Růže v ČR, jejich popis a fotografie

ÚvodZkratkyVyhledáváníVysvětlivky HodnoceníNejsou růžemi Kontakt
Hledání dle zač. jména:
DiskuzeZákladní přehled Tabulka

Diskuze

Nejedná se o klasické forum, ale o zodpovídání vámi položených dotazů. Máte tedy jistotu, že dostanete kvalifikovanou odpověď od autora tohoto webu. Z důvodu vysoké kvality diskuze může být dotaz smazán, pokud se netýká tématu, či jinak porušuje pravidla.

Diskuze byla spuštěna 1. září 2009.

Nový příspěvek

Autor:
E-mail*:
Zobrazit e-mail v diskuzi:
LXIX arabskou číslicí**:
Předmět:
Text příspěvku:

* Nepovinné, při vyplnění bude na tento mail zaslána odpověď.
** Anti-spamový filtr. Římské číslice na Wikipedii.

Zobrazeno 281 - 290 z 314. Celkem 314 dotazů, z toho 1 nezodpovězený.

Magdalena Kosinov?? 5.8.2010 19:01

Geschwin's

Na zahrad? m??m asi 8 let r???i o kter? jsem netu??ila, jak se jmenuje. Po n?kolikalet?m p??tr??n? jsem se ujistila, ?e se jedn?? o Geschwin's Order. Je to skv?l?? r???e, n??dhern?? barva, naprost?? mrazuvzdornost, ???asn?? v??n? a....opakuje kveten?! Nikde jsem tento ??daj nena??la a pr??v? proto jsem byla zmaten?? p??i hled??n? jm?na. Ale je to tak. Tato r???e opakuje, sice ji? slab?ji, ale p??esto bohat?. I na t?chto str??nk??ch je ps??no, ?e kvete jen jednou.

Jiří Žlebčík 14.8.2010 20:46

Re: Geschwin's

N?kter? r???e kvetouc? jen poč??tkem l?ta maj? tendenci v men??? m???e kv?tenstv? opakovat. Toto je z??visl? na počas? i m?st? v??sadby. Pokud nen? opakov??n? kveten? zaručeno, co? plat? i u Geschwind´s Orden, označujeme v tomto p??ehledu r???i rad?ji jako jednou kvetouc?. P??ekvapen? pak m???e b??t jedin? p???jemn?.

Jana ??mov?? 8.7.2010 15:14

stonky u r???? se oh??baj?

Dobr?? den. R??da bych v??s po???dala o radu. M??me n?kolik ke???k?? r???? v jednom z??honku a u jednoho ke???ku se letos poprv? začaly oh??bat stonky pod kv?tem,tak?e kv?t vis? dol??.Za odpov?ď d?kuji.Jana ??mov??

Jiří Žlebčík 14.7.2010 14:42

Re: stonky u r???? se oh??baj?

Kv?ty na r????ch se mohou oh??bat dol?? z r??zn??ch d??vod??. Je to st??l?? nectnost mnoha odr??d, ale to nebude V???? p???pad. Vzhledem k tomu, ?e se pom?ry sv?teln? a p??dn? na z??hon? za rok asi nezm?nily, napad?? mne, ?e to prost? m???e b??t za současn?ho počas? suchem. Mezi r???emi je jedna se slab???mi ko??eny, kter? nedos??hnou pro vodu. Tak? ov??em m???e b??t, ?e se ucpaly z n?jak? p???činy svazky c?vn?, co? je hor???.

Alena 28.6.2010 10:29

ke?? na balkon?

Dobr?? den, m???ete mi, pros?m, poradit odr??du r???e, kter?? by mi vytvo??ila na balkon? ke??, kter?? p??esahuje "do prostoru", ven z balkonu? Balkon v panel??ku je men???, zateplen?? a je sm?rem na v??chod. Je ve 4. pat??e a bl?zko je silnice. D?kuji.

Jiří Žlebčík 30.6.2010 22:31

Re: ke?? na balkon?

Pro r???i je pot??eba zvolit v?t??? n??dobu s otvory, misku, na zimu n??dobu izolovat, aby p???li?? nepromrzla. R???e bude v??hony sm?rovat od domu, mus? se p??ivazovat. Na??e odr??da by m?la asi byt p??evisl?ho, nep???li?? bujn?ho vzr??stu. Nem?la by m?t kv?ty b?l?, ?lut? nebo sv?tle r???ov?, proto?e by nebyly na zdi moc vid?t. M?la by kveten? opakovat, m?t i p?kn? listy a ???pky, b??t celkov? odoln?? v??či chorob??m i mraz??m. Vzhledem ke 4. patru nesm? b??t list jemn?? a v??hony moc dlouh?. Kdy? toto v??e uv????me, vych??z? jako vhodn?? r???e Dortmund.

Katka 17.6.2010 13:23

R???e Violetta a Zizi

Dobr?? den,p??em????l?m o koupi r???? Violetta a Zizi. Jen se nem???u nikde doč?st jak opakuj? kveten?? D?kuji za odpov?ď.

Jiří Žlebčík 18.6.2010 21:39

Re: R???e Violetta a Zizi


Odr??dy Violetta (Harkness) i Zizi by podle na??ich ??daj?? m?ly kv?t opakovat.

Alena Kabel??čov?? 29.5.2010 21:33

km?nkov?? r???e

Dobr?? den,m?la jsem kr??snou km?nkovou r???i,kvetla malink??mi b?l??mi kv?tky.Korunka vytv????ela tvar de??tn?ku a spadala a? k zemi.Letos mi za??la.Nevite jak se tato r???e jmenuje a kde by se mohla d??t koupit?
D?kuji za odpov?ď Alena Kabel??čov??.

Jiří Žlebčík 2.6.2010 05:19

Re: km?nkov?? r???e

P??edpokl??d??m, ?e kv?ty byly pln?. Na km?nku byla asi naroubovan?? n?kter?? p??dopokryvn?? r???e. T?m se vytvo??? p??evisl?? tvar. Vhodn? odr??dy mohou b??t Crystal Fairy, White Meidiland, Hill. Kde zrovna koupit rada t??k??. Stromkov? r???e se d?laj? ve ??kolk??ch dost m??lo, sp???e je zastihnete v obchodech jako v?t??? kontejnerovan? rostliny.

tom 29.5.2010 17:28

Conrad Ferdinand Meyer

Dobr?? den, cht?l bych si zasadit r???i Conrad Ferdinand Meyer, m???ete mi prosim poradit kde bych ji mohl koupit? Zda se mi ze je to dost probl?m. Za odpov?d p??edem dekuji.

Jiří Žlebčík 2.6.2010 05:17

Re: Conrad Ferdinand Meyer

R???e Conrad Ferdinand Meyer je opravdu pozoruhodn??. Moment??ln? ji zn??m jen z b?l??ch konstrukc? na Dendrologick? zahrady V??KOZ v Pr??honic?ch. Otev??eno do konce ???jna denn? mimo pond?l?. Po dohod? bude jist? mo?no odebrat na očkov??n? nebo ???zkov??n?, kter? by se mohlo vzhledem k tomu, ?e jde o rugosa hybrid zda??it.

Ivana Kon??pkov?? 30.4.2010 15:31

choroby r????

Dobr?? den,letos na ja??e m??m probl?my se skvrnami na v?tv?ch a letorostech, kter? postupn? usychaj?, p??esto?e byly nara??en?. Vypad?? to jako n?jak?? rakovina nebo n?jak? houbov? onemocn?n?.Napaden ? m??m hlavn? anglick? r???e a pnouc?. Co se dalo jsem ost???hala a m??m v pl??nu r???e post???kat Novozirem. Nev?m ov??em, zda m??j tot??ln? sest??ih p??e?ij?. Netu???te, pros?m, o jakou nemoc by se mohlo jednat a jak proti n? bojovat? D?kuji za odpov?ď. Ivana

Jiří Žlebčík 4.5.2010 21:14

Re: choroby r????

Letos se po dlouh? zim? chovaj? n?kter? r???e divn?. I po sv?domit? ud?lan?m ??ezu často velk? ??seky v?tv? d??le nera???, objevuj? se i skvrny. P??ič?t??m to hlavn? namrznut?, ale sv??j pod?l mohou m?t houby. ?ern?? skvrnitost na v?tvičk??ch p??ezimuje. R???e radik??ln? ??ez sn????ej? dob??e. Pokud jsou ko??eny zdrav?, ra??? rostlina znovu z ukryt??ch oček. Je t??eba d??t pozor, aby nerostla podno?. Z post??ik?? na černou skvrnitost by m?ly b??t teď dostupn?: Baycor, Discus, Dithane, Kuprikol, Novozir, Syllit. Postupovat opatrn?. V pln? vegetaci m???e doj?t k pop??len? (nap??. Kuprikol), zkusit nejprve na jedn? r???i.

slavka 29.4.2010 17:26

dotaz

Dobr?? den
velmi se mi l?b? r???e J. F. Kennedy, ale nev?m, kde ji lze koupit. Porad?te mi, pros?m ? D?kuji za odpov?ď.

Jiří Žlebčík 3.5.2010 21:29

Re: dotaz

R???i J. F. Kennedy m?v?? R???ov?? ??kolka Kunratice, V??clav Mach??ček, ulice K Sever??ku, 142 00 Praha 4 ?? Kunratice. Prodej bude zač??tkem ???jna.

luis de funes 17.4.2010 09:35

r???e

Dobr?? den.Pros?m o radu,r??d bych p?stoval odr??du r???? Luis de Funes.?etl jsem ?e byla vy??lecht?na a je uzn??vanou r????.Na t?chto str??nk??ch jsem ji nena??el.M???ete mi pros?m pomoct a zaslat mi jak??koliv kontakt.P??edem moc d?kuji.S pozdravem R.Garabik

Jiří Žlebčík 20.4.2010 05:12

Re: r???e

R???e tohoto jm?na je pochopiteln? popul??rn? a občas jsou na ni dotazy. Situace je docela komplikovan??. V roz??riu na Chotobuzi v Pr??honic?ch je r???e s jmenovkou Charleston, ov??em nen? zde ta prav?? (tedy floribunda), ale čajohybrid sv?tle ?lut??. Zjistil jsem, ?e existuje r???e Charleston 88. Ta je velkokv?t??, poch??z? z ji?n? Francie (Meilland 1988) a m?? synonymum Louis de Funes (nikoliv Luis de Funes). Nem??me ov??em vyhr??no. R???e rostouc? v Pr??honic?ch je barvy sv?tle ?lut?, jen?e zahraničn? internety uv??d?j? oran?ovou. Podle nich by m?la b??t r???e u n??s choulostiv?? na vymrz??n? (sn?mky jsou opravdu z lep???ho klimatu USA, Francie, Maďarska, ?v??carska, Japonska).

L?da Seidlov?? 5.4.2010 14:10

R???e na Vysočinu

Dobr?? den pane doktore
pros?m o doporučen? vhodn??ch odr??d k p?stov??n? na Vysočin? (cca 600 metr?? n.m.), na zahrad? j?lovit?? p??da (co s t?m u? jsem se dočetla ve Va??? odpov?di jin? tazatelce), stanovi??t? slunn?, ale nechr??n?n? p??ed v?trem, bohu?el se často objevuje čern?? skvrnitost - cht?la bych jednu či dv? pnouc? a n?kolik cca 1 metr vysok??ch ke????, pokud mo?no opakovan? kvetouc?ch. P??edem moc d?kuji za odpov?ď a z??st??v??m s pozdravem
L?da Seidlov??

Jiří Žlebčík 6.4.2010 21:34

Re: R???e na Vysočinu

Velk?? nadmo??sk?? v????ka, j?lovit?? p??da a v?tr je kombinace docela nevhodn?? pro r???e. Nedalo by se naj?t aspo?? trochu z??v?t???? Rozhodn? se pnouc? r???e mus? d??sledn? vyvazovat. V Jizersk??ch hor??ch v podobn? v????ce se osv?dčila na zdi domu b?l?? pnouc? r???e Rosa x alba Suaveolens, ale kvete jen jednou. Vysoce otu?il?? i podle rodokmenu by mohla d??le b??t r???ov?? pnouc? Conrad Ferdinand Meyer. Ty sadovky metr vysok? bych hledal mezi hybridy r???e svraskal?, Rosa rugosa. Daj? se kombinovat v barv??ch, nap??. se pod?vejte na odr??dy Blanka, Jablo??ov?? Kv?t, Dagmar Hastrup, Rotes Phaenomen.

<< novější 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dřívější >>