Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
LXII arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 301 - 310 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Lubo?? 26.11.2009 09:03

Fr??hlingsduft

P??eji dobr?? den,
m??m na V??s dotaz, zda lze n?kde zakoupit sadovou r???i Fr??hlingsduft, p???padn? zda ji lze mno?it ???zkov??n?m?
D? kuji za odpov?ď.
Va??e str??nky o r????ch jsou jedinečn?, vid?m ?e va??e datab??ze ??sp???n? nar??st??.

Jiří Žlebčík 26.11.2009 21:49

Re: Fr??hlingsduft

R???e Fr??hlingsduft pat??? opravdu mezi mimo????dn? kr??sn? sadovky. Proto?e je mohutn?ho vzr??stu, ka?d?? si koup? asi jen jednu. Pro ??kolka??e tedy nic moc zaj?mav?ho. Moment??ln? jsem nena??el v ???dn? nab?dce. Vzhledem k tomu, ?e byla vy??lecht?na z botanick?ho druhu Rosa pimpinellifolia, u kter?ho jsem si ov???il, ?e se d?? dob??e ???zkovat, nem?l by to b??t probl?m. ???zky se berou koncem června. Na tomto p??ehledu lze zjistit, kde byla r???e focena.

Ivana K 24.11.2009 10:24

rosa centifolia major (otázka na Rosa centifolia major)

Dobr?? den,r??da bych se zeptala,kdy je nejl?pe ??ezat jednou kvetouc? r???e stol?stky a jak hluboko,m??m dv? asi 160cm vysok?,mohu k nakopčen? kompostem p??idat i trochu hnoje,nebo a? na ja??e?Velmi d?kuji za rady,zdrav? I.K.

Jiří Žlebčík 26.11.2009 22:05

Re: rosa centifolia major

Stol?stky jsou dosti mohutn? sadov? r???e.Kv?tenstv? odstran?me hned po odkv?tu. P??i z??kladn?m ??ezu v p??edja??? v??hony moc nezkracujeme. Občas prosv?tl?me vy??ez??n?m a? u zem?. Hn??j bych si asi ponechal pro n??ročn?j??? rostliny,ale pokud nen? čerstv??, nem?l by na podzim u??kodit. Na ja??e d??vat jen kompost.

Daniela Z 21.11.2009 14:54

Historick? r???e - p?stov??n?

V???en?? pane doktore, m???ete, pros?m, uv?st z??kladn? pravidla p?stov??n? t?chto r???? nebo odkaz na tyto informace, zat?m hled??m marn?. D?kuji.

Jiří Žlebčík 23.11.2009 21:05

Re: Historick? r???e - p?stov??n?

Mezi historick? r???e b??vaj? ??azeny odr??dy, kter? vznikly p??ed vy??lecht?n?m současn??ch modern?ch skupin r????. V?t??inou jde o 19. stolet? a skupiny jako noisettky, borbonky, r???e čajov?, remontantky, pernetky, hybridy r???e galsk? a r???e b?l?. Je to tedy sestava značn? r??znorod?? a p?stov??n? se bude li??it hlavn? ve vzd??lenosti v??sadby a intenzit? ??ezu. M?sto volit slunečn?. Vzd??lenost v??sadby 60 a? 100 cm. R???e vysadit o 5 cm hloub?ji ne? rostly ve ??kolce a v p??edja??? radik??ln? z??ezat na 1 a? 3 zb??vaj?c? očka. Odkvetl? kv?ty odstranit a? pod rozv?tven?m, tedy v cel??ch kv?tenstv?ch. Na podzim po prvn?ch mrazech odstranit op?t pouze č??sti lodyh pod kv?tenstv?mi. Vzhledem k tomu, ?e tyto r???e vznikly v klimaticky p???zniv?j???ch podm?nk??ch ne? jsou na??e, neopome??te n??le?it? zazimov??n?; tedy zasypat asi 20 cm kompostu. Z??kladn? ??ez kolmo asi 5 mm nad očkem brzo na ja??e po odhrnut? p??i poč??tku ra??en? r????, co? b??v?? p??ibli?n? v polovin? b??ezna. ??ezat asi do poloviny v????ky ke??e; č?m m?? r???e v?t??? kv?ty, t?m se ??e?e v?ce.

Jana K 9.11.2009 15:36

Helmut Kohl

Dobr?? den,
V zahradn?m centru jsem koupila r???i Helmut kohl, bohu?el o m? nic nev?m ani ji nikde nemohu naj?t.
M???ete mi pros?m ???ci jakou m?? barvu, jak je velk?? a odolnost?
P??edem d?kuji za odpov?ď JK

Jiří Žlebčík 12.11.2009 20:47

Re: Helmut Kohl

Odr??da Helmut Kohl Rose vznikla v N?mecku roku 1996; ??lechtitel Tantau. Je to čajohybrid s kv?tem o pr??m?ru asi 9 cm, barva červen??, v????ka asi 100 cm. Nen? zn??mo, ?e by byla p??i p?stov??n? n?jak zvl?????? choulostiv??. Nyn? tedy vysadit o 5 cm hloub?ji, zalit, na zimu zasypat p??dou, v p??edja??? siln? zkr??tit. Mnoho zdaru.

Milu??e 1.11.2009 22:21

zazimov??n? r????

Dobr?? den,pros?m v??s,chci se zeptat zda je vhodn? zasypat r???e mulčovac? k??rou,jestli to nepromrzne.V?m,?e se to m?? zasyp??vat zeminou,ale m??m cel?? z??hon vysypan?? k??rou a nev?m,jak bych ji pak odstranila.D?kuji za odpov?ď.

Jiří Žlebčík 7.11.2009 18:31

Re: zazimov??n? r????

Zimn? ochrana zasyp??n?m p??dou je opravdu lep??? ne? nast??l??n?m k??rou. V??jimku tvo??? r???e p??dopokryvn?. Kdy? se u? stalo, k??ru bych ponechal; p??i pr??m?rn? zim? by m?la stačit. Pokud jde o odr??dy zvl????t? cenn?, p??idal bych ka?d? nahoru lopatku kompostu nav?c.

Radka 26.10.2009 14:05

Spr??vn?? n??zev odr??dy?

Koupila jsem dnes r???i s n??zvem:MOUNTH SHASTA(ops??no ze ??t?tku).M?la by b??t b?l??.Cht?la jsem se pod?vat jak?? bude kv?t,jak bude vysok?? ale nebyla podle tohoto n??zvu nalezena.Tak nev?m jestli je to ??patn? popsan?? a nebo tu prost? jen nen?.Koupila jsem ji v zahradnictv?.P??ede m d?kuju za odpoveď.R.

Jiří Žlebčík 28.10.2009 05:32

Re: Spr??vn?? n??zev odr??dy?

Zn??m??, obl?ben?? a kvalitn? r???e se spr??vn? jmenuje Mount Shasta (k dispozici je popis a 3 foto). Na jmenovce byla tedy celkem nepatrn?? chyba; H nav?c. Pokud se nic nezobraz?, zkracujte n??zev odzadu. T?m se zbav?te chyby. V na??em p???pad? stač? napsat moun a d??t hledat. ?ast?ji se vyskytuj?c? nespr??vnosti jsou pod synonymy; odtud pak odkaz na spr??vn? jm?no. V?ce v kapitolce Vyhled??v??n?.

Mal?k Zden?k 16.10.2009 06:44

zazimov??n? ru??

Dobr?? den,
chci se zeptat,jak nalo?it s r???emi kter? jsem ji? nestihl zasadit.V??echny jsou v p??epravn?ch
kv?t in??č?ch.Jedn?? se m? o jejich uskladn?n? p??es zimu.Jsem teprve zač??tečn?k a nerad bych n?co zanedbal.D?kuji,Mal ?k Zden?k

Jiří Žlebčík 18.10.2009 07:31

Re: zazimov??n? ru??

Současn? chladn? počas? je sice abnorm??ln?, ale pokud p??da nezamrzne, daj? se r???e s??zet. Vyčkejte tedy, a? p??estane pr??et a sn??it. Pokud je p??da velmi rozm??čen??, p??idejte p??i s??zen? su????? kompost (p???padn? i kupovan??). R???e v kontejnerech (dostatečn? velk??ch) se uchov??vaj? dob??e, nenech??vejte je v??ak ve vyt??p?n? m?stnosti, ale v chladnu. Pokud by bylo nutn? zimov??n? v kontejnerech a? do jara, je nejl?pe n??doby zapustit venku hluboko do p??dy a je??t? p??ihrnout.

Florov?? Ludmila 7.10.2009 23:14

anglick? r???e

Dobr?? den,chci se zeptat na anglick? r???e, u prodejc?? t?chto r???? se li??? ud??van?? v????ka: nap???klad A Shropshire Lad je v????ka 150cm nebo jako pnouc? a? 250cm,z??le?? na podno?i na jak? je naočkovan?? nebo se vzr??stn?j??? r???e daj? p?stovatjako pnouc? a ke?? udr?ovat ??ezem?Je??t? bych se cht?la zeptat jak daleko od sebe sadit ke??e anglick??ch r????? D?kuji za odpov?ď.

Jiří Žlebčík 10.10.2009 06:23

Re: anglick? r???e

Anglick? r???e u n??s do uv??d?n? v????ky dor??staj? a? po v?ce letech, patrn? vzhledem k su?????mu klimatu a v?t???m mraz??m. Jednotliv? nep??im???en? dlouh? v??hony (vyst??eluj?c?), je mo?no zkr??tit i b?hem vegetace. Jejich nakveten? se pochopiteln? t?m odd??l?. Dlouh? v??hony se ov??em tak? daj? pečliv? vyvazovat ke konstrukc?m, co? vzhledem k čast?mu skl??n?n? kv?t?? anglick??ch r????, je p??sobiv?. Vhodn?? vzd??lenost p??i v??sadb? pro v?t??inu odr??d bude 1 metr od sebe. ??daje o v????ce mnoha r???? b??vaj? často z reklamn?ch d??vod?? maxim??ln?, nebo plat? pro p???mo??sk? oblasti, kde odr??da nenamrz??, či dus?kem p??ehnojenou p??du.

Fanynka 24.9.2009 18:03

L. D. Braithwait

Dobr?? den,
m???ete pros?m komentovat to pom?rn? hodn? ??patn? hodnocen? uveden? anglick? r???e? Nebude s n? v?c probl?m?? ne? radosti? Tak? barva se li??? na r??zn??ch fotografi?ch- jak moc se projevuje fialov???
Doporuči l byste mi n?jakou sp??? syt?j??? r???ovou \"angličanku \" tak do 1,2 v????ky max.?
Kterou bych sehnala v tuzemsku a nebyla p???li?? n??chyln?? ke v??em chorob??m?
D?kuji za odpov?ď
F.

Jiří Žlebčík 30.9.2009 09:06

Re: L. D. Braithwait

Odr??da L. D. Braithwaite byla opakovan? p??isti?ena siln? napadena černou skvrnitost?; jsou i pochybnosti o dostatečn? mrazuvzdornosti. Jde opravdu do fialova, červen? poup?. Ve Skaličanech u Blatn? a v Sobotce (kontakty v kapitole Vysv?tlivky) by mohly b??t k zasti?en? n??sleduj?c? (odr??d ve sv?tl??ch odst?nech je daleko v?c):
William Shakespeare 2000,
Benjamin Britten,
Pretty Jessica,
Sophy´s Rose.

Monika H??lov?? 16.9.2009 22:48

Little Flirt

Uchv??tila mne tato mal?? rozpustil?? r???e , vid?la jsem ji v Pr??honic?ch, ale tam ji neprod??vaj?. V r???ov? ??kolce rovn?? nen?. Jsem laik zahr??dk???? a tak nev?m kam se obr??tit, kde by se dala koupit. Porad?te? D?kuji, Monika H??lov??

Jiří Žlebčík 18.9.2009 08:29

Re: Little Flirt

R???i Little Flirt jsem opravdu teď nena??el v nab?dce na??ich ??kolek. Jde v??ak o odr??du dob??e ???zkovatelnou. Sazenice se daj? doma vyp?stovat. A? ji tedy n?kdy v červnu uvid?te, po???d??te o v?tvičku s poupaty. Hned t??eba d??t do s??čku, ale nezapa??it. Doma rozd?lit na ??seky s dv?ma listy (ty p???padn? sest??ihnout na polovinu čepele). ???zky se p?chaj? do ra??eliny s mal??m p???davkem p?sku nebo perlitu (stimul??tor?? net??eba), zalit. ????dn?? hnojiva (ty a? po zako??en?n?), d??t do polost?nu. Na zakryt? se často pou??v?? velk?? sklenice od okurek, nen? to v??ak ide??ln?. Rad?ji ud?lat mno???rničku v?t???, t??eba z f??lie, aby teplota tak moc nekol?sala; zast?nit. Na zimu p??ekr??t p??dou, zjara p??esadit a norm??ln? na z??hon? dop?stovat.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>