

Jiří Žlebčík 10.7.2014 07:30

Re: MIKADO (Sr) - barva?

D?kuji za upozorn?n? na chybu, barva m?? b??t fialov??. Zda nastal omyl p??i popisov??n? fotek nebo byla ??patn? r???e označena ve V?dni se ji? nedozv?me, proto?e cel? roz??rium bylo nemilosrdn? zlikvidov??no a nyn? tam roste vojt???ka.

Pavl?na Bendov?? 4.7.2014 13:23

pnouc? r???e

Dobr?? den, cht?la bych vysadit r???e mezi skupiny ke???? ke??ov? patro od 3,5m do 1m v????ky. Porad?te mi vhodn? kultivary, kter? by podm?nky mezi ke??i zvl??daly. D?kuji za odpov?ď

Jiří Žlebčík 7.7.2014 07:35

Re: pnouc? r???e

V??sadba r???? mezi tak vysok? ke??e u? m???e b??t probl?m. Ke??e mohou nejen nep??im???en? st?nit, ale konkurovat i ko??eny (vysu??ov??n?). Z??le?? na druhu, ale ke??e b?hem let nar??staj? do v??ech stran. Pokud je pak nutno je zkracovat, m?n? kvetou. Akci je tedy t??eba dob??e podle m?stn?ch okolnost? rozmyslet a vysazovat n??le?it? daleko od ke????. P??edpokl??d??m, ?e pnouc? r???e budou m?t vlastn? konstrukci (nebudou p???mo na ke???ch). Nejl?pe snad volit odoln? u n??s dlouhodob? osv?dčen? odr??dy. Nap??.: Alchymist, American Pillar, Dorothy Perkins, Dortmund, Indra, Ludv?k Veče??a, M?r, New Dawn, Rudolf?na, R???e Olivetsk??, Super Dorothy, Super Excelsa, Sympathie, Venusta Pendula, Vltava.

??t?p??nka 3.7.2014 15:50

nemoc r????

Dobr?? den,m??m na z??honku r???i,kter?? ma plno poupat,ale st??le nevykv?taj?.Zespod u vypad??j? jako zmrzl?,porad?te mi pros?m co s t?m m??m d?lat?D?kuji za odpov?d

Jiří Žlebčík 10.7.2014 07:32

Re: nemoc r????

Mohlo by j?t o padl?, i kdy? na listech nemus? b??t moc vid?t, mohou poupata takto vypadat.

?ervenkov?? 1.7.2014 19:43

barva kv?tu (otázka na Autumn Spray)

Dobr?? den,p??ed rokem a p??l jsem vysadila tyto r???e.Prvn? kv?ty byly kr??sn? červeno?lut?.Druh ? kv?ty v t?m?e roce u? byly sp???e r???ovo?lut?.Leto s se otev??en?? kv?t barv? sp???e do oran?ova..Nev?m,kd e je chyba.Jestli je to stanovi??t?m(ji?n? ?? ??? strana),post??ikem proti čern? skvrnitosti,nebo nedostatkem(p??ebytk em)n?jak?ho stopov?ho prvku.Hnoj?m kompostem,kop??ivov? ?? ???m z??kvasem i speci??ln?m hnojivem na r???e.Moc d?kuji za odpov?ď. Radka

Jiří Žlebčík 3.7.2014 06:40

Re: barva kv?tu

P??ikl??n?l bych se k tomu, ?e r???e trp? slunečn?m ??palem. Probl?my ve v???iv? by se snad projevily a? po v?ce letech, stejn? jako čern?? skvrnitost. R???e stejn? odr??dy dovedou velice m?nit barvu kv?tu podle um?st?n?, počas?, ročn? doby.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>